Visa allt om Hedin Örebro Bil AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2016-02 2015-02 2014-02 2013-02 2012-02
Nettoomsättning 356 443 544 140 559 159 503 724 479 190 836 806 805 283 776 562 549 598 628 481
Övrig omsättning 604 201 474 408 516 30 280 10 767 11 875 10 197 8 986
Rörelseresultat (EBIT) -7 431 -30 090 -29 579 -22 451 -32 427 -3 009 -28 444 -28 901 -26 729 -33 735
Resultat efter finansnetto -9 618 -34 441 -35 054 -26 997 -35 294 -9 738 -34 886 -35 361 -32 041 -38 503
Årets resultat 96 4 338 317 27 284 -27 594 -104 -90 -136 -72 -17 584
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2016-02 2015-02 2014-02 2013-02 2012-02
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 095 40 147 21 607 3 039 11 649 3 130 5 868 6 009 39 322 38 497
Omsättningstillgångar 60 434 89 062 148 221 112 932 115 106 165 248 196 872 213 193 128 342 128 389
Tillgångar 95 529 129 209 169 828 115 971 126 755 168 378 202 740 219 202 167 664 166 886
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 57 415 57 319 52 981 52 664 15 380 974 1 078 1 167 1 305 1 377
Obeskattade reserver 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 13 469 14 957 15 529 16 332 16 848 18 130 18 651 19 298 20 105 20 727
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 447
Kortfristiga skulder 24 445 56 933 101 318 46 975 94 527 149 274 183 011 198 737 146 254 120 335
Skulder och eget kapital 95 529 129 209 169 828 115 971 126 755 168 378 202 740 219 202 167 664 166 886
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2016-02
2015-02
2014-02
2013-02
2012-02
Löner till styrelse & VD 1 404 1 114 1 039 669 426 1 736 1 714 1 662 1 523 1 114
Varav tantiem till styrelse & VD 315 115 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 22 249 33 470 38 448 37 732 38 610 67 462 72 680 69 499 54 575 58 922
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 097 15 913 18 811 16 709 16 392 27 696 29 519 29 872 23 178 27 782
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 357 047 544 341 559 633 504 132 479 706 867 086 816 050 788 437 559 795 637 467
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 49 71 84 106 117 167 205 217 160 195
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 274 7 664 6 657 4 752 4 096 5 011 3 928 3 579 3 435 3 223
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 688 735 711 495 506 602 511 474 501 456
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 837 -25 496 -26 862 -20 689 -31 113 -857 -25 868 -25 786 -24 221 -7 175
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -34,49% -2,69% 11,01% 5,12% - 3,91% 3,70% 41,30% -12,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,77% -22,01% -17,40% -19,34% -25,45% -1,78% -14,02% -13,17% -15,91% -20,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,08% -5,23% -5,28% -4,45% -6,73% -0,36% -3,53% -3,72% -4,85% -5,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,87% 14,67% 16,16% 17,08% 16,01% 16,70% 17,47% 18,23% 18,80% 20,87%
Rörelsekapital/omsättning 10,10% 5,90% 8,39% 13,09% 4,29% 1,91% 1,72% 1,86% -3,26% 1,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,27% 44,36% 31,20% 45,41% 12,13% 0,58% 0,53% 0,53% 0,78% 0,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,51% 58,25% 40,11% 85,15% 56,34% 32,73% 21,93% 24,70% 17,40% 21,96%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!