Visa allt om OK-Förlaget Aktiebolag
Visa allt om OK-Förlaget Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-02 2016-02 2015-02 2014-02 2013-02 2012-02 2011-02 2010-02 2009-02 2008-02
Nettoomsättning 66 647 67 879 68 598 68 080 69 655 73 459 74 254 72 968 80 426 83 559
Övrig omsättning 3 180 1 695 1 313 973 933 3 448 4 923 5 406 5 600 5 940
Rörelseresultat (EBIT) 6 698 3 763 3 357 3 262 -432 -4 388 -1 093 -2 232 4 691 10 381
Resultat efter finansnetto 6 810 3 749 -10 445 -12 088 -11 202 -5 073 -1 276 -2 304 4 794 10 412
Årets resultat 4 142 423 -13 864 -15 110 -3 957 -3 758 2 576 -1 452 3 334 7 444
Balansräkningar (tkr)
2017-02 2016-02 2015-02 2014-02 2013-02 2012-02 2011-02 2010-02 2009-02 2008-02
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 553 19 582 35 578 47 809 50 632 58 831 59 101 51 920 48 433 48 313
Omsättningstillgångar 28 049 29 998 16 663 22 102 18 510 17 920 9 740 22 247 33 529 37 901
Tillgångar 49 602 49 580 52 241 69 911 69 142 76 751 68 841 74 167 81 962 86 213
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 946 2 804 2 381 745 854 811 740 740 5 755 7 706
Obeskattade reserver 1 797 0 0 0 0 0 0 4 831 5 292 5 292
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 190 190 5 190 20 190 20 190 20 190 20 150 20 150 20 150 20 150
Kortfristiga skulder 40 669 46 586 44 670 48 976 48 098 55 750 47 951 48 446 50 765 53 065
Skulder och eget kapital 49 602 49 580 52 241 69 911 69 142 76 751 68 841 74 167 81 962 86 213
Löner & utdelning (tkr)
2017-02
2016-02
2015-02
2014-02
2013-02
2012-02
2011-02
2010-02
2009-02
2008-02
Löner till styrelse & VD - - 267 331 343 343 327 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 13 950 15 023 13 906 15 435 14 442 12 179 12 845 11 335 9 613
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 6 185 6 310 6 348 7 670 8 816 8 938 7 347 7 553 6 121
Utdelning till aktieägare 0 0 15 500 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 69 827 69 574 69 911 69 053 70 588 76 907 79 177 78 374 86 026 89 499
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 28 27 26 28 24 22 25 21 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 666 2 424 2 541 2 618 2 488 3 061 3 375 2 919 3 830 4 178
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 862 771 797 779 845 1 022 1 022 847 939 853
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 439 6 582 6 873 6 910 3 024 -753 1 347 -595 6 581 12 414
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,81% -1,05% 0,76% -2,26% -5,18% -1,07% 1,76% -9,27% -3,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,73% 7,67% -19,60% -16,76% -0,61% -5,69% -1,56% -2,91% 6,90% 13,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,22% 5,60% -14,93% -17,21% -0,60% -5,95% -1,44% -2,96% 7,03% 13,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,13% 67,70% 67,88% 69,12% 69,03% 65,06% 63,82% 59,63% 61,74% 66,42%
Rörelsekapital/omsättning -18,94% -24,44% -40,83% -39,47% -42,48% -51,50% -51,46% -35,90% -21,43% -18,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,83% 5,66% 4,56% 1,07% 1,24% 1,06% 1,07% 5,80% 11,67% 13,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 68,97% 64,39% 37,30% 45,13% 38,48% 32,14% 20,31% 45,92% 66,05% 71,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...