Visa allt om Aktiebolaget Knut V. Lantz Möbelaffär
Visa allt om Aktiebolaget Knut V. Lantz Möbelaffär

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 8 296 8 873 9 021 15 025 11 368 13 007 12 298 14 288 15 887 16 350
Övrig omsättning - - - 128 245 248 2 729 132 131 151
Rörelseresultat (EBIT) 556 42 -329 958 42 60 1 330 124 -185 328
Resultat efter finansnetto 561 200 -280 983 30 82 1 340 112 -185 368
Årets resultat 353 106 3 544 7 16 680 10 2 265
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 678 1 408 1 307 1 636 1 856 1 530 1 412 638 710 851
Omsättningstillgångar 5 045 4 481 4 833 5 649 5 529 6 559 7 066 6 642 7 901 9 078
Tillgångar 5 722 5 890 6 140 7 285 7 385 8 089 8 478 7 280 8 611 9 930
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 872 4 019 4 513 5 010 4 466 4 459 5 242 5 262 5 951 6 949
Obeskattade reserver 505 404 349 653 465 494 494 264 334 547
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 136 0 7 62 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 209 1 467 1 272 1 561 2 454 3 137 2 742 1 754 2 325 2 433
Skulder och eget kapital 5 722 5 890 6 140 7 285 7 385 8 089 8 478 7 280 8 611 9 930
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 1 050 1 755 1 620 1 620 1 610
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 315 - - -
Löner till övriga anställda 1 497 1 741 2 085 2 881 2 389 1 179 1 148 1 823 1 673 1 752
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 854 991 1 035 1 792 1 228 1 411 1 235 1 347 1 164 1 337
Utdelning till aktieägare 0 2 500 600 500 0 0 500 700 700 1 000
Omsättning 8 296 8 873 9 021 15 153 11 613 13 255 15 027 14 420 16 018 16 501
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 7 7 7 7 7 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 074 1 775 1 289 2 146 1 624 1 858 1 757 1 429 1 589 1 635
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 593 563 454 681 524 480 596 484 451 477
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 674 160 -211 1 122 93 80 1 350 156 -81 459
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,50% -1,64% -39,96% 32,17% -12,60% 5,77% -13,93% -10,06% -2,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,21% 3,43% -4,48% 13,66% 0,85% 1,01% 15,81% 2,09% -1,71% 3,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,04% 2,28% -3,05% 6,62% 0,55% 0,63% 10,90% 1,06% -0,93% 2,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,51% 44,42% 42,14% 47,79% 42,14% 35,56% 32,93% 45,58% 37,18% 41,14%
Rörelsekapital/omsättning 46,24% 33,97% 39,47% 27,21% 27,05% 26,31% 35,16% 34,21% 35,10% 40,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,60% 73,58% 77,94% 75,38% 65,11% 59,63% 66,13% 74,89% 71,90% 73,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,95% 85,89% 101,02% 96,41% 65,08% 98,02% 103,61% 64,54% 96,43% 113,03%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...