Visa allt om Egirs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 27 865 28 012 27 465 29 096 30 058 29 814 29 687 28 959 28 191 27 085
Övrig omsättning 36 64 245 27 21 193 83 2 62 32
Rörelseresultat (EBIT) 2 219 581 -1 291 3 954 6 226 8 290 8 653 9 493 5 677 5 636
Resultat efter finansnetto 193 -962 -1 279 5 907 7 229 4 920 6 584 5 704 957 -16
Årets resultat 1 140 457 1 784 4 980 5 970 3 030 4 667 3 464 724 -79
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 82 421 85 411 87 476 90 311 106 519 118 989 115 707 124 482 126 202 130 425
Omsättningstillgångar 58 480 54 379 58 364 58 562 55 670 34 207 27 627 17 234 15 585 14 815
Tillgångar 140 901 139 790 145 840 148 873 162 189 153 196 143 334 141 716 141 787 145 240
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 904 17 765 18 308 16 524 16 544 10 574 12 544 10 877 10 413 11 189
Obeskattade reserver 2 720 4 062 4 508 5 572 5 372 4 689 3 772 2 868 1 517 1 407
Avsättningar (tkr) 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 109 255 111 052 113 345 117 716 131 949 129 417 117 582 120 850 122 976 123 079
Kortfristiga skulder 9 749 6 911 9 679 9 061 8 324 8 517 9 436 7 121 6 881 9 564
Skulder och eget kapital 140 901 139 790 145 840 148 873 162 189 153 196 143 334 141 716 141 787 145 240
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 519 2 321 2 584 2 861 2 566
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - - 900 693 963 1 198 1 100
Utdelning till aktieägare 3 000 0 0 0 5 000 0 5 000 3 000 3 000 1 500
Omsättning 27 901 28 076 27 710 29 123 30 079 30 007 29 770 28 961 28 253 27 117
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 3 502 3 433 3 637 3 757 3 727 3 711 3 620 3 524 3 386
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 553 521 496 484 442 385 443 507 458
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 432 4 092 2 213 7 550 10 240 12 357 12 745 13 753 9 958 9 896
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,52% 1,99% -5,61% -3,20% 0,82% 0,43% 2,51% 2,72% 4,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,58% 0,66% 0,77% 5,52% 6,30% 5,42% 7,41% 7,38% 4,49% 4,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,98% 3,31% 4,10% 28,23% 34,02% 27,84% 35,79% 36,13% 22,60% 21,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 40,53% 30,54% 30,40%
Rörelsekapital/omsättning 174,88% 169,46% 177,26% 170,13% 157,52% 86,17% 61,28% 34,92% 30,88% 19,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,92% 14,97% 14,96% 14,02% 12,78% 9,29% 10,80% 9,25% 8,13% 8,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 598,71% 785,37% 602,43% 645,62% 667,94% 401,16% 292,25% 241,34% 225,29% 154,08%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!