Visa allt om Sandvikens Stadshus AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 127 668 1 033 820 991 500 904 075 839 198 886 102 842 133 899 166 829 791 759 758
Övrig omsättning 21 966 44 866 30 896 31 403 32 532 30 962 10 885 24 370 10 864 14 119
Rörelseresultat (EBIT) 123 009 136 172 115 856 126 306 57 092 53 932 54 508 86 744 24 792 77 400
Resultat efter finansnetto 89 934 101 525 73 882 75 575 6 476 841 1 737 42 005 -19 389 20 898
Årets resultat 73 611 80 256 61 632 63 695 9 103 17 676 -316 32 733 -24 609 22 193
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 805 214 2 669 556 2 456 344 2 312 238 2 175 622 2 091 898 1 931 307 1 827 120 1 785 844 1 778 046
Omsättningstillgångar 143 064 114 337 110 157 135 347 170 279 187 473 187 632 249 101 250 828 131 544
Tillgångar 2 948 278 2 783 893 2 566 501 2 447 585 2 345 901 2 279 371 2 118 939 2 076 221 2 036 672 1 909 590
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 707 683 634 074 552 874 491 242 413 920 404 817 387 091 387 407 354 640 323 453
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 149 106 139 256 122 590 111 937 104 258 107 109 125 153 123 498 115 758 101 420
Långfristiga skulder 1 611 182 1 371 165 1 265 657 1 407 293 1 658 045 1 554 867 1 425 717 1 344 088 1 359 959 1 300 808
Kortfristiga skulder 480 307 639 398 625 380 437 113 169 678 212 578 180 978 221 228 206 315 183 909
Skulder och eget kapital 2 948 278 2 783 893 2 566 501 2 447 585 2 345 901 2 279 371 2 118 939 2 076 221 2 036 672 1 909 590
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 5 827 5 648 5 246 5 908 5 653 5 069 5 119 4 138 5 290 3 794
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 149 560 141 627 132 623 129 693 129 676 123 718 118 601 112 775 106 000 91 869
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 66 673 62 161 56 532 55 757 57 834 58 512 44 655 60 065 48 184 41 444
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 149 634 1 078 686 1 022 396 935 478 871 730 917 064 853 018 923 536 840 655 773 877
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 385 369 348 367 358 351 341 334 338 314
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 929 2 802 2 849 2 463 2 344 2 525 2 470 2 692 2 455 2 420
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 609 598 588 548 560 572 555 530 505 480
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 251 922 258 108 234 784 234 174 156 012 148 976 145 856 178 802 118 558 165 056
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,08% 4,27% 9,67% 7,73% -5,29% 5,22% -6,34% 8,36% 9,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,21% 4,93% 4,55% 5,20% 2,52% 2,48% 2,68% 4,23% 1,26% 4,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,01% 13,28% 11,78% 14,07% 7,03% 6,38% 6,75% 9,77% 3,09% 10,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,67% 64,21% 61,38% 63,99% 61,60% 57,36% 60,68% 55,99% 60,90% 59,03%
Rörelsekapital/omsättning -29,91% -50,79% -51,96% -33,38% 0,07% -2,83% 0,79% 3,10% 5,36% -6,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,00% 22,78% 21,54% 20,07% 17,64% 17,76% 18,27% 18,66% 17,41% 16,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 27,46% 15,75% 15,40% 29,36% 92,98% 82,87% 94,14% 106,73% 115,08% 66,74%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 3 753 3 827 3 903 2 732 2 614 2 740 2 651 2 331 2 401 2 036
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -755 -603 -538 -476 -540 -352 -302 -484 -623 -234
Resultat efter finansnetto 19 615 -3 069 -4 938 -5 770 -6 068 -7 230 -7 346 -6 362 -13 976 -9 802
Årets resultat 22 810 23 41 -86 -2 099 -5 310 -5 400 -760 -12 046 -7 226
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 363 876 354 476 336 976 336 976 336 976 300 394 283 394 273 894 259 994 251 676
Omsättningstillgångar 6 388 10 248 6 736 9 179 13 031 10 909 15 989 21 957 29 289 11 594
Tillgångar 370 264 364 724 343 712 346 155 350 007 311 303 299 383 295 851 289 283 263 270
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 108 669 85 859 85 836 85 795 85 881 79 400 79 330 79 276 64 338 40 976
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 136 1 704 2 272 2 840 5 680 7 229 7 229 7 229 7 229 7 229
Långfristiga skulder 194 608 202 408 181 608 216 608 251 608 218 508 204 508 204 508 203 270 204 836
Kortfristiga skulder 65 851 74 753 73 996 40 912 6 838 6 166 8 316 4 838 14 446 10 229
Skulder och eget kapital 370 264 364 724 343 712 346 155 350 007 311 303 299 383 295 851 289 283 263 270
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - - - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 753 3 827 3 903 2 732 2 614 2 740 2 651 2 331 2 401 2 036
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -755 -603 -538 -476 -540 -352 -302 -484 -623 -234
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,93% -1,95% 42,86% 4,51% -4,60% 3,36% 13,73% -2,92% 17,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,95% -0,17% -0,12% 0,00% 0,05% 0,13% 0,15% -0,11% -2,47% 0,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 587,40% -15,76% -10,89% 0,48% 6,12% 14,96% 17,39% -13,94% -297,75% 21,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1 584,41% -1 685,52% -1 723,29% -1 161,53% 236,92% 173,10% 289,44% 734,41% 618,20% 67,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,35% 23,54% 24,97% 24,79% 24,54% 25,51% 26,50% 26,80% 22,24% 15,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 9,70% 13,71% 9,10% 22,44% 190,57% 176,92% 192,27% 453,84% 202,75% 113,34%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...