Visa allt om Mekar Aktiebolag
Visa allt om Mekar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 480 494 883 1 104 1 546 1 169 2 483 2 801 4 225 2 641
Övrig omsättning - 14 - - - 269 233 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) -73 -19 55 -50 108 28 -25 -386 980 357
Resultat efter finansnetto -72 1 44 -96 56 10 -41 -270 924 336
Årets resultat -72 -5 35 -78 23 27 -41 -34 481 319
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 7 11 16 8
Omsättningstillgångar 228 278 681 757 981 694 748 986 1 735 1 403
Tillgångar 228 278 681 757 981 694 755 997 1 751 1 412
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 86 158 213 178 255 232 205 247 801 649
Obeskattade reserver 0 0 0 0 18 0 0 0 240 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 122 183 139 152 0 228 193 118
Kortfristiga skulder 142 120 346 396 569 310 550 523 518 644
Skulder och eget kapital 228 278 681 757 981 694 755 997 1 751 1 412
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 50 600 863 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 16 126 337 402 359 402 694 0 570
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 2 30 97 103 97 108 195 184 128
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 480 508 883 1 104 1 546 1 438 2 716 2 803 4 225 2 641
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 480 494 883 368 515 390 828 934 1 408 880
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 51 - 166 146 179 159 200 509 384 243
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -73 -19 55 -50 108 32 -21 -381 987 361
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,83% -44,05% -20,02% -28,59% 32,25% -52,92% -11,35% -33,70% 59,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -31,58% 1,44% 8,08% -6,61% 11,01% 4,32% -3,18% -26,68% 56,20% 25,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -15,00% 0,81% 6,23% -4,53% 6,99% 2,57% -0,97% -9,50% 23,29% 13,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,88% 49,19% 70,33% 73,19% 69,99% 59,28% 62,06% 71,44% 73,89% 65,58%
Rörelsekapital/omsättning 17,92% 31,98% 37,94% 32,70% 26,65% 32,85% 7,97% 16,53% 28,80% 28,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,72% 56,83% 31,28% 23,51% 27,35% 33,43% 27,15% 24,77% 55,61% 45,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 160,56% 231,67% 196,82% 187,12% 168,72% 214,84% 122,18% 172,66% 311,39% 196,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...