Visa allt om Preiss-Daimler FibreGlass AB
Visa allt om Preiss-Daimler FibreGlass AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 142 315 158 888 167 016 168 564 200 425 283 544 344 643 427 714 477 062 537 890
Övrig omsättning 1 771 873 277 4 503 309 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 111 -15 860 -26 491 -28 384 -32 121 -73 445 -31 747 9 308 -4 687 18 417
Resultat efter finansnetto -2 441 -16 163 -19 841 -27 465 -33 553 -78 379 -27 014 12 169 -11 870 12 731
Årets resultat -2 441 -16 163 -19 841 -27 465 -33 553 -78 379 -27 014 9 855 -11 870 9 147
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 105 9 790 12 661 16 829 16 428 20 665 37 288 43 571 52 199 57 991
Omsättningstillgångar 52 426 59 081 81 309 67 150 80 348 116 405 226 696 274 328 201 385 214 795
Tillgångar 86 531 68 871 93 970 83 979 96 776 137 070 263 984 317 899 253 584 272 786
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 37 957 20 190 32 370 26 211 35 675 32 836 51 215 78 229 74 860 86 731
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 5 700 0 9 383 8 969 8 755 7 941 6 472 5 406 4 513 3 932
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 42 874 48 681 52 217 48 799 52 346 96 293 206 297 234 263 174 211 182 123
Skulder och eget kapital 86 531 68 871 93 970 83 979 96 776 137 070 263 984 317 899 253 584 272 786
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 1 749 2 465 3 206 2 574 3 287
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 27 786 31 528 41 269 41 150 42 843 65 523 64 631 63 154 74 105 70 695
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 11 400 19 016 15 179 17 837 17 202 28 068 28 259 25 185 30 363 34 587
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 144 086 159 761 167 293 173 067 200 734 283 544 344 643 427 714 477 062 537 890
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 69 86 105 105 111 194 204 217 247 254
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 063 1 848 1 591 1 605 1 806 1 462 1 689 1 971 1 931 2 118
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 568 599 538 562 541 491 467 422 433 427
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 579 -12 697 -23 138 -24 280 -26 677 -67 105 -23 421 20 692 8 148 27 686
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,43% -4,87% -0,92% -15,90% -29,31% -17,73% -19,42% -10,34% -11,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,44% -23,00% -21,08% -32,68% -33,14% -50,70% -9,04% 4,89% -0,07% 7,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,48% -9,97% -11,86% -16,28% -16,00% -24,51% -6,92% 3,64% -0,04% 3,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,79% 51,08% 6,37% 3,38% 1,77% -5,91% 6,85% 14,36% 10,45% 16,50%
Rörelsekapital/omsättning 6,71% 6,55% 17,42% 10,89% 13,97% 7,09% 5,92% 9,37% 5,70% 6,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,87% 29,32% 34,45% 31,21% 36,86% 23,96% 19,40% 24,61% 29,52% 31,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 69,89% 80,60% 109,50% 75,63% 83,53% 86,09% 88,32% 95,79% 79,43% 81,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...