SAAB TECHNOLOGIES

Varumärke tillhör SAAB Aktiebolag

Ansökningsnummer 2000-03791
Ansökningsdatum 2000-05-15
Registreringsnummer 346957
Registreringsdatum 2001-06-15
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2031-06-15
Typ Figurativt

SAAB TECHNOLOGIES

Varor & Tjänster

Klass: 2

Kamouflagefärg för militär utrustning.

Klass: 7

Maskiner och motorer för luftburna fortskaffningsmedel, transmissionsdelar för luftburna fortskaffningsmedel, samt delar och komponenter därtill ingående i klassen.

Klass: 9

Laservarnare, sikten (teleskop-), IR-sikten (teleskop), optiska sensorer, radarsensorer, bilradarutrustning, korthållsradioutrustning, motmedel och motmedelsfällare (elektronisk skyddsutrustning för militärt bruk), radarvarnare, arbetsstationer för styrning, övervakning och eldledning, elektroniska i säkerhetsanordningar för fordon och farkoster, elektriska, elektroniska, optiska, optroniska, nautiska och fotografiska apparater och instrument för mätning, observation, övervakning, spaning, identifiering, styrning, navigering, kommunikation, störning, signal- och bildbehandling samt för test och kontroll (ej för medicinskt bruk), datorer, omborddatorer, databehandlingsutrustningar, TV-monitorer, radar- och dataskärmar, radarutrustning, ekolod, halvledare; l mikrovågselektronik, antenner samt delar och komponenter därtill ingående i klassen, adapters och anordningar och utrustningar för separering av signaler samt i delar och komponenter därtill ingående i klassen, satelliter (för vetenskapliga ändamål) samt anordningar och utrustningar för styrning av satelliter med i tillhörande strukturer och dispensers; VR (virtual reality) glasögon byggda på LCD-teknik (flytande kristallpresentation) i för generering av bilder och visualisering av data; i radarapparater, elektronisk mät-, styr- och navigeringsutrustning för användning i flygplan; l lasersimulatorer för skjutning, grafiska simulatorer, elektroniskt målmateriel för i skarpskjutning, apparater och instrument för livräddning och undervisning inkl. i stridsträningsutrustning; i transpondrar och kringutrustning därtill, nämligen sändare, mottagare, datorer, i modem, radar, antenner, scanners och lasrar (ej medicinska) för navigation, i identifikation, övervakning, lägesbeskrivning och kommunikation med tillhörande | mjukvaru/nätverksprodukter; i apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; i elektroniska kablar och ledningar, integrerade kretsar, videomonitorer, i radioapparater och apparater för radioöverföring för industriell användning, mikrovågslänkar, bildbaserade mät, anordningar och utrustningar för kontroll och övervakning (ej för medicinskt bruk), anordningar och utrustningar för att analysera rörelser i höga hastigheter, datorbaserade system för informationsinsamling och -bearbetning, simulering, övervakning, ledning och |styrning; registrerade datorprogram och program för databashantering; elektronisk utrustning, nämligen nivåmätare, avståndsmätinstrument, mätinstrument, temperaturmätare, tryckmätare, interfacemätare, anordningar och utrustningar för övervakning och styrning; skenmål (militär skyddsutrustning), skyddsanordningar och -utrustning för personligt bruk.Anordningar och utrustningar för ledning och styrning av farkoster.

Klass: 12

Fordon och farkoster; fortskaffningsmedel för transport i luften och på vatten;militärfordon, pansarfordon, undervattensfarkoster, stöld- och i säkerhetsanordningar för fordon och farkoster; i rymdfarkoster för transporter av personer och nyttolast till och i yttre rymden, i flygplan och helikoptrar; samt delar och komponenter ingående i klassen till samtliga nämnda varor.

Klass: 13

Krigsmateriel, artilleripjäser, robotar, ammunition, sprängämnen, handeldvapen,styrda projektiler (vapen), flygbomber, sjunkbomber, torpeder, sjöminor, i motmedel (vapen) mot minor, pansarvärnsvapen, tändrör, tändare, krut, i undervattensvapen, luftvärns vapen, fartygs artilleri, sikten för eldvapen och kanoner; fyrverkeripjäser; eldvapen inkluderande missilsystem och projektiler i (vapen) samt mark-, fartygs- och flygplansutrustning för vapensystem; i stridsträningsutrustning; skenmål (vapen).

Klass: 14

Ur och tidmätningsinstrument, ädla metaller och deras legeringar, smycken och ädelstenar.

Klass: 16

Affischer, blanketter, block, brevpapper, checkfodral, dokumentmappar, etiketter, passfodral, kartonger, kataloger, klistermärken, kuvert, kuvertpåsar, pennor, i pennhållare, tryckta publikationer, skrivpapper, trycksaker, instruktions- och i undervisningsmaterial (ej apparater); tidningar, tidskrifter, broschyrer, trycksaker, i papp- och kartongprodukter, informations- och undervisningsmaterial (ej i apparater).

Klass: 17

Plast i halvfabrikat; tätnings-, packnings- och isoleringsmaterial; i kamouflagematerial (halvfabrikat) av polymerer och kompositör.

Klass: 18

Väskor, plånböcker, portmonnäer, nyckelfodral, paraplyer.

Klass: 22

Rep, linor, tåg, snören, nät, markiser, presenningar, segel och säckar, ej ingående i andra klasser, stoppnings-, madrasserings- och vadderingsmaterial (ej av gummi i eller plast), obearbetat fibröst textilmaterial, tält, kamouflagenät av både textil och plast samt delar och komponenter därtill ingående i klassen; presenningar med i camouflageytor.

Klass: 24

Flaggor (ej av papper), textilhanddukar, vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser.

Klass: 25

Kläder, fotbeklädnader och huvudbonader.

Klass: 28

Spel och leksaker, gymnastik- och sportartiklar ingående i klassen.

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet, företagsadministration; assistans vid företagsledning i samband med företags affärer eller affärsverksamhet i ett i industri- eller affärsföretag, sammanställning, systematisering och inmatning av information i databaser, datoriserad registerhantering; marknadsföring och sales i promotion av flygplan och helikoptrar, reservdelar och komponenter; marknadsföring och sales promotion av datormjuk- och hårdvara, datorsystem, datornätverk och produkter baserade på tekniker såsom till exempel autentieringoch kryptering som syftar till att öka datasäkerheten med avseende på sekretess, dataintegritet och hög tillgänglighet.

Klass: 36

Tullklarering; leasing (= finansieringstjänster) avseende fordon, farkoster och luftburna fortskaffningsmedel.

Klass: 37

Uppförande och anläggande av byggnationer, reparation, service och underhåll av fordon, farkoster och luftburna fortskaffningsmedel; underhåll och modifiering (ombyggnad) av flygplan och helikoptrar; installation; reparation och/eller service av datorutrustning

Klass: 38

Telekommunikation

Klass: 39

Transport; emballering och förvaring av gods; spedition innefattande fraktavtal, utrikestransporter, transportinformation, uthyrning av fordon, farkoster och luftburna fortskaffningsmedel.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning, sport- och idrottsaktiviteter; stridsträningsanläggningar.

Klass: 42

Tjänster och konsultation inom det immaterialrättsliga området, konsulttjänsteravseende miljövård, hotell- och restaurangverksamhet, översättningsverksamhet; vetenskapliga och industriella projektstudier, vetenskaplig och industriell i forskning och utveckling.