Visa allt om SAAB Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 35 431 000 35 433 000 33 156 000 31 391 000 28 631 000 27 186 000 23 527 000 23 750 000 24 010 000 23 498 000
Övrig omsättning 1 291 000 217 000 156 000 104 000 201 000 411 000 448 000 229 000 363 000 1 351 000
Rörelseresultat (EBIT) 1 315 000 2 937 000 2 266 000 2 155 000 1 797 000 1 900 000 1 659 000 1 345 000 2 032 000 2 941 000
Resultat efter finansnetto 1 112 000 2 607 000 1 796 000 2 004 000 1 611 000 1 731 000 1 523 000 979 000 1 906 000 2 783 000
Årets resultat 1 092 000 2 025 000 1 366 000 1 438 000 1 175 000 1 402 000 1 168 000 742 000 1 539 000 2 217 000
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 394 000 21 321 000 17 144 000 15 124 000 13 939 000 12 859 000 11 872 000 11 104 000 12 239 000 12 888 000
Omsättningstillgångar 38 174 000 38 537 000 38 984 000 29 553 000 27 272 000 22 229 000 17 684 000 16 801 000 17 440 000 18 911 000
Tillgångar 60 568 000 59 858 000 56 128 000 44 677 000 41 211 000 35 088 000 29 556 000 27 905 000 29 679 000 31 799 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 466 000 20 535 000 19 633 000 14 189 000 13 156 000 12 851 000 11 291 000 12 136 000 13 985 000 12 950 000
Minoritetsintressen 178 000 274 000 0 188 000 145 000 61 000 82 000 91 000 112 000 119 000
Avsättningar (tkr) 9 335 000 8 060 000 6 194 000 488 000 0 3 504 000 4 431 000 2 723 000 565 000 2 486 000
Långfristiga skulder 7 542 000 8 871 000 8 402 000 11 167 000 9 736 000 5 008 000 2 246 000 1 775 000 2 688 000 2 669 000
Kortfristiga skulder 22 047 000 22 118 000 21 899 000 18 645 000 18 174 000 13 664 000 11 506 000 11 180 000 12 329 000 13 575 000
Skulder och eget kapital 60 568 000 59 858 000 56 128 000 44 677 000 41 211 000 35 088 000 29 556 000 27 905 000 29 679 000 31 799 000
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 114 000 126 000 116 000 70 000 71 000 107 000 100 000 98 000 57 000 88 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 3 000 4 000 -
Löner till övriga anställda 10 254 000 9 969 000 9 498 000 3 985 000 3 521 000 8 061 000 7 563 000 7 203 000 2 810 000 6 320 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 4 299 000 4 130 000 3 910 000 1 153 000 1 226 000 3 233 000 2 938 000 2 855 000 2 660 000 2 270 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 36 722 000 35 650 000 33 312 000 31 495 000 28 832 000 27 597 000 23 975 000 23 979 000 24 373 000 24 849 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 822 17 174 16 520 15 935 14 890 14 545 14 106 14 060 13 834 12 814
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 988 2 063 2 007 1 970 1 923 1 869 1 668 1 689 1 736 1 834
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 823 828 819 327 324 784 752 722 400 677
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 833 000 3 855 000 32 031 000 20 104 000 2 250 000 2 859 000 2 531 000 2 379 000 2 765 000 4 181 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,01% 6,87% 5,62% 9,64% 5,32% 15,55% -0,94% -1,08% 2,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,55% 5,22% 4,38% 5,09% 4,58% 5,90% 5,96% 5,05% 7,42% 9,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,36% 8,83% 7,42% 7,25% 6,59% 7,61% 7,49% 5,94% 9,17% 13,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,02% 22,68% 23,42% 23,73% 24,04% 23,86% 25,83% 26,64% 29,95% 28,54%
Rörelsekapital/omsättning 45,52% 46,34% 51,53% 34,75% 31,78% 31,51% 26,26% 23,67% 21,29% 22,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,44% 34,31% 34,98% 31,76% 31,92% 36,63% 38,20% 43,49% 47,12% 40,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,65% 126,87% 135,66% 116,98% 113,41% 124,31% 103,12% 109,46% 105,60% 107,38%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 21 986 000 21 960 000 20 998 000 19 958 000 17 988 000 18 022 000 16 175 000 16 521 000 15 338 000 15 415 000
Övrig omsättning 90 000 26 000 53 000 50 000 76 000 54 000 170 000 87 000 77 000 219 000
Rörelseresultat (EBIT) -1 996 000 182 000 279 000 358 000 -6 000 208 000 1 200 000 662 000 1 031 000 819 000
Resultat efter finansnetto -662 000 1 144 000 1 489 000 877 000 311 000 276 000 1 906 000 1 369 000 1 945 000 2 344 000
Årets resultat -95 000 793 000 1 075 000 649 000 97 000 -37 000 1 170 000 885 000 965 000 1 589 000
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 470 000 11 900 000 11 523 000 10 800 000 10 303 000 11 159 000 11 748 000 11 366 000 11 933 000 12 253 000
Omsättningstillgångar 32 045 000 32 152 000 33 594 000 23 596 000 22 953 000 17 006 000 14 388 000 13 649 000 14 038 000 15 295 000
Tillgångar 44 515 000 44 052 000 45 117 000 34 396 000 33 256 000 28 165 000 26 136 000 25 015 000 25 971 000 27 548 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 162 000 14 311 000 14 235 000 7 843 000 7 647 000 7 997 000 8 469 000 7 981 000 7 527 000 6 990 000
Obeskattade reserver 2 199 000 2 508 000 2 405 000 2 291 000 2 280 000 2 139 000 1 979 000 1 560 000 1 276 000 795 000
Avsättningar (tkr) 2 539 000 1 582 000 1 327 000 1 089 000 807 000 755 000 778 000 1 051 000 1 169 000 1 503 000
Långfristiga skulder 0 0 0 0 11 572 000 10 398 000 7 921 000 1 000 000 7 934 000 8 797 000
Kortfristiga skulder 25 615 000 25 651 000 27 150 000 23 173 000 10 950 000 6 876 000 6 989 000 13 423 000 8 065 000 9 463 000
Skulder och eget kapital 44 515 000 44 052 000 45 117 000 34 396 000 33 256 000 28 165 000 26 136 000 25 015 000 25 971 000 27 548 000
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 33 000 35 000 32 000 31 000 30 000 27 000 25 000 24 000 19 000 20 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 5 556 000 5 458 000 5 186 000 4 883 000 4 688 000 4 747 000 4 635 000 4 510 000 4 204 000 3 940 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 2 769 000 2 733 000 2 506 000 2 482 000 2 350 000 2 256 000 1 900 000 2 027 000 1 480 000 2 043 000
Utdelning till aktieägare 622 000 470 000 601 000 588 000 558 629 529 785 501 125 478 864 477 000 473 994
Omsättning 22 076 000 21 986 000 21 051 000 20 008 000 18 064 000 18 076 000 16 345 000 16 608 000 15 415 000 15 634 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 898 9 587 9 189 9 056 8 653 8 484 8 576 8 687 8 154 7 631
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 221 2 291 2 285 2 204 2 079 2 124 1 886 1 902 1 881 2 020
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 844 858 841 817 817 829 765 755 699 787
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 418 000 296 000 479 000 849 000 330 000 849 000 1 782 000 1 234 000 1 356 000 1 420 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,12% 4,58% 5,21% 10,95% -0,19% 11,42% -2,09% 7,71% -0,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,90% 3,03% 3,41% 3,00% 1,64% 1,31% 8,24% 6,96% 8,50% 9,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,83% 6,07% 7,33% 5,18% 3,03% 2,05% 13,32% 10,53% 14,39% 17,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,23% 21,03% 22,44% 22,11% 21,48% 21,16% 26,62% 24,00% 30,09% 23,55%
Rörelsekapital/omsättning 29,25% 29,60% 30,69% 2,12% 66,73% 56,21% 45,74% 1,37% 38,94% 37,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,67% 36,93% 35,71% 28,00% 28,34% 34,32% 38,31% 36,77% 32,60% 27,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 98,43% 98,07% 101,05% 78,34% 164,14% 193,98% 141,62% 74,47% 132,09% 128,32%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!