Visa allt om SAAB Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 42 006 000 39 154 000 35 431 000 35 433 000 33 156 000 31 391 000 28 631 000 27 186 000 23 527 000 23 750 000
Övrig omsättning 231 000 146 000 1 291 000 217 000 156 000 104 000 201 000 411 000 448 000 229 000
Rörelseresultat (EBIT) 3 274 000 2 888 000 1 315 000 2 937 000 2 266 000 2 155 000 1 797 000 1 900 000 1 659 000 1 345 000
Resultat efter finansnetto 2 819 000 2 577 000 1 112 000 2 607 000 1 796 000 2 004 000 1 611 000 1 731 000 1 523 000 979 000
Årets resultat 2 283 000 2 025 000 1 092 000 2 025 000 1 366 000 1 438 000 1 175 000 1 402 000 1 168 000 742 000
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 862 000 23 507 000 22 394 000 21 321 000 17 144 000 15 124 000 13 939 000 12 859 000 11 872 000 11 104 000
Omsättningstillgångar 47 503 000 41 532 000 38 174 000 38 537 000 38 984 000 29 553 000 27 272 000 22 229 000 17 684 000 16 801 000
Tillgångar 72 365 000 65 039 000 60 568 000 59 858 000 56 128 000 44 677 000 41 211 000 35 088 000 29 556 000 27 905 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 486 000 22 976 000 21 466 000 20 535 000 19 633 000 14 189 000 13 156 000 12 851 000 11 291 000 12 136 000
Minoritetsintressen 390 000 273 000 178 000 274 000 0 188 000 145 000 61 000 82 000 91 000
Avsättningar (tkr) 0 1 072 000 9 335 000 8 060 000 6 194 000 488 000 0 3 504 000 4 431 000 2 723 000
Långfristiga skulder 14 089 000 16 478 000 7 542 000 8 871 000 8 402 000 11 167 000 9 736 000 5 008 000 2 246 000 1 775 000
Kortfristiga skulder 28 400 000 24 240 000 22 047 000 22 118 000 21 899 000 18 645 000 18 174 000 13 664 000 11 506 000 11 180 000
Skulder och eget kapital 72 365 000 65 039 000 60 568 000 59 858 000 56 128 000 44 677 000 41 211 000 35 088 000 29 556 000 27 905 000
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 140 000 119 000 114 000 126 000 116 000 70 000 71 000 107 000 100 000 98 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - 0 - 3 000
Löner till övriga anställda 11 339 000 10 593 000 10 254 000 9 969 000 9 498 000 3 985 000 3 521 000 8 061 000 7 563 000 7 203 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 4 630 000 4 421 000 4 299 000 4 130 000 3 910 000 1 153 000 1 226 000 3 233 000 2 938 000 2 855 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 42 237 000 39 300 000 36 722 000 35 650 000 33 312 000 31 495 000 28 832 000 27 597 000 23 975 000 23 979 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 555 18 045 17 822 17 174 16 520 15 935 14 890 14 545 14 106 14 060
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 264 2 170 1 988 2 063 2 007 1 970 1 923 1 869 1 668 1 689
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 868 839 823 828 819 327 324 784 752 722
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 401 000 4 826 000 2 833 000 3 855 000 32 031 000 20 104 000 2 250 000 2 859 000 2 531 000 2 379 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,28% 10,51% -0,01% 6,87% 5,62% 9,64% 5,32% 15,55% -0,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,79% 4,63% 2,55% 5,22% 4,38% 5,09% 4,58% 5,90% 5,96% 5,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,26% 7,69% 4,36% 8,83% 7,42% 7,25% 6,59% 7,61% 7,49% 5,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,15% 20,96% 16,02% 22,68% 23,42% 23,73% 24,04% 23,86% 25,83% 26,64%
Rörelsekapital/omsättning 45,48% 44,16% 45,52% 46,34% 51,53% 34,75% 31,78% 31,51% 26,26% 23,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,75% 35,33% 35,44% 34,31% 34,98% 31,76% 31,92% 36,63% 38,20% 43,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,28% 123,44% 126,65% 126,87% 135,66% 116,98% 113,41% 124,31% 103,12% 109,46%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 24 075 000 23 430 000 21 986 000 21 960 000 20 998 000 19 958 000 17 988 000 18 022 000 16 175 000 16 521 000
Övrig omsättning 58 000 66 000 90 000 26 000 53 000 50 000 76 000 54 000 170 000 87 000
Rörelseresultat (EBIT) 422 000 639 000 -1 996 000 182 000 279 000 358 000 -6 000 208 000 1 200 000 662 000
Resultat efter finansnetto 2 165 000 1 887 000 -662 000 1 144 000 1 489 000 877 000 311 000 276 000 1 906 000 1 369 000
Årets resultat 1 336 000 1 116 000 -95 000 793 000 1 075 000 649 000 97 000 -37 000 1 170 000 885 000
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 016 000 13 316 000 12 470 000 11 900 000 11 523 000 10 800 000 10 303 000 11 159 000 11 748 000 11 366 000
Omsättningstillgångar 37 753 000 35 556 000 32 045 000 32 152 000 33 594 000 23 596 000 22 953 000 17 006 000 14 388 000 13 649 000
Tillgångar 51 769 000 48 872 000 44 515 000 44 052 000 45 117 000 34 396 000 33 256 000 28 165 000 26 136 000 25 015 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 492 000 14 601 000 14 162 000 14 311 000 14 235 000 7 843 000 7 647 000 7 997 000 8 469 000 7 981 000
Obeskattade reserver 3 309 000 2 686 000 2 199 000 2 508 000 2 405 000 2 291 000 2 280 000 2 139 000 1 979 000 1 560 000
Avsättningar (tkr) 2 704 000 2 765 000 2 539 000 1 582 000 1 327 000 1 089 000 807 000 755 000 778 000 1 051 000
Långfristiga skulder 19 311 000 0 0 0 0 0 11 572 000 10 398 000 7 921 000 1 000 000
Kortfristiga skulder 10 953 000 28 820 000 25 615 000 25 651 000 27 150 000 23 173 000 10 950 000 6 876 000 6 989 000 13 423 000
Skulder och eget kapital 51 769 000 48 872 000 44 515 000 44 052 000 45 117 000 34 396 000 33 256 000 28 165 000 26 136 000 25 015 000
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 37 000 36 000 33 000 35 000 32 000 31 000 30 000 27 000 25 000 24 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 5 968 000 5 748 000 5 556 000 5 458 000 5 186 000 4 883 000 4 688 000 4 747 000 4 635 000 4 510 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 2 900 000 2 877 000 2 769 000 2 733 000 2 506 000 2 482 000 2 350 000 2 256 000 1 900 000 2 027 000
Utdelning till aktieägare 0 0 622 000 470 000 601 000 588 000 558 629 529 785 501 125 478 864
Omsättning 24 133 000 23 496 000 22 076 000 21 986 000 21 051 000 20 008 000 18 064 000 18 076 000 16 345 000 16 608 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 744 9 782 9 898 9 587 9 189 9 056 8 653 8 484 8 576 8 687
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 471 2 395 2 221 2 291 2 285 2 204 2 079 2 124 1 886 1 902
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 914 885 844 858 841 817 817 829 765 755
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 422 171 1 293 000 -1 418 000 296 000 479 000 849 000 330 000 849 000 1 782 000 1 234 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,75% 6,57% 0,12% 4,58% 5,21% 10,95% -0,19% 11,42% -2,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,98% 4,00% -0,90% 3,03% 3,41% 3,00% 1,64% 1,31% 8,24% 6,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,72% 8,35% -1,83% 6,07% 7,33% 5,18% 3,03% 2,05% 13,32% 10,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,73% 18,36% 11,23% 21,03% 22,44% 22,11% 21,48% 21,16% 26,62% 24,00%
Rörelsekapital/omsättning 111,32% 28,75% 29,25% 29,60% 30,69% 2,12% 66,73% 56,21% 45,74% 1,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,91% 34,16% 35,67% 36,93% 35,71% 28,00% 28,34% 34,32% 38,31% 36,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 265,22% 96,67% 98,43% 98,07% 101,05% 78,34% 164,14% 193,98% 141,62% 74,47%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!