Visa allt om SAAB Aktiebolag
Visa allt om SAAB Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 31 391 000 28 631 000 27 186 000 23 527 000 23 750 000 24 010 000 23 498 000 24 434 000 24 647 000 23 796 000
Övrig omsättning 104 000 201 000 411 000 448 000 229 000 363 000 1 351 000 236 000 149 000 341 000
Rörelseresultat (EBIT) 2 155 000 1 797 000 1 900 000 1 659 000 1 345 000 2 032 000 2 941 000 975 000 1 374 000 166 000
Resultat efter finansnetto 2 004 000 1 611 000 1 731 000 1 523 000 979 000 1 906 000 2 783 000 776 000 976 000 -406 000
Årets resultat 1 438 000 1 175 000 1 402 000 1 168 000 742 000 1 539 000 2 217 000 433 000 686 000 -242 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 124 000 13 939 000 12 859 000 11 872 000 11 104 000 12 239 000 12 888 000 12 464 000 14 110 000 16 052 000
Omsättningstillgångar 29 553 000 27 272 000 22 229 000 17 684 000 16 801 000 17 440 000 18 911 000 16 814 000 16 320 000 16 838 000
Tillgångar 44 677 000 41 211 000 35 088 000 29 556 000 27 905 000 29 679 000 31 799 000 29 278 000 30 430 000 32 890 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 189 000 13 156 000 12 851 000 11 291 000 12 136 000 13 985 000 12 950 000 11 274 000 10 542 000 9 240 000
Minoritetsintressen 188 000 145 000 61 000 82 000 91 000 112 000 119 000 170 000 140 000 90 000
Avsättningar (tkr) 488 000 0 3 504 000 4 431 000 2 723 000 565 000 2 486 000 3 015 000 2 903 000 4 221 000
Långfristiga skulder 11 167 000 9 736 000 5 008 000 2 246 000 1 775 000 2 688 000 2 669 000 1 411 000 2 318 000 349 000
Kortfristiga skulder 18 645 000 18 174 000 13 664 000 11 506 000 11 180 000 12 329 000 13 575 000 13 408 000 14 527 000 18 990 000
Skulder och eget kapital 44 677 000 41 211 000 35 088 000 29 556 000 27 905 000 29 679 000 31 799 000 29 278 000 30 430 000 32 890 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 70 000 71 000 107 000 100 000 98 000 57 000 88 000 86 000 83 000 82 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 3 000 4 000 - - - 8 000
Löner till övriga anställda 3 985 000 3 521 000 8 061 000 7 563 000 7 203 000 2 810 000 6 320 000 6 141 000 6 010 000 5 777 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 1 153 000 1 226 000 3 233 000 2 938 000 2 855 000 2 660 000 2 270 000 2 578 000 2 513 000 2 422 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 31 495 000 28 832 000 27 597 000 23 975 000 23 979 000 24 373 000 24 849 000 24 670 000 24 796 000 24 137 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 935 14 890 14 545 14 106 14 060 13 834 12 814 12 426 4 748 13 199
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 970 1 923 1 869 1 668 1 689 1 736 1 834 1 966 5 191 1 803
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 327 324 784 752 722 400 677 709 1 813 627
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 20 104 000 2 250 000 2 859 000 2 531 000 2 379 000 2 765 000 4 181 000 2 270 000 2 232 000 829 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,64% 5,32% 15,55% -0,94% -1,08% 2,18% -3,83% -0,86% 3,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,09% 4,58% 5,90% 5,96% 5,05% 7,42% 9,87% 3,87% 4,80% 0,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,25% 6,59% 7,61% 7,49% 5,94% 9,17% 13,35% 4,64% 5,93% 1,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,73% 24,04% 23,86% 25,83% 26,64% 29,95% 28,54% 22,88% 24,90% 19,47%
Rörelsekapital/omsättning 34,75% 31,78% 31,51% 26,26% 23,67% 21,29% 22,71% 13,94% 7,27% -9,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,76% 31,92% 36,63% 38,20% 43,49% 47,12% 40,72% 38,51% 34,64% 28,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,98% 113,41% 124,31% 103,12% 109,46% 105,60% 107,38% 94,82% 80,00% 66,00%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 19 958 000 17 988 000 18 022 000 16 175 000 16 521 000 15 338 000 15 415 000 14 745 000 15 385 000 15 496 000
Övrig omsättning 50 000 76 000 54 000 170 000 87 000 77 000 219 000 82 000 68 000 58 000
Rörelseresultat (EBIT) 358 000 -6 000 208 000 1 200 000 662 000 1 031 000 819 000 623 000 1 485 000 -1 293 000
Resultat efter finansnetto 877 000 311 000 276 000 1 906 000 1 369 000 1 945 000 2 344 000 1 902 000 2 232 000 -1 038 000
Årets resultat 649 000 97 000 -37 000 1 170 000 885 000 965 000 1 589 000 1 389 000 1 675 000 -655 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 800 000 10 303 000 11 159 000 11 748 000 11 366 000 11 933 000 12 253 000 14 701 000 15 430 000 17 442 000
Omsättningstillgångar 23 596 000 22 953 000 17 006 000 14 388 000 13 649 000 14 038 000 15 295 000 12 235 000 15 530 000 15 308 000
Tillgångar 34 396 000 33 256 000 28 165 000 26 136 000 25 015 000 25 971 000 27 548 000 26 936 000 30 960 000 32 750 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 843 000 7 647 000 7 997 000 8 469 000 7 981 000 7 527 000 6 990 000 7 210 000 6 116 000 4 824 000
Obeskattade reserver 2 291 000 2 280 000 2 139 000 1 979 000 1 560 000 1 276 000 795 000 502 000 419 000 422 000
Avsättningar (tkr) 1 089 000 807 000 755 000 778 000 1 051 000 1 169 000 1 503 000 1 657 000 1 892 000 2 535 000
Långfristiga skulder 0 11 572 000 10 398 000 7 921 000 1 000 000 7 934 000 8 797 000 8 184 000 12 025 000 13 771 000
Kortfristiga skulder 23 173 000 10 950 000 6 876 000 6 989 000 13 423 000 8 065 000 9 463 000 9 383 000 10 508 000 11 198 000
Skulder och eget kapital 34 396 000 33 256 000 28 165 000 26 136 000 25 015 000 25 971 000 27 548 000 26 936 000 30 960 000 32 750 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 31 000 30 000 27 000 25 000 24 000 19 000 20 000 27 000 28 000 29 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 3 000
Löner till övriga anställda 4 883 000 4 688 000 4 747 000 4 635 000 4 510 000 4 204 000 3 940 000 3 834 000 3 789 000 3 681 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 2 482 000 2 350 000 2 256 000 1 900 000 2 027 000 1 480 000 2 043 000 1 689 000 1 599 000 3 547 000
Utdelning till aktieägare 588 000 558 629 529 785 501 125 478 864 477 000 473 994 366 512 237 000 186 952
Omsättning 20 008 000 18 064 000 18 076 000 16 345 000 16 608 000 15 415 000 15 634 000 14 827 000 15 453 000 15 554 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 056 8 653 8 484 8 576 8 687 8 154 7 631 7 697 8 270 8 203
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 204 2 079 2 124 1 886 1 902 1 881 2 020 1 916 1 860 1 889
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 817 817 829 765 755 699 787 721 655 885
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 849 000 330 000 849 000 1 782 000 1 234 000 1 356 000 1 420 000 878 000 1 518 000 -1 276 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,95% -0,19% 11,42% -2,09% 7,71% -0,50% 4,54% -4,16% -0,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,00% 1,64% 1,31% 8,24% 6,96% 8,50% 9,73% 7,70% 9,08% -0,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,18% 3,03% 2,05% 13,32% 10,53% 14,39% 17,39% 14,07% 18,27% -1,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,11% 21,48% 21,16% 26,62% 24,00% 30,09% 23,55% 21,85% 26,71% 10,13%
Rörelsekapital/omsättning 2,12% 66,73% 56,21% 45,74% 1,37% 38,94% 37,83% 19,34% 32,64% 26,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,00% 28,34% 34,32% 38,31% 36,77% 32,60% 27,50% 28,14% 20,75% 15,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 78,34% 164,14% 193,98% 141,62% 74,47% 132,09% 128,32% 100,75% 116,29% 113,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...