COMBITECH

Varumärke tillhör SAAB Aktiebolag

Ansökningsnummer 1984-03909
Ansökningsdatum 1984-05-21
Registreringsnummer 201592
Registreringsdatum 1986-06-13
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-06-13
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 6

Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; monteringsfärdiga hus av metall: järnvägsbyggnadsmaterial av metall; icke- elektriska kablar och metalltrådar; låsvaror och järnhandelsvaror (små) av metall; metallrör; kassaskåp; föremål av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; malmer.

Klass: 7

Maskiner och verktygsmaskiner; motorer (dock ej för landfordon); kopplingar och drivremmar (dock ej för landfordon); jordbruksredskap; äggkläckningsapparater.

Klass: 8

Handverktyg och handredskap; knivsmidesvaror, gafflar och skedar; blanka vapen; rakapparater.

Klass: 9

Vetenskapliga, nautiska, geodetiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll, livräddning och undervisning; apparater för upptagning, överföring och återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för apparater med myntinkast; kassaregistreringsapparater, räknemaskiner och informationsbehandlingsutrustning; eldsläckningsapparatur.

Klass: 11

Apparater ingående i hydrauliska och pneumatiska ledningssystem.

Klass: 12

Fordon; fortskaffningsmedel för befordring till lands, i luften eller i vatten, ävensom delar därav.

Klass: 13

Eldvapen; ammunition och projektiler; sprängämnen; fyrverkeripjäser.

Klass: 16

Skrivmaskiner, instruktions- och undervisningsmateriel (dock ej apparater).

Klass: 37

Byggnads- och reparationsverksamhet.

Klass: 40

Bearbetning och behandling av material och föremål.

Klass: 41

Undervisning och utbildning.

Klass: 42

Forsknings- och informationsverksamhet i tekniska ämnen, konsulterande verksamhet i form av yrkesmässig expertis, teknisk expertis, ingenjörstekniska utredningar och undersökningar samt ingenjörsverksamhet i allmänhet, ritkontor; kontrollinspektion och teknisk besiktning; vetenskaplig, ingenjörsteknisk och annan teknisk databehandling, systemuppläggning och programmering för databehandling, däri inbegripet datorstyrd processreglering och maskinell produktion; uthyrning av elektriska apparater och instrument samt datorer och annan databehandlingsutrustning.