Visa allt om Aktiebolaget Jordförvaltning

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 2 852 2 500 2 373 2 354 2 453 3 642 1 990 2 140 2 635 1 803
Övrig omsättning 163 170 383 111 139 190 85 100 112 226
Rörelseresultat (EBIT) 902 735 664 574 -460 -525 -740 -591 -1 107 -142
Resultat efter finansnetto -2 589 3 387 1 763 374 8 157 -917 -2 196 -1 088 -11 272 -672
Årets resultat -2 683 3 326 3 613 374 9 657 508 1 042 -1 088 -11 272 -408
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 027 35 752 33 413 32 157 30 486 21 829 21 830 23 289 23 184 9 358
Omsättningstillgångar 137 526 2 419 187 3 338 4 079 3 505 2 253 5 670 11 555
Tillgångar 30 165 36 277 35 833 32 344 33 824 25 908 25 335 25 542 28 854 20 913
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 689 13 672 11 846 8 233 12 859 3 702 4 194 3 152 4 254 2 344
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 267 17 477 17 552 17 533 17 709 18 585 16 779 13 863 13 941 13 563
Kortfristiga skulder 1 208 5 129 6 434 6 578 3 255 3 621 4 363 8 528 10 658 5 005
Skulder och eget kapital 30 165 36 277 35 833 32 344 33 824 25 908 25 335 25 542 28 854 20 913
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 0 368 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 435 235 232 263 230
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 171 97 97 222 94
Utdelning till aktieägare 1 000 2 300 0 0 0 500 1 000 0 0 0
Omsättning 3 015 2 670 2 756 2 465 2 592 3 832 2 075 2 240 2 747 2 029
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 852 2 500 2 373 2 354 2 453 1 214 1 990 1 070 1 318 902
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 472 445 433 529 522 219 332 184 443 188
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 989 971 1 162 796 -117 -90 -500 -380 -896 98
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,08% 5,35% 0,81% -4,04% -32,65% 83,02% -7,01% -18,79% 46,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,99% 10,57% 6,04% 2,39% 25,40% -1,06% -1,82% -2,31% -37,45% -0,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,63% 153,40% 91,19% 32,88% 350,18% -7,55% -23,17% -27,62% -410,09% -6,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,54% 84,60% 89,76% 85,00% 83,25% 82,45% 91,56% 87,99% 92,71% 84,91%
Rörelsekapital/omsättning -37,55% -184,12% -169,20% -271,50% 3,38% 12,58% -43,12% -293,22% -189,30% 363,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,75% 37,69% 33,06% 25,45% 38,02% 14,29% 16,55% 12,34% 14,74% 11,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 11,34% 10,26% 37,60% 2,84% 102,55% 112,65% 80,33% 26,42% 53,20% 230,87%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!