Visa allt om Aktiebolaget Anders Jansson & Söner
Visa allt om Aktiebolaget Anders Jansson & Söner

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 815 6 112 6 517 5 921 5 906 6 083 5 994 6 281 6 900 7 364
Övrig omsättning - - 152 - - 5 - 17 32 -
Rörelseresultat (EBIT) 61 49 423 381 -55 154 -272 105 66 239
Resultat efter finansnetto 42 29 400 325 -121 86 -313 42 1 178
Årets resultat 32 22 391 325 -121 86 -313 42 1 178
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
Omsättningstillgångar 2 610 2 360 2 469 2 490 2 158 2 256 2 229 2 244 2 482 2 582
Tillgångar 2 610 2 360 2 469 2 490 2 158 2 256 2 229 2 244 2 482 2 613
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 453 1 420 1 398 1 217 893 1 014 928 1 241 1 199 1 197
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 580 425 388 673 635 611 629 394 697 707
Kortfristiga skulder 577 514 682 599 631 631 671 610 586 708
Skulder och eget kapital 2 610 2 360 2 469 2 490 2 158 2 256 2 229 2 244 2 482 2 613
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - - 319 300 290 276
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 996 1 007 913 863 948 1 008 610 627 629 788
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 400 390 366 348 338 306 288 317 306 364
Utdelning till aktieägare 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 815 6 112 6 669 5 921 5 906 6 088 5 994 6 298 6 932 7 364
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 938 2 037 1 629 1 480 1 477 1 521 1 499 1 570 1 725 1 473
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 469 472 324 307 326 334 310 319 317 285
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 61 49 423 381 -55 154 -272 105 97 274
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,86% -6,21% 10,07% 0,25% -2,91% 1,48% -4,57% -8,97% -6,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,34% 2,08% 17,13% 15,30% -2,55% 6,83% -12,20% 4,68% 2,66% 9,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,05% 0,80% 6,49% 6,43% -0,93% 2,53% -4,54% 1,67% 0,96% 3,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,58% 34,47% 33,22% 39,08% 33,32% 35,31% 31,16% 31,75% 30,04% 32,13%
Rörelsekapital/omsättning 34,96% 30,20% 27,42% 31,94% 25,86% 26,71% 25,99% 26,01% 27,48% 25,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,67% 60,17% 56,62% 48,88% 41,38% 44,95% 41,63% 55,30% 48,31% 45,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 34,49% 43,39% 55,13% 47,08% 43,11% 47,07% 50,67% 42,95% 52,56% 46,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...