Visa allt om Aktiebolaget Stadsholmen
Visa allt om Aktiebolaget Stadsholmen

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 310 725 301 557 296 594 290 931 285 531 274 402 266 141 257 737 246 807 238 393
Övrig omsättning - - - - - - - 37 557 4 545 29 212
Rörelseresultat (EBIT) 57 796 -16 744 58 336 77 867 6 108 6 557 -1 528 43 996 14 569 59 207
Resultat efter finansnetto 48 502 -26 574 45 055 60 591 -11 870 -12 606 -22 664 23 375 -4 33 606
Årets resultat 86 058 -21 353 45 349 44 960 9 161 12 815 -16 753 13 281 -4 19 458
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 284 343 1 154 631 1 088 830 1 006 673 863 968 830 792 808 054 797 307 772 972 765 144
Omsättningstillgångar 29 139 14 219 17 450 11 481 8 909 7 660 7 694 12 565 16 283 19 934
Tillgångar 1 313 482 1 168 850 1 106 280 1 018 154 872 877 838 452 815 748 809 872 789 255 785 078
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 311 582 225 524 246 877 201 528 105 007 95 847 83 032 82 079 68 798 65 603
Obeskattade reserver 10 235 10 235 17 005 17 005 14 106 14 106 14 106 14 106 8 545 8 545
Avsättningar (tkr) 113 703 89 826 40 968 28 214 7 740 5 183 2 424 2 433 2 353 1 211
Långfristiga skulder 224 221 240 240 654 682 643 292 639 860 633 831 639 622 634 114
Kortfristiga skulder 877 738 843 044 801 190 771 167 91 342 80 024 76 326 77 423 69 937 75 605
Skulder och eget kapital 1 313 482 1 168 850 1 106 280 1 018 154 872 877 838 452 815 748 809 872 789 255 785 078
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 55 55 61 174 1 379 1 384 39 80 87 65
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 9 789 9 666 10 586 10 130 9 434 8 543 8 838 8 845 8 152 7 400
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 3 085 3 043 3 283 3 218 5 084 4 424 2 766 3 953 3 487 3 070
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 310 725 301 557 296 594 290 931 285 531 274 402 266 141 295 294 251 352 267 605
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 20 20 22 22 18 18 18 18 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 18 278 15 078 14 830 13 224 12 979 15 245 14 786 14 319 13 712 12 547
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 761 638 697 615 723 797 647 715 651 554
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 80 580 4 457 75 356 92 829 34 896 34 026 25 289 69 598 38 610 79 811
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,04% 1,67% 1,95% 1,89% 4,06% 3,10% 3,26% 4,43% 3,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,43% -1,39% 5,31% 7,68% 0,73% 0,81% -0,16% 5,48% 2,72% 7,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,72% -5,40% 19,82% 26,88% 2,24% 2,48% -0,49% 17,22% 8,69% 25,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,60% -5,55% 19,67% 26,76% 2,18% 2,39% -0,57% 2,50% 4,06% 21,21%
Rörelsekapital/omsättning -273,10% -274,85% -264,25% -261,12% -28,87% -26,37% -25,79% -25,16% -21,74% -23,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,33% 19,98% 23,51% 21,10% 13,29% 12,67% 11,45% 11,42% 9,51% 9,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3,32% 1,69% 2,18% 1,49% 9,75% 9,57% 10,08% 16,23% 23,28% 26,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...