Visa allt om Kugghjulet 3 AB
Visa allt om Kugghjulet 3 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 801 5 801 5 570 5 208 4 832 3 723 3 671 3 723 3 588 3 729
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 670 3 706 3 893 4 445 4 285 3 097 2 753 2 669 2 557 2 788
Resultat efter finansnetto 2 442 -1 758 3 259 4 046 4 151 2 709 1 831 1 614 1 096 2 061
Årets resultat 345 -1 758 2 301 3 156 3 183 3 203 1 187 913 629 1 147
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 740 18 294 19 484 17 395 16 217 9 665 9 739 9 990 10 421 10 852
Omsättningstillgångar 36 796 34 277 13 507 14 006 17 379 24 434 27 013 26 237 25 933 24 660
Tillgångar 53 536 52 571 32 991 31 401 33 596 34 099 36 752 36 227 36 354 35 512
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 915 6 570 8 328 5 668 5 495 5 271 5 141 3 954 3 042 2 411
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 85 1 734 1 527 1 167 942
Avsättningar (tkr) 0 0 0 359 311 313 255 197 139 86
Långfristiga skulder 44 214 43 258 22 471 23 214 26 157 26 848 27 473 28 252 29 402 29 493
Kortfristiga skulder 2 407 2 743 2 192 2 160 1 633 1 582 2 149 2 297 2 604 2 580
Skulder och eget kapital 53 536 52 571 32 991 31 401 33 596 34 099 36 752 36 227 36 354 35 512
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 801 5 801 5 570 5 208 4 832 3 723 3 671 3 723 3 588 3 729
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 224 5 242 4 942 4 518 4 360 3 171 3 005 3 100 2 988 3 218
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% 4,15% 6,95% 7,78% 29,79% 1,42% -1,40% 3,76% -3,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,25% 8,89% 13,42% 16,69% 16,56% 12,95% 10,87% 10,77% 10,38% 10,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 85,33% 80,52% 79,50% 100,63% 115,17% 118,59% 108,80% 104,78% 105,16% 101,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 88,40% 91,95% 85,39% 76,85% 73,49% 73,19% 76,56%
Rörelsekapital/omsättning 592,81% 543,60% 203,14% 227,46% 325,87% 613,81% 677,31% 643,03% 650,20% 592,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,92% 12,50% 25,24% 18,05% 16,36% 15,64% 17,47% 14,02% 10,68% 8,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 528,71% 1 249,62% 616,20% 648,43% 1 064,24% 1 544,50% 1 257,00% 1 142,23% 995,89% 955,81%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...