Visa allt om Aktiebolaget Volvo Penta

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 9 255 528 10 221 125 8 098 380 7 404 751 7 114 321 5 650 646 5 589 617 5 423 286 6 641 059 5 973 213
Övrig omsättning 757 817 514 146 518 149 378 050 430 412 325 269 454 591 446 792 436 795 446 412
Rörelseresultat (EBIT) 1 099 561 1 604 476 989 615 794 399 821 878 330 966 360 350 110 862 346 205 84 672
Resultat efter finansnetto 1 086 158 1 601 496 984 337 790 520 810 502 344 066 360 908 103 378 348 108 87 256
Årets resultat 68 236 8 292 -28 752 94 376 13 768 53 682 81 594 128 725 269 177 60 723
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 408 437 1 179 881 1 155 358 955 203 828 706 415 499 420 908 423 659 479 656 552 733
Omsättningstillgångar 3 416 802 4 491 026 3 261 794 2 778 628 3 464 444 2 822 634 2 988 414 2 509 366 2 623 235 2 520 145
Tillgångar 4 825 239 5 670 907 4 417 152 3 733 831 4 293 150 3 238 133 3 409 322 2 933 025 3 102 891 3 072 878
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 247 217 1 180 423 1 172 715 1 202 254 1 106 612 1 094 340 1 038 974 956 393 828 703 718 304
Obeskattade reserver 222 435 130 553 115 180 114 647 121 710 141 330 159 400 180 247 209 730 224 485
Avsättningar (tkr) 524 127 517 739 455 814 391 589 351 257 278 917 254 993 331 476 384 370 433 335
Långfristiga skulder 84 535 77 764 64 471 47 719 9 892 5 712 7 408 7 268 3 914 4 924
Kortfristiga skulder 2 746 925 3 764 428 2 608 972 1 977 622 2 703 679 1 717 834 1 948 547 1 457 641 1 676 174 1 691 830
Skulder och eget kapital 4 825 239 5 670 907 4 417 152 3 733 831 4 293 150 3 238 133 3 409 322 2 933 025 3 102 891 3 072 878
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 7 253 17 382 7 237 7 889 8 113 3 244 4 097 6 946 6 898 4 010
Varav tantiem till styrelse & VD 3 402 4 561 3 641 2 065 1 926 2 329 1 021 3 966 3 756 1 152
Löner till övriga anställda 615 413 598 099 530 095 463 150 446 390 417 224 398 058 370 495 364 662 336 151
Varav resultatlön till övriga anställda 0 14 908 12 784 7 322 7 059 - 0 3 671 9 533 4 664
Sociala kostnader 367 546 280 309 255 540 249 774 240 797 197 453 168 380 114 315 108 353 147 248
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 013 345 10 735 271 8 616 529 7 782 801 7 544 733 5 975 915 6 044 208 5 870 078 7 077 854 6 419 625
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 935 877 820 812 771 746 702 685 699 705
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 899 11 655 9 876 9 119 9 227 7 575 7 962 7 917 9 501 8 473
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 059 1 021 967 888 902 828 813 718 687 691
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 178 264 1 665 018 1 049 346 850 976 881 449 393 197 430 780 198 347 443 334 179 643
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,45% 26,21% 9,37% 4,08% 25,90% 1,09% 3,07% -18,34% 11,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,85% 28,38% 22,48% 21,36% 19,29% 10,75% 10,76% 4,06% 11,37% 2,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,91% 15,75% 12,26% 10,77% 11,64% 6,16% 6,56% 2,20% 5,31% 1,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,17% 27,14% 22,43% 21,50% 21,25% 20,41% 19,97% 15,57% 16,57% 13,51%
Rörelsekapital/omsättning 7,24% 7,11% 8,06% 10,82% 10,69% 19,55% 18,60% 19,39% 14,26% 13,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,44% 22,61% 28,58% 34,59% 27,99% 37,20% 34,12% 37,14% 31,69% 28,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,10% 100,41% 106,89% 119,83% 115,20% 147,29% 136,80% 149,56% 130,09% 122,38%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...