Visa allt om Sveriges Television Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 4 738 339 4 527 290 4 513 099 4 589 643 4 429 075 4 342 450 4 030 718 4 141 463 3 914 365 3 871 861
Övrig omsättning 361 329 311 509 290 597 406 596 301 343 252 954 337 857 255 666 254 169 283 941
Rörelseresultat (EBIT) 15 073 40 461 26 618 -22 953 -47 510 -37 386 -44 732 63 717 22 219 40 555
Resultat efter finansnetto 14 656 38 685 29 126 -19 138 -40 838 -30 806 -40 417 68 727 27 944 42 379
Årets resultat 11 316 13 897 7 096 6 702 2 785 2 067 5 439 408 2 025 9 188
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 258 709 259 400 244 647 414 141 443 398 497 781 336 917 391 625 362 708 276 256
Omsättningstillgångar 1 586 419 1 579 727 1 485 884 1 062 811 1 054 052 1 051 906 1 188 347 1 095 932 1 086 073 1 105 861
Tillgångar 1 845 128 1 839 127 1 730 531 1 476 952 1 497 450 1 549 687 1 525 264 1 487 557 1 448 781 1 382 117
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 87 809 76 493 62 596 55 500 48 798 46 013 43 946 38 612 38 298 36 399
Obeskattade reserver 214 130 217 548 201 963 186 594 218 806 266 138 303 021 353 091 288 853 267 015
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 625 1 262
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 543 189 1 545 086 1 465 972 1 234 858 1 229 846 1 237 536 1 178 297 1 095 854 1 121 005 1 077 441
Skulder och eget kapital 1 845 128 1 839 127 1 730 531 1 476 952 1 497 450 1 549 687 1 525 264 1 487 557 1 448 781 1 382 117
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 3 565 3 319 3 176 3 041 2 980 3 399 3 297 2 964 2 939 17 561
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 236 178 1 212 890 1 185 679 1 172 941 1 129 971 1 096 946 1 065 805 1 021 596 961 455 911 814
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 604 291 610 463 547 843 525 104 510 117 520 597 455 817 485 373 428 748 419 474
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 099 668 4 838 799 4 803 696 4 996 239 4 730 418 4 595 404 4 368 575 4 397 129 4 168 534 4 155 802
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 301 2 333 2 309 2 300 2 273 2 215 2 205 2 198 2 120 2 094
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 059 1 941 1 955 1 996 1 949 1 960 1 828 1 884 1 846 1 849
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 807 796 787 772 748 755 716 688 680 668
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 78 622 99 752 85 999 53 167 40 425 61 865 65 521 185 893 125 860 133 280
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,66% 0,31% -1,67% 3,63% 1,99% 7,73% -2,67% 5,80% 1,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,89% 2,27% 1,84% -1,17% -2,73% -1,88% -2,56% 4,65% 2,05% 3,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,35% 0,92% 0,70% -0,38% -0,92% -0,67% -0,97% 1,67% 0,76% 1,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,91% 0,77% 0,44% -3,75% -3,97% -4,27% 0,25% 0,00% -0,89% 0,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,81% 13,39% 12,72% 13,61% 14,66% 16,36% 18,38% 20,09% 17,34% 16,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,80% 102,24% 101,36% 86,07% 85,71% 85,00% 100,85% 100,01% 96,82% 102,45%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...