Visa allt om AxFast AB (publ)

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2017-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 563 435 593 757 561 633 447 614 460 214 444 190 387 689 317 947 308 110 281 889
Övrig omsättning 505 236 889 0 0 0 0 2 239 0 98 690 39
Rörelseresultat (EBIT) 134 465 369 479 172 145 109 805 130 505 129 795 146 086 105 693 194 000 48 213
Resultat efter finansnetto 74 542 279 919 347 484 22 304 67 498 149 138 66 220 50 872 231 381 144 473
Årets resultat 54 435 262 837 322 855 8 798 52 195 140 768 44 477 37 074 209 799 130 224
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2017-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 645 185 6 646 794 6 278 735 6 913 714 5 788 117 4 834 186 5 185 887 3 761 336 3 452 280 3 221 402
Omsättningstillgångar 304 123 237 979 225 348 252 462 252 386 381 680 225 230 136 046 241 630 241 605
Tillgångar 6 949 308 6 884 773 6 504 083 7 166 176 6 040 503 5 215 866 5 411 117 3 897 382 3 693 910 3 463 007
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 738 480 3 687 092 2 826 462 2 103 873 2 099 078 2 053 239 1 915 925 1 940 629 1 992 543 1 845 491
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 186 066 166 764 148 689 124 879 93 828 49 433 56 731 14 946 2 877 2 945
Långfristiga skulder 1 685 500 1 138 500 2 609 084 3 108 057 3 083 740 2 062 950 2 717 590 1 044 080 1 193 724 0
Kortfristiga skulder 1 339 262 1 892 417 919 848 1 829 367 763 857 1 050 244 720 871 897 727 504 766 1 614 571
Skulder och eget kapital 6 949 308 6 884 773 6 504 083 7 166 176 6 040 503 5 215 866 5 411 117 3 897 382 3 693 910 3 463 007
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2017-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 6 318 - 9 146 0 - - - 3 291 2 611 2 825
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 637 - 4 458 28 608 23 938 30 599 13 123 8 475 10 281 8 725
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 300 - 11 655 12 010 10 363 11 929 6 532 5 669 7 900 6 287
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 563 940 830 646 561 633 447 614 460 214 444 190 389 928 317 947 406 800 281 928
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 12 12 11 11 11 12 12 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 46 953 49 480 46 803 37 301 41 838 40 381 35 244 26 496 25 676 21 684
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 605 - 1 781 3 438 3 139 3 929 1 840 1 537 1 797 1 432
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 356 867 604 556 410 406 265 969 284 404 262 386 265 407 205 169 287 137 156 539
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,11% - - -2,74% 3,61% 14,57% 21,94% 3,19% 9,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,94% 5,37% 6,97% 1,53% 2,96% 5,00% 2,92% 2,75% 7,53% 5,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,88% 62,25% 80,76% 24,53% 38,81% 58,66% 40,73% 33,76% 90,30% 67,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,68% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -183,72% -278,64% -123,66% -352,29% -111,14% -150,51% -127,84% -239,56% -85,40% -487,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,80% 53,55% 43,46% 29,36% 34,75% 39,37% 35,41% 49,79% 53,94% 53,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 22,71% 12,58% 24,50% 13,80% 33,04% 36,34% 31,24% 15,15% 47,87% 14,96%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 32 840 33 727 32 078 31 126 31 908 29 920 28 213 29 627 30 369 27 588
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -16 344 -34 408 -43 367 -4 838 -23 461 -22 780 -17 930 -26 284 -33 0
Resultat efter finansnetto 2 133 218 872 610 354 272 999 377 378 -8 187 40 084 117 137 22 589 26 839
Årets resultat 17 533 284 123 648 888 328 136 391 403 11 583 74 395 115 270 19 955 20 469
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 917 429 2 887 231 2 974 764 2 054 197 2 099 684 2 224 800 1 747 624 1 361 533 1 467 794 845 367
Omsättningstillgångar 2 770 871 3 162 849 2 983 599 1 467 626 1 568 161 2 091 709 1 666 235 1 773 459 1 706 382 1 852 896
Tillgångar 5 688 300 6 050 080 5 958 363 3 521 823 3 667 845 4 316 509 3 413 859 3 134 992 3 174 176 2 698 263
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 892 915 3 879 381 3 599 257 2 954 369 2 630 234 2 242 830 2 235 247 2 164 852 2 025 566 2 016 974
Obeskattade reserver 45 487 58 790 52 040 45 846 26 341 24 408 19 188 5 885 0 0
Avsättningar (tkr) 4 784 4 461 3 975 3 490 2 920 2 487 2 001 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 745 114 2 107 448 2 303 091 518 118 1 008 350 2 046 784 1 157 423 964 255 1 148 610 681 289
Skulder och eget kapital 5 688 300 6 050 080 5 958 363 3 521 823 3 667 845 4 316 509 3 413 859 3 134 992 3 174 176 2 698 263
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 6 318 11 692 8 993 4 458 8 029 7 848 - - - 3 291
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 5 333 4 933 - - - -
Löner till övriga anställda 12 637 22 399 31 658 4 688 23 674 20 760 23 398 30 599 13 123 8 475
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 300 16 548 17 060 11 655 12 402 12 010 10 363 11 929 6 532 5 669
Utdelning till aktieägare 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Omsättning 32 840 33 727 32 078 31 126 31 908 29 920 28 213 29 627 30 369 27 588
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 12 12 11 12 11 11 11 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 737 2 811 2 673 2 594 2 901 2 493 2 565 2 693 2 761 2 299
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 724 4 365 4 927 1 781 3 798 3 438 3 139 3 929 1 840 1 537
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -16 212 -34 281 -43 062 -4 529 -23 046 -22 372 -17 547 -26 158 30 67
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,63% 5,14% 3,06% -2,45% 6,64% 6,05% -4,77% -2,44% 10,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,89% 4,86% 11,36% 10,07% 12,25% 1,24% 2,74% 5,26% 1,51% 1,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 153,79% 871,32% 2 110,95% 1 139,89% 1 408,68% 178,75% 331,42% 556,73% 158,17% 135,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3 123,50% 3 129,25% 2 121,42% 3 050,53% 1 754,45% 150,15% 1 803,47% 2 731,31% 1 836,65% 4 246,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,06% 64,88% 61,09% 84,90% 72,27% 52,40% 65,91% 69,20% 63,81% 74,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 158,78% 150,08% 129,55% 283,26% 155,52% 102,19% 143,96% 183,92% 148,56% 271,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!