Visa allt om EuroMaint Rail AB
Visa allt om EuroMaint Rail AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 453 647 1 735 813 1 741 392 1 883 962 1 843 842 2 217 696 2 426 031 2 145 373 1 979 604 1 813 051
Övrig omsättning 3 507 7 767 11 975 9 823 12 049 30 750 38 637 26 934 5 331 3 544
Rörelseresultat (EBIT) 49 829 78 931 100 313 57 907 72 526 -34 727 -54 735 165 663 88 940 63 712
Resultat efter finansnetto 44 681 -324 884 89 966 43 132 68 978 -46 437 -66 270 157 313 75 505 44 303
Årets resultat 21 551 -346 515 -16 461 269 29 949 -25 020 -52 480 114 974 54 142 33 723
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 179 324 159 370 456 881 377 228 306 906 339 388 400 232 180 695 172 528 152 910
Omsättningstillgångar 660 724 575 712 784 646 835 285 899 449 925 728 1 158 822 1 059 605 891 171 864 266
Tillgångar 840 048 735 082 1 241 527 1 212 513 1 206 355 1 265 116 1 559 054 1 240 300 1 063 699 1 017 176
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 316 766 162 010 242 519 249 418 244 016 268 803 215 362 249 866 269 257 254 785
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 12 856 17 298 23 955 30 929 42 386 51 565 54 505 41 469 52 213 49 553
Långfristiga skulder 152 217 197 033 165 272 147 327 106 077 151 077 196 076 30 000 120 000 150 000
Kortfristiga skulder 358 209 358 741 809 781 784 839 813 876 793 671 1 093 111 918 965 622 229 562 838
Skulder och eget kapital 840 048 735 082 1 241 527 1 212 513 1 206 355 1 265 116 1 559 054 1 240 300 1 063 699 1 017 176
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 3 366 4 128 3 216 12 893 4 253 2 000 1 106 2 302 598 6 932
Varav tantiem till styrelse & VD 2 650 780 - - 750 - 600 0 - 0
Löner till övriga anställda 389 348 455 411 469 738 500 425 505 220 548 839 535 629 520 772 463 887 465 860
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 169 615 191 313 192 422 208 472 213 605 169 083 249 031 243 830 226 511 226 114
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 457 154 1 743 580 1 753 367 1 893 785 1 855 891 2 248 446 2 464 668 2 172 307 1 984 935 1 816 595
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 975 1 109 1 207 1 312 1 423 1 437 1 498 1 450 1 397 1 452
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 491 1 565 1 443 1 436 1 296 1 543 1 620 1 480 1 417 1 249
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 586 591 559 547 513 558 537 523 500 485
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 68 625 95 764 119 165 78 445 102 942 -1 995 -23 094 190 790 110 526 87 422
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,26% -0,32% -7,57% 2,18% -16,86% -8,59% 13,08% 8,37% 9,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,09% 11,61% 8,67% 5,31% 6,85% -1,55% -2,56% 13,65% 8,76% 6,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,10% 4,92% 6,18% 3,42% 4,48% -0,88% -1,65% 7,89% 4,71% 3,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,51% 66,56% 65,85% 62,80% 66,36% 59,55% 60,16% 64,82% 67,00% 69,76%
Rörelsekapital/omsättning 20,81% 12,50% -1,44% 2,68% 4,64% 5,95% 2,71% 6,56% 13,59% 16,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,71% 22,04% 19,53% 20,57% 20,23% 21,25% 13,81% 20,15% 25,31% 25,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 94,23% 76,67% 58,44% 64,51% 69,48% 73,60% 72,08% 78,77% 93,85% 93,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...