Visa allt om K. Nore'n Fastighets Aktiebolag
Visa allt om K. Nore'n Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 347 6 095 6 193 6 112 5 800 5 550 5 252 5 348 5 226 5 260
Övrig omsättning 1 3 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 722 181 343 998 264 615 1 174 1 891 1 965 2 222
Resultat efter finansnetto 6 762 3 403 1 747 2 341 749 2 336 3 721 2 020 2 692 4 007
Årets resultat 246 1 247 112 388 388 387 422 370 362 957
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 109 680 105 627 102 150 103 989 101 732 100 231 97 909 95 075 93 642 91 601
Omsättningstillgångar 16 784 18 720 18 829 18 116 19 340 18 866 18 319 21 655 20 725 16 171
Tillgångar 126 463 124 347 120 979 122 106 121 071 119 097 116 228 116 730 114 367 107 772
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 273 6 027 7 846 7 734 7 346 6 959 6 572 6 151 5 781 5 418
Obeskattade reserver 0 3 417 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 31 230 31 552 31 874 32 137 32 373 32 547 33 225 33 525 34 125 34 425
Kortfristiga skulder 85 465 83 351 81 259 82 235 81 352 79 591 76 431 77 055 74 462 67 928
Skulder och eget kapital 126 463 124 347 120 979 122 106 121 071 119 097 116 228 116 730 114 367 107 772
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 382 376 354 351 336 328 325 322 304 260
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 94 89 83 99 106 103 102 103 94 74
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 348 6 098 6 193 6 112 5 800 5 550 5 252 5 348 5 226 5 260
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 1 1 1 1 1 3 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 174 3 048 2 064 6 112 5 800 5 550 5 252 5 348 1 742 5 260
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 239 233 146 450 442 431 427 425 133 335
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 947 406 568 1 223 489 840 1 399 2 116 2 190 2 447
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,13% -1,58% 1,33% 5,38% 4,50% 5,67% -1,80% 2,33% -0,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,54% 3,12% 2,32% 2,85% 1,65% 2,66% 3,65% 3,05% 3,71% 4,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 110,34% 63,74% 45,29% 57,02% 34,41% 56,99% 80,67% 66,57% 81,11% 97,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1 082,10% -1 060,39% -1 008,07% -1 049,07% -1 069,17% -1 094,14% -1 106,47% -1 035,90% -1 028,26% -983,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,96% 6,99% 6,49% 6,33% 6,07% 5,84% 5,65% 5,27% 5,05% 5,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 19,64% 22,46% 23,17% 22,03% 23,77% 23,70% 23,97% 28,10% 27,83% 23,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...