Visa allt om LKAB Malmtrafik AB
Visa allt om LKAB Malmtrafik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 067 584 1 055 305 1 057 378 990 209 758 311 667 074 566 548 477 648 491 267 484 548
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 21 126 22 001 23 433 23 661 17 540 12 291 13 777 11 973 13 179 10 240
Resultat efter finansnetto 9 773 12 818 439 -2 288 -5 085 -8 660 6 647 3 112 -3 476 -2 133
Årets resultat -3 410 496 2 534 -3 239 -138 856 -139 798 -97 014 -56 072 -100 702 -75 752
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 687 473 2 739 573 3 089 914 3 255 211 2 448 737 2 262 304 1 751 791 1 650 615 1 551 960 1 206 807
Omsättningstillgångar 79 099 66 570 84 516 109 677 77 237 387 857 344 260 289 864 341 921 277 692
Tillgångar 2 766 572 2 806 143 3 174 430 3 364 888 2 525 974 2 650 161 2 096 051 1 940 479 1 893 882 1 484 499
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 262 046 265 455 264 958 262 423 265 662 260 213 262 878 262 548 258 186 254 487
Obeskattade reserver 1 915 279 1 898 028 1 780 549 1 633 092 1 425 450 1 240 301 1 060 278 922 894 844 319 708 323
Avsättningar (tkr) 8 168 9 409 12 189 13 275 10 277 10 522 13 942 17 738 20 079 21 887
Långfristiga skulder 379 861 0 0 0 0 0 0 0 17 511 62 230
Kortfristiga skulder 201 218 633 251 1 116 734 1 456 099 824 585 1 139 125 758 953 737 299 753 787 437 572
Skulder och eget kapital 2 766 572 2 806 143 3 174 430 3 364 888 2 525 974 2 650 161 2 096 051 1 940 479 1 893 882 1 484 499
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 198 - 1 186 1 144 737 839 931 1 311 1 288 1 024
Varav tantiem till styrelse & VD - - 28 15 24 52 40 47 20 21
Löner till övriga anställda 106 699 97 422 90 788 82 833 79 897 78 151 70 531 60 885 65 024 62 223
Varav resultatlön till övriga anställda - - 5 915 2 983 8 703 8 502 4 746 2 995 4 222 3 344
Sociala kostnader 51 508 46 049 40 274 41 856 37 880 34 216 30 673 26 162 29 241 28 031
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 067 584 1 055 305 1 057 378 990 209 758 311 667 074 566 548 477 648 491 267 484 548
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 206 193 172 160 161 159 156 142 156 156
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 182 5 468 6 148 6 189 4 710 4 195 3 632 3 364 3 149 3 106
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 774 743 769 786 736 712 655 622 613 585
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 386 383 378 144 372 689 339 286 246 647 204 096 172 606 153 509 130 948 112 904
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,16% -0,20% 6,78% 30,58% 13,68% 17,74% 18,61% -2,77% 1,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,80% 0,88% 0,80% 0,76% 0,74% 0,50% 0,75% 0,65% 0,71% 0,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,08% 2,33% 2,41% 2,58% 2,46% 1,97% 2,77% 2,62% 2,72% 2,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 2,90% 3,02% 3,15% 3,38% 3,61% 3,31% 4,17% 4,12% 4,67% 4,13%
Rörelsekapital/omsättning -11,44% -53,70% -97,62% -135,97% -98,55% -112,62% -73,20% -93,67% -83,84% -33,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,47% 62,22% 52,10% 45,65% 52,11% 44,31% 49,82% 48,58% 45,73% 51,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 11,27% 1,39% 1,40% 4,70% 2,44% 29,77% 39,37% 34,25% 41,10% 55,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...