Visa allt om Beijer Industri AB
Visa allt om Beijer Industri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 185 120 131 685 134 373 168 816 198 648 205 086 188 990 163 461 218 097 196 360
Övrig omsättning 9 298 20 305 22 809 20 891 28 518 19 854 20 442 22 380 32 597 26 867
Rörelseresultat (EBIT) 1 724 1 771 9 613 10 015 19 005 16 473 14 168 10 494 30 162 30 161
Resultat efter finansnetto 1 694 1 826 9 775 9 906 18 951 16 629 14 265 10 601 30 956 30 773
Årets resultat 1 292 1 399 6 586 7 184 12 735 9 001 7 904 6 876 34 440 18 712
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 118 2 415 2 701 4 041 17 993 6 227 4 667 5 635 7 407 8 322
Omsättningstillgångar 57 105 51 353 60 882 67 862 75 334 79 707 103 254 79 491 105 008 76 549
Tillgångar 59 223 53 768 63 583 71 903 93 327 85 934 107 921 85 126 112 415 84 871
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 098 29 447 28 048 29 462 24 368 35 426 26 425 22 427 20 068 23 757
Obeskattade reserver 0 0 0 12 275 11 785 10 475 6 400 3 775 3 025 20 567
Avsättningar (tkr) 675 662 662 1 172 12 662 662 662 662 408 282
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 28 450 23 657 34 873 28 994 44 512 39 371 74 434 58 262 88 914 40 266
Skulder och eget kapital 59 223 53 768 63 583 71 903 93 327 85 934 107 921 85 126 112 415 84 871
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 470 1 190 1 355 895 1 071 1 027 1 040 901 866 823
Varav tantiem till styrelse & VD 250 0 195 32 83 1 027 75 44 69 125
Löner till övriga anställda 21 025 16 589 18 753 19 184 17 363 18 540 19 280 18 174 19 998 17 788
Varav resultatlön till övriga anställda - 60 766 587 1 306 - 1 255 958 1 327 1 250
Sociala kostnader 10 283 8 458 9 505 8 971 9 672 9 992 8 902 9 428 10 184 9 135
Utdelning till aktieägare 5 000 6 000 0 8 000 0 12 000 0 0 0 13 000
Omsättning 194 418 151 990 157 182 189 707 227 166 224 940 209 432 185 841 250 694 223 227
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 43 34 38 43 42 47 50 49 55 48
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 305 3 873 3 536 3 926 4 730 4 364 3 780 3 336 3 965 4 091
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 784 760 764 688 724 681 648 649 619 601
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 774 2 901 10 722 12 773 21 059 18 321 15 832 12 578 32 688 32 223
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 40,58% -2,00% -20,40% -15,02% -3,14% 8,52% 15,62% -25,05% 11,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,00% 3,46% 15,38% 14,14% 20,47% 19,38% 13,22% 12,53% 27,57% 36,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,96% 1,41% 7,28% 6,02% 9,62% 8,12% 7,55% 6,53% 14,21% 15,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,14% 28,82% 32,54% 27,80% 24,18% 23,51% 25,36% 24,47% 25,86% 27,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,48% 21,03% 19,36% 23,02% 15,52% 19,67% 15,25% 12,99% 7,38% 18,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,82% 54,77% 44,11% 54,29% 35,42% 50,21% 28,86% 29,61% 19,79% 45,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,58% 155,51% 134,83% 171,51% 111,21% 148,03% 113,54% 95,66% 65,68% 136,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...