Visa allt om Axstores AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 97 351 149 150 548 879 6 726 800 6 339 700 6 483 700
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 780 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -2 263 -978 -1 576 -4 798 -180 1 974 -36 987 -70 800 87 200 173 000
Resultat efter finansnetto -745 318 -1 012 -1 714 -2 924 -4 547 -205 622 -58 328 -78 800 76 000 156 800
Årets resultat -736 146 4 203 3 842 680 -136 -202 945 -10 320 -6 200 -5 100 140 300
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 804 249 1 419 436 1 325 171 1 331 582 1 306 784 1 302 546 1 352 546 937 800 810 900 751 300
Omsättningstillgångar 8 027 14 458 9 542 7 302 12 730 36 799 497 209 2 034 400 1 978 900 1 800 700
Tillgångar 812 276 1 433 894 1 334 713 1 338 884 1 319 514 1 339 345 1 849 755 2 972 200 2 789 800 2 552 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 795 956 1 408 061 1 303 858 1 300 016 1 092 087 1 092 223 865 168 825 500 831 700 836 800
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 155 700 155 700 153 000
Avsättningar (tkr) 14 874 25 154 30 555 37 354 78 504 78 322 83 350 83 800 88 900 92 500
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 5 357 162 500 317 100 0
Kortfristiga skulder 1 446 679 300 1 514 148 923 168 800 895 880 1 744 700 1 396 400 1 469 700
Skulder och eget kapital 812 276 1 433 894 1 334 713 1 338 884 1 319 514 1 339 345 1 849 755 2 972 200 2 789 800 2 552 000
Löner & utdelning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 5 616 13 900 10 900 10 700
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 800 1 000 -
Löner till övriga anställda - - - - 18 890 30 502 59 069 1 151 200 1 082 800 1 099 300
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 873 1 386 4 229 14 770 19 004 49 928 438 600 383 300 401 900
Utdelning till aktieägare 0 12 375 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 97 351 149 150 549 659 6 726 800 6 339 700 6 483 700
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - 0 48 49 62 3 182 3 337 3 235
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 2 028 3 044 8 853 2 114 1 900 2 004
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 701 1 010 1 849 504 443 467
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 263 -978 -1 576 -4 798 -180 1 974 11 431 -34 200 247 500 319 700
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - -100,00% -34,73% -72,83% -91,84% 6,11% -2,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - 0,00% -14,77% -2,47% -2,25% 3,30% 6,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - 0,04% -132,63% -8,31% -0,99% 1,45% 2,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - 100,00% 100,00% 43,93% 40,80% 42,63% 43,16%
Rörelsekapital/omsättning - - - - -139,90% -88,50% -72,63% 4,31% 9,19% 5,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,99% 98,20% 97,69% 97,10% 82,76% 81,55% 46,77% 31,86% 34,17% 37,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 555,12% 2 129,31% 3 180,67% 482,30% 8,55% 21,80% 55,50% 34,77% 43,50% 34,69%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!