Visa allt om Axstores AB
Visa allt om Axstores AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 548 879 6 726 800 6 339 700 6 483 700 6 275 200 6 134 300 6 132 300 5 939 200 5 581 600 5 563 500
Övrig omsättning 780 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -36 987 -70 800 87 200 173 000 52 400 97 900 173 800 228 100 221 900 286 700
Resultat efter finansnetto -58 328 -78 800 76 000 156 800 38 700 81 400 167 600 205 200 209 300 274 300
Årets resultat -10 320 -6 200 -5 100 140 300 34 500 64 800 120 700 175 300 137 200 183 000
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 352 546 937 800 810 900 751 300 706 600 703 100 727 700 490 400 526 900 508 700
Omsättningstillgångar 497 209 2 034 400 1 978 900 1 800 700 1 831 900 1 661 900 1 684 700 1 647 800 1 814 000 1 648 500
Tillgångar 1 849 755 2 972 200 2 789 800 2 552 000 2 538 500 2 365 000 2 412 400 2 138 200 2 340 900 2 157 200
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 865 168 825 500 831 700 836 800 796 600 795 400 761 800 709 000 728 400 692 700
Obeskattade reserver 0 155 700 155 700 153 000 168 300 180 800 196 700 193 800 191 400 173 600
Avsättningar (tkr) 83 350 83 800 88 900 92 500 96 200 100 100 96 900 98 600 102 300 105 000
Långfristiga skulder 5 357 162 500 317 100 0 75 500 118 600 161 700 0 0 0
Kortfristiga skulder 895 880 1 744 700 1 396 400 1 469 700 1 401 900 1 170 100 1 195 300 1 136 800 1 318 800 1 185 900
Skulder och eget kapital 1 849 755 2 972 200 2 789 800 2 552 000 2 538 500 2 365 000 2 412 400 2 138 200 2 340 900 2 157 200
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 5 616 13 900 10 900 10 700 8 900 4 500 6 200 4 600 6 700 5 400
Varav tantiem till styrelse & VD 0 800 1 000 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 59 069 1 151 200 1 082 800 1 099 300 1 068 300 1 020 000 1 001 600 932 200 881 800 854 800
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 49 928 438 600 383 300 401 900 382 100 376 600 359 300 348 700 342 100 362 400
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 549 659 6 726 800 6 339 700 6 483 700 6 275 200 6 134 300 6 132 300 5 939 200 5 581 600 5 563 500
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 62 3 182 3 337 3 235 3 252 3 451 3 213 3 142 3 179 3 185
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 853 2 114 1 900 2 004 1 930 1 778 1 909 1 890 1 756 1 747
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 849 504 443 467 449 406 425 409 387 384
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 431 -34 200 247 500 319 700 191 000 230 100 290 600 333 300 325 000 381 300
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -91,84% 6,11% -2,22% 3,32% 2,30% 0,03% 3,25% 6,41% 0,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,47% -2,25% 3,30% 6,90% 2,22% 4,36% 7,40% 10,06% 9,83% 13,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,31% -0,99% 1,45% 2,72% 0,90% 1,68% 2,91% 3,62% 4,12% 5,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,93% 40,80% 42,63% 43,16% 41,92% 42,91% 43,33% 43,33% 44,56% 45,31%
Rörelsekapital/omsättning -72,63% 4,31% 9,19% 5,11% 6,85% 8,02% 7,98% 8,60% 8,87% 8,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,77% 31,86% 34,17% 37,47% 36,27% 39,27% 37,59% 39,84% 37,00% 37,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 55,50% 34,77% 43,50% 34,69% 43,82% 46,09% 46,77% 51,42% 51,89% 50,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...