Visa allt om Bygganalys VVS Aktiebolag
Visa allt om Bygganalys VVS Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 547 506 600 932 954 952 1 018 1 115 614 418
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 100 81 106 449 48 121 83 161 131 -122
Resultat efter finansnetto 95 74 97 439 35 110 71 149 118 -133
Årets resultat 62 45 64 316 18 71 43 85 113 -137
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 66 89 111 118 130 138 141 126 120
Omsättningstillgångar 386 331 526 726 482 375 447 413 432 309
Tillgångar 430 397 615 836 600 505 585 554 558 429
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 258 195 350 486 224 206 296 253 314 201
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 35 46 57 70 82 95 106 118 130 142
Kortfristiga skulder 137 156 207 280 293 204 184 184 114 86
Skulder och eget kapital 430 397 615 836 600 505 585 554 558 429
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 344 292 363 368 18 6
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 41 78 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 7 6 10 35 160 159 185 186 97 78
Utdelning till aktieägare 100 0 200 200 0 0 100 0 146 0
Omsättning 547 506 600 932 954 952 1 018 1 115 614 418
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 600 932 954 952 1 018 1 115 614 418
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 120 175 569 469 564 577 143 94
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 122 103 128 456 60 129 95 174 138 -118
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,10% -15,67% -35,62% -2,31% 0,21% -6,48% -8,70% 81,60% 46,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,26% 20,40% 17,24% 53,71% 8,00% 23,96% 14,19% 29,42% 23,66% -28,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,28% 16,01% 17,67% 48,18% 5,03% 12,71% 8,15% 14,62% 21,50% -28,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 45,52% 34,58% 53,17% 47,85% 19,81% 17,96% 25,83% 20,54% 51,79% 53,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,00% 49,12% 56,91% 58,13% 37,33% 40,79% 50,60% 45,67% 56,27% 46,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 281,75% 212,18% 254,11% 259,29% 164,51% 183,82% 242,93% 224,46% 378,95% 359,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...