Visa allt om Coop Butiker & Stormarknader AB
Visa allt om Coop Butiker & Stormarknader AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 16 107 954 16 397 085 17 249 242 23 148 317 23 104 819 22 968 893 21 462 914 21 312 641 21 716 203 21 567 400
Övrig omsättning 223 666 179 191 182 218 355 837 222 354 214 299 223 760 524 267 582 951 768 400
Rörelseresultat (EBIT) 25 151 117 693 78 313 -70 808 -365 907 -728 349 -590 105 61 199 -31 908 35 100
Resultat efter finansnetto 44 354 127 356 111 965 -317 773 -326 491 -1 088 248 -650 180 57 487 33 431 0
Årets resultat 346 081 324 100 145 113 220 158 -726 491 -1 542 495 -489 205 46 754 30 855 795 900
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 913 752 1 779 589 1 599 039 1 585 940 2 082 740 2 135 144 2 923 296 3 033 885 3 052 193 3 361 200
Omsättningstillgångar 2 370 705 2 275 373 2 257 759 2 710 629 4 280 958 2 077 267 1 989 971 2 297 545 2 450 306 2 431 300
Tillgångar 4 284 457 4 054 962 3 856 798 4 296 569 6 363 698 4 212 411 4 913 267 5 331 430 5 502 499 5 792 500
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 151 039 1 804 958 1 480 858 1 335 745 1 115 467 308 507 1 851 002 2 340 207 2 279 435 2 184 400
Obeskattade reserver 0 300 000 367 996 400 000 400 000 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 266 176 280 352 233 230 260 387 187 573 340 740 304 971 96 830 199 984 179 600
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 400
Kortfristiga skulder 1 867 242 1 669 652 1 774 714 2 300 437 4 660 658 3 563 164 2 757 294 2 894 393 3 023 080 3 426 100
Skulder och eget kapital 4 284 457 4 054 962 3 856 798 4 296 569 6 363 698 4 212 411 4 913 267 5 331 430 5 502 499 5 792 500
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 731 0 0 0 0 3 351 3 677 9 833 10 916 15 300
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 333 713 1 314 447 1 458 864 2 049 201 1 993 316 1 862 343 1 728 855 1 734 142 1 819 615 1 812 500
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 515 289 471 815 474 729 623 277 618 839 582 935 539 177 566 218 710 926 715 900
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 331 620 16 576 276 17 431 460 23 504 154 23 327 173 23 183 192 21 686 674 21 836 908 22 299 154 22 335 800
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 381 3 448 3 959 5 475 5 570 5 461 5 183 5 441 5 466 5 680
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 764 4 756 4 357 4 228 4 148 4 206 4 141 3 917 3 973 3 797
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 544 513 493 478 467 445 441 409 486 453
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 401 960 476 981 470 992 463 474 103 280 -50 075 -52 835 518 023 400 237 435 700
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,76% -4,94% -25,48% 0,19% 0,59% 7,02% 0,71% -1,86% 0,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,21% 3,28% 2,91% -7,03% -4,48% -24,95% -12,55% 1,37% 1,07% 1,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,32% 0,81% 0,65% -1,30% -1,23% -4,58% -2,87% 0,34% 0,27% 0,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,22% 26,98% 26,86% 25,22% 23,94% 23,22% 23,73% 24,52% 24,65% 23,31%
Rörelsekapital/omsättning 3,13% 3,69% 2,80% 1,77% -1,64% -6,47% -3,58% -2,80% -2,64% -4,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,21% 50,28% 45,84% 38,35% 22,43% 7,32% 37,67% 43,89% 41,43% 37,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 92,69% 96,94% 86,05% 81,75% 66,13% 23,31% 24,06% 29,53% 33,69% 29,24%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...