Visa allt om Bull's Presstjänst Aktiebolag
Visa allt om Bull's Presstjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 158 507 172 390 174 663 156 476 132 649 134 358 123 329 121 271 115 238 98 762
Övrig omsättning 47 119 297 250 127 9 70 117 - 3 191
Rörelseresultat (EBIT) -1 816 3 660 4 084 598 1 465 3 269 2 300 69 -1 146 1 571
Resultat efter finansnetto -1 202 3 970 3 845 83 1 056 1 811 1 443 -1 908 -2 207 1 643
Årets resultat 4 311 1 790 2 279 -942 813 1 833 1 868 -2 075 -2 386 1 170
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 860 20 934 20 758 21 299 23 821 21 581 21 851 23 434 23 210 23 597
Omsättningstillgångar 28 895 32 616 36 481 33 643 31 341 36 305 28 945 30 744 31 540 30 922
Tillgångar 56 755 53 550 57 239 54 941 55 161 57 886 50 796 54 178 54 750 54 519
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 277 20 461 19 671 17 892 19 834 21 882 20 988 18 363 20 908 23 796
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 108 1 167 1 232 988 885 1 038 1 065 1 077 1 077 1 092
Långfristiga skulder 7 651 8 051 11 857 9 652 10 053 10 452 10 860 11 265 11 671 12 186
Kortfristiga skulder 24 719 23 871 24 480 26 409 24 389 24 515 17 883 23 473 21 095 17 445
Skulder och eget kapital 56 755 53 550 57 239 54 941 55 161 57 886 50 796 54 178 54 750 54 519
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 5 378 4 739 4 002 4 088 3 575 3 487 3 598 5 098 3 946 3 621
Varav tantiem till styrelse & VD 444 - - 100 - - - 860 - -
Löner till övriga anställda 29 560 29 818 31 739 25 335 22 609 21 831 19 531 16 976 16 442 14 045
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 18 105 18 767 15 994 16 591 12 297 12 542 11 757 10 824 9 326 7 979
Utdelning till aktieägare 1 495 1 495 1 000 500 1 000 2 000 1 000 0 0 0
Omsättning 158 554 172 509 174 960 156 726 132 776 134 367 123 399 121 388 115 238 101 953
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 45 43 42 39 37 33 32 31 30 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 522 4 009 4 159 4 012 3 585 4 071 3 854 3 912 3 841 3 406
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 218 1 281 1 285 1 225 1 082 1 192 1 146 1 085 1 038 922
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -247 4 895 6 851 2 924 3 606 5 121 5 431 3 526 1 788 4 557
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,05% -1,30% 11,62% 17,96% -1,27% 8,94% 1,70% 5,24% 16,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,00% 8,08% 8,86% 1,97% 3,56% 6,23% 5,42% 0,64% 0,66% 7,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,36% 2,51% 2,90% 0,69% 1,48% 2,69% 2,23% 0,28% 0,31% 4,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,87% 48,97% 49,85% 46,19% 45,12% 42,97% 44,11% 42,57% 41,88% 43,29%
Rörelsekapital/omsättning 2,63% 5,07% 6,87% 4,62% 5,24% 8,78% 8,97% 6,00% 9,06% 13,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,01% 38,21% 34,37% 32,57% 35,96% 37,80% 41,32% 33,89% 38,19% 43,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,89% 136,63% 149,02% 127,39% 128,50% 148,09% 160,90% 130,98% 149,51% 177,25%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...