Visa allt om Nynas AB (publ)

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12
Nettoomsättning 14 990 500 12 524 500 16 247 700 22 522 300 19 527 000 24 470 800 23 222 700 20 579 100 20 149 600 23 307 300
Övrig omsättning 519 000 358 200 664 500 878 600 304 900 720 900 543 800 519 300 520 700 1 304 500
Rörelseresultat (EBIT) 343 200 368 300 737 600 774 400 -21 800 236 600 585 800 681 300 - 661 600
Resultat efter finansnetto 14 700 104 500 464 500 466 400 -285 800 -51 900 453 300 610 300 - 477 200
Årets resultat 9 700 74 900 346 500 278 900 -305 400 -34 300 312 500 421 400 - 355 300
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 087 900 5 868 100 5 188 900 4 265 100 3 651 900 3 833 100 3 898 900 3 297 300 3 167 400 2 820 200
Omsättningstillgångar 6 174 600 5 980 200 5 288 300 7 273 200 5 902 400 6 207 000 6 816 600 5 615 300 5 457 300 6 256 200
Tillgångar 12 262 500 11 848 300 10 477 200 11 538 300 9 554 300 10 040 100 10 715 500 8 912 600 8 624 700 9 076 400
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 540 000 3 661 400 3 822 700 3 424 900 3 217 700 3 652 100 3 723 800 3 437 700 3 041 900 2 906 800
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 037 600 963 100 854 800 694 400 443 400 321 100 316 400 521 700 472 000 254 100
Långfristiga skulder 4 015 300 4 279 300 641 700 4 682 400 3 826 300 379 900 4 282 400 2 634 500 2 611 300 2 727 300
Kortfristiga skulder 3 669 600 2 944 500 5 158 000 2 736 600 2 066 900 5 687 000 2 392 900 2 318 700 2 499 500 3 188 200
Skulder och eget kapital 12 262 500 11 848 300 10 477 200 11 538 300 9 554 300 10 040 100 10 715 500 8 912 600 8 624 700 9 076 400
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 *
2008-12
Löner till styrelse & VD 21 100 8 100 41 800 35 400 34 600 36 100 - - 0 23 500
Varav tantiem till styrelse & VD 1 900 3 800 - 0 - - - - - 5 900
Löner till övriga anställda 689 700 707 300 504 000 544 400 470 200 491 200 505 300 488 000 493 300 437 400
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 292 400 299 400 254 500 205 900 205 400 216 200 213 500 199 400 199 400 126 400
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 509 500 12 882 700 16 912 200 23 400 900 19 831 900 25 191 700 23 766 500 21 098 400 20 670 300 24 611 800
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 014 744 804 626 862 881 871 866 828 811
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 14 784 16 834 20 209 35 978 22 653 27 776 26 662 23 763 24 335 28 739
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 989 1 364 995 1 255 824 844 825 794 837 724
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 933 800 849 200 1 122 000 1 154 300 354 500 559 800 880 100 972 000 - 920 400
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,69% -22,92% -27,86% 15,34% -20,20% 5,37% 12,85% 2,13% -13,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,42% 3,32% 7,24% 7,33% 0,45% 3,35% 5,88% 8,52% - 8,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,80% 3,14% 4,67% 3,76% 0,22% 1,37% 2,71% 3,69% - 3,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,88% 27,25% 24,59% 12,81% 13,07% 11,43% 13,41% 15,33% - 9,42%
Rörelsekapital/omsättning 16,71% 24,24% 0,80% 20,14% 19,64% 2,12% 19,05% 16,02% 14,68% 13,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,87% 30,90% 36,49% 29,68% 33,68% 36,38% 34,75% 38,57% 35,27% 32,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 76,93% 93,27% 57,71% 136,14% 138,54% 48,90% 115,21% 85,98% 85,12% 96,71%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-12 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12
Nettoomsättning 13 006 200 10 902 900 13 662 200 18 401 300 14 799 600 17 548 700 17 132 900 14 285 000 13 456 800 15 944 500
Övrig omsättning 392 900 362 300 444 300 841 800 172 300 612 300 450 700 321 600 365 600 1 368 300
Rörelseresultat (EBIT) -104 800 35 800 -233 000 557 000 -342 500 -21 400 -25 600 223 600 - 388 000
Resultat efter finansnetto 668 200 -192 600 -847 600 292 000 -292 400 -114 600 -4 700 330 800 - 331 900
Årets resultat 779 800 21 300 -492 000 542 300 94 200 141 700 87 900 162 700 - 574 900
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 028 600 6 026 200 5 559 800 4 371 200 4 375 500 4 328 300 4 221 600 3 609 400 3 402 700 3 092 200
Omsättningstillgångar 4 793 400 4 447 600 3 998 500 6 315 700 4 912 000 4 909 600 5 596 000 4 879 000 4 939 100 5 601 800
Tillgångar 10 822 000 10 473 800 9 558 300 10 686 900 9 287 500 9 237 900 9 817 600 8 488 400 8 341 800 8 694 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 405 300 1 751 900 1 732 500 2 188 400 1 654 800 1 563 800 1 433 000 1 362 900 1 188 800 1 392 400
Obeskattade reserver 4 400 4 600 297 500 618 800 964 900 1 304 100 1 571 800 1 655 000 1 516 700 1 224 700
Avsättningar (tkr) 320 000 293 800 506 700 588 200 382 400 381 600 382 500 442 300 490 500 402 400
Långfristiga skulder 3 876 500 4 138 800 821 200 3 995 100 3 598 600 78 600 3 830 900 2 319 100 2 414 900 2 459 500
Kortfristiga skulder 4 215 800 4 284 700 6 200 400 3 296 400 2 686 800 5 909 800 2 599 400 2 709 100 2 730 900 3 215 000
Skulder och eget kapital 10 822 000 10 473 800 9 558 300 10 686 900 9 287 500 9 237 900 9 817 600 8 488 400 8 341 800 8 694 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 *
2008-12
Löner till styrelse & VD 17 100 20 900 18 000 18 100 15 600 17 700 17 200 17 600 18 300 19 600
Varav tantiem till styrelse & VD 1 700 7 100 2 700 600 800 3 000 2 700 - 4 700 5 000
Löner till övriga anställda 282 500 288 500 394 300 265 700 264 800 259 400 257 500 232 800 218 100 212 500
Varav resultatlön till övriga anställda 4 000 - - 12 700 4 000 - 4 100 6 400 4 200 6 800
Sociala kostnader 151 000 147 100 184 100 131 600 145 800 145 000 150 000 109 600 126 700 138 500
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363 000
Omsättning 13 399 100 11 265 200 14 106 500 19 243 100 14 971 900 18 161 000 17 583 600 14 606 600 13 822 400 17 312 800
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 458 454 439 303 453 448 450 316 425 424
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 28 398 24 015 31 121 60 730 32 670 39 171 38 073 45 206 31 663 37 605
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 984 1 006 1 359 1 371 941 942 944 1 139 854 874
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 263 800 52 800 103 700 880 100 -1 100 259 900 228 400 473 100 - 595 200
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,29% -20,20% -25,75% 24,34% -15,67% 2,43% 19,94% 6,15% -15,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,32% 2,39% -0,23% 7,99% 0,28% 3,83% 1,72% 5,43% - 8,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,58% 2,30% -0,16% 4,64% 0,17% 2,02% 0,99% 3,22% - 4,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 13,61% 16,91% 13,87% 7,59% 7,11% 6,94% 7,45% 10,62% - 4,57%
Rörelsekapital/omsättning 4,44% 1,49% -16,12% 16,41% 15,04% -5,70% 17,49% 15,19% 16,41% 14,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,26% 16,76% 20,55% 24,99% 25,92% 27,33% 26,40% 30,43% 27,65% 26,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 51,15% 45,10% 37,05% 114,14% 103,27% 41,81% 117,62% 86,33% 91,19% 101,08%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-12 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...