Visa allt om Nynas AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 16 716 000 12 151 000 16 841 000 16 863 000 14 990 500 12 524 500 16 247 700 22 522 300 19 527 000 24 470 800
Övrig omsättning 471 000 3 328 000 297 000 417 000 519 000 358 200 664 500 878 600 304 900 720 900
Rörelseresultat (EBIT) -648 000 1 294 000 -1 707 000 -178 000 343 200 368 300 737 600 774 400 -21 800 236 600
Resultat efter finansnetto -1 037 000 897 000 -2 482 000 -592 000 14 700 104 500 464 500 466 400 -285 800 -51 900
Årets resultat -1 099 000 860 000 -2 680 000 -793 000 9 700 74 900 346 500 278 900 -305 400 -34 300
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 663 000 5 271 000 5 849 000 5 784 000 6 087 900 5 868 100 5 188 900 4 265 100 3 651 900 3 833 100
Omsättningstillgångar 7 338 000 6 344 000 8 490 000 8 408 000 6 174 600 5 980 200 5 288 300 7 273 200 5 902 400 6 207 000
Tillgångar 12 001 000 11 615 000 14 338 000 14 192 000 12 262 500 11 848 300 10 477 200 11 538 300 9 554 300 10 040 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 824 000 4 579 000 46 000 3 250 000 3 540 000 3 661 400 3 822 700 3 424 900 3 217 700 3 652 100
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 211 000 1 344 000 238 000 1 100 000 1 037 600 963 100 854 800 694 400 443 400 321 100
Långfristiga skulder 4 742 000 3 748 000 2 233 000 6 830 000 4 015 300 4 279 300 641 700 4 682 400 3 826 300 379 900
Kortfristiga skulder 3 225 000 1 944 000 11 821 000 3 012 000 3 669 600 2 944 500 5 158 000 2 736 600 2 066 900 5 687 000
Skulder och eget kapital 12 001 000 11 615 000 14 338 000 14 192 000 12 262 500 11 848 300 10 477 200 11 538 300 9 554 300 10 040 100
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 42 000 34 000 18 000 23 000 21 100 8 100 41 800 35 400 34 600 36 100
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 1 900 3 800 - 0 - -
Löner till övriga anställda 697 000 728 000 758 000 721 000 689 700 707 300 504 000 544 400 470 200 491 200
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 276 000 216 000 291 000 322 000 292 400 299 400 254 500 205 900 205 400 216 200
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 17 187 000 15 479 000 17 138 000 17 280 000 15 509 500 12 882 700 16 912 200 23 400 900 19 831 900 25 191 700
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 936 928 985 1 003 1 014 744 804 626 862 881
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 17 859 13 094 17 097 16 813 14 784 16 834 20 209 35 978 22 653 27 776
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 084 1 054 1 083 1 063 989 1 364 995 1 255 824 844
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -628 000 1 868 000 -1 685 000 470 000 933 800 849 200 1 122 000 1 154 300 354 500 559 800
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 37,57% -27,85% -0,13% 12,49% 19,69% -22,92% -27,86% 15,34% -20,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,32% 11,24% -11,68% -1,11% 3,42% 3,32% 7,24% 7,33% 0,45% 3,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,82% 10,74% -9,95% -0,93% 2,80% 3,14% 4,67% 3,76% 0,22% 1,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 13,29% 11,09% 8,36% 16,08% 21,88% 27,25% 24,59% 12,81% 13,07% 11,43%
Rörelsekapital/omsättning 24,61% 36,21% -19,78% 32,00% 16,71% 24,24% 0,80% 20,14% 19,64% 2,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,86% 39,42% 0,32% 22,90% 28,87% 30,90% 36,49% 29,68% 33,68% 36,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,17% 174,59% 34,63% 113,01% 76,93% 93,27% 57,71% 136,14% 138,54% 48,90%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 14 527 000 10 477 000 14 705 000 15 056 000 13 006 200 10 902 900 13 662 200 18 401 300 14 799 600 17 548 700
Övrig omsättning 320 000 3 195 000 287 000 332 000 392 900 362 300 444 300 841 800 172 300 612 300
Rörelseresultat (EBIT) -909 000 351 000 -699 000 -303 000 -104 800 35 800 -233 000 557 000 -342 500 -21 400
Resultat efter finansnetto -1 023 000 203 000 -1 226 000 -745 000 668 200 -192 600 -847 600 292 000 -292 400 -114 600
Årets resultat -1 029 000 203 000 -1 269 000 -879 000 779 800 21 300 -492 000 542 300 94 200 141 700
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 151 000 4 874 000 5 755 000 5 707 000 6 028 600 6 026 200 5 559 800 4 371 200 4 375 500 4 328 300
Omsättningstillgångar 5 934 000 4 892 000 6 574 000 6 956 000 4 793 400 4 447 600 3 998 500 6 315 700 4 912 000 4 909 600
Tillgångar 10 085 000 9 766 000 12 329 000 12 664 000 10 822 000 10 473 800 9 558 300 10 686 900 9 287 500 9 237 900
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 450 000 4 469 000 355 000 1 950 000 2 405 300 1 751 900 1 732 500 2 188 400 1 654 800 1 563 800
Obeskattade reserver 4 000 4 000 4 000 4 000 4 400 4 600 297 500 618 800 964 900 1 304 100
Avsättningar (tkr) 403 000 354 000 0 332 000 320 000 293 800 506 700 588 200 382 400 381 600
Långfristiga skulder 3 095 000 3 012 000 368 000 6 691 000 3 876 500 4 138 800 821 200 3 995 100 3 598 600 78 600
Kortfristiga skulder 3 133 000 1 927 000 11 602 000 3 686 000 4 215 800 4 284 700 6 200 400 3 296 400 2 686 800 5 909 800
Skulder och eget kapital 10 085 000 9 766 000 12 329 000 12 664 000 10 822 000 10 473 800 9 558 300 10 686 900 9 287 500 9 237 900
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 21 300 17 000 14 000 19 000 17 100 20 900 18 000 18 100 15 600 17 700
Varav tantiem till styrelse & VD 9 200 7 000 - 0 1 700 7 100 2 700 600 800 3 000
Löner till övriga anställda 293 600 293 000 286 000 295 000 282 500 288 500 394 300 265 700 264 800 259 400
Varav resultatlön till övriga anställda 0 25 000 0 0 4 000 - - 12 700 4 000 -
Sociala kostnader 159 100 155 000 218 000 164 000 151 000 147 100 184 100 131 600 145 800 145 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 847 000 13 672 000 14 992 000 15 388 000 13 399 100 11 265 200 14 106 500 19 243 100 14 971 900 18 161 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 292 422 472 467 458 454 439 303 453 448
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 49 750 24 827 31 155 32 240 28 398 24 015 31 121 60 730 32 670 39 171
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 623 1 102 1 097 1 024 984 1 006 1 359 1 371 941 942
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -889 400 374 000 -677 000 344 000 263 800 52 800 103 700 880 100 -1 100 259 900
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 38,66% -28,75% -2,33% 15,76% 19,29% -20,20% -25,75% 24,34% -15,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,50% 5,57% -2,51% -0,56% 10,32% 2,39% -0,23% 7,99% 0,28% 3,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,52% 5,19% -2,11% -0,47% 8,58% 2,30% -0,16% 4,64% 0,17% 2,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 7,88% -3,32% 8,65% 9,74% 13,61% 16,91% 13,87% 7,59% 7,11% 6,94%
Rörelsekapital/omsättning 19,28% 28,30% -34,19% 21,72% 4,44% 1,49% -16,12% 16,41% 15,04% -5,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,24% 45,79% 2,90% 15,42% 22,26% 16,76% 20,55% 24,99% 25,92% 27,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 97,93% 136,01% 26,20% 79,00% 51,15% 45,10% 37,05% 114,14% 103,27% 41,81%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!