Visa allt om Göteborg Energi Gasnät AB
Visa allt om Göteborg Energi Gasnät AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 197 508 161 377 164 134 162 056 143 804 150 786 158 507 139 873 134 518 152 053
Övrig omsättning 1 332 522 665 481 751 5 962 4 520 6 838 - 441
Rörelseresultat (EBIT) 24 453 23 831 25 946 29 802 16 582 23 657 23 466 20 857 20 264 36 995
Resultat efter finansnetto 23 265 22 444 24 220 27 709 13 703 20 928 19 461 18 175 16 222 32 891
Årets resultat 4 -1 4 16 379 12 699 15 758 9 484 -19 667 -11 627 1 767
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 219 723 225 510 232 179 239 390 241 612 243 695 241 971 235 587 233 208 219 533
Omsättningstillgångar 6 130 6 072 17 644 22 641 42 899 57 588 78 955 95 972 63 927 56 807
Tillgångar 225 853 231 582 249 823 262 031 284 511 301 283 320 926 331 559 297 135 276 340
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 011 1 007 1 008 1 004 1 004 1 003 1 004 1 004 1 004 1 004
Obeskattade reserver 194 617 199 035 202 476 203 123 196 413 199 940 200 393 193 801 148 940 116 569
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 15 000 30 000 45 000 60 000 90 000 105 000 120 000 135 000 150 000
Kortfristiga skulder 30 225 16 539 16 339 12 904 27 094 10 339 14 529 16 754 12 191 8 767
Skulder och eget kapital 225 853 231 582 249 823 262 031 284 511 301 283 320 926 331 559 297 135 276 340
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 198 840 161 899 164 799 162 537 144 555 156 748 163 027 146 711 134 518 152 494
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 39 917 39 202 25 946 44 666 31 052 37 464 36 901 34 278 33 250 50 030
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,39% -1,68% 1,28% 12,69% -4,63% -4,87% 13,32% 3,98% -11,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,83% 10,29% 10,46% 11,47% 6,17% 8,38% 7,47% 6,39% 7,75% 14,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,38% 14,77% 15,93% 18,54% 12,22% 16,74% 15,13% 15,14% 17,12% 25,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,49% 48,83% 48,45% 51,98% 48,86% 45,92% 100,00% 100,00% 100,00% 45,36%
Rörelsekapital/omsättning -12,20% -6,49% 0,80% 6,01% 10,99% 31,34% 40,65% 56,64% 38,46% 31,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,66% 67,47% 63,62% 60,85% 51,23% 49,24% 46,33% 43,38% 36,43% 30,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 20,08% 36,35% 107,62% 174,99% 158,11% 556,42% 543,02% 572,47% 523,89% 647,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...