Visa allt om Eskilstuna-Kuriren Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 294 495 303 545 316 418 352 938 385 838 401 212 439 621 465 085 455 655 416 610
Övrig omsättning 1 626 5 804 - 56 162 15 287 15 427 25 576 36 779 18 508 22 694
Rörelseresultat (EBIT) 8 145 13 261 -24 584 -5 178 -35 499 -83 853 -139 827 24 534 -2 960 -11 016
Resultat efter finansnetto 16 889 -9 263 -64 768 -9 832 -37 975 -62 756 -143 286 20 638 -8 206 -16 657
Årets resultat 13 601 -13 277 -67 208 -3 624 -29 543 -64 334 -142 002 10 443 -12 660 -18 863
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 107 534 181 778 193 206 264 398 229 343 299 356 410 354 559 563 581 346 630 300
Omsättningstillgångar 55 865 46 790 48 472 60 987 82 380 79 598 52 875 75 681 62 549 57 747
Tillgångar 163 399 228 568 241 678 325 385 311 723 378 954 463 229 635 244 643 895 688 047
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 118 502 104 901 96 577 163 785 120 109 157 517 221 851 363 853 353 410 366 070
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
Avsättningar (tkr) 398 3 076 4 746 7 840 9 214 15 972 28 858 18 527 20 251 22 930
Långfristiga skulder 18 300 23 300 32 120 5 800 25 800 58 500 90 763 93 169 123 501 153 834
Kortfristiga skulder 26 199 97 291 108 235 147 960 156 600 146 965 121 757 159 695 146 683 145 163
Skulder och eget kapital 163 399 228 568 241 678 325 385 311 723 378 954 463 229 635 244 643 895 688 047
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - 3 394 5 158 7 829 8 921 8 902 8 592 6 098 6 799 5 802
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 50 85 0
Löner till övriga anställda 85 420 86 796 93 587 121 584 125 086 129 618 164 596 147 492 167 354 145 981
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 891
Sociala kostnader 38 804 40 576 43 872 57 898 57 713 58 680 67 021 62 459 62 062 62 464
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 296 121 309 349 316 418 409 100 401 125 416 639 465 197 501 864 474 163 439 304
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 163 221 194 290 313 348 398 399 404 409
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 807 1 374 1 631 1 217 1 233 1 153 1 105 1 166 1 128 1 019
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 779 615 754 666 637 584 601 554 546 540
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 790 19 825 11 644 36 253 9 251 -52 784 16 173 62 686 50 879 34 931
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,98% -4,07% -10,35% -8,53% -3,83% -8,74% -5,48% 2,07% 9,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,90% 5,98% -9,92% -1,36% -11,22% -15,59% -30,05% 4,01% -0,44% -1,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,05% 4,50% -7,58% -1,25% -9,06% -14,73% -31,66% 5,47% -0,63% -2,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,67% 88,17% 88,50% 88,56% 100,00% 100,00% 100,00% 85,97% 86,03% 86,82%
Rörelsekapital/omsättning 10,07% -16,64% -18,89% -24,64% -19,24% -16,79% -15,67% -18,06% -18,46% -20,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,52% 45,89% 39,96% 50,34% 38,53% 41,57% 47,89% 57,28% 54,89% 53,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 213,23% 45,66% 42,59% 39,46% 50,82% 52,22% 40,99% 45,01% 40,42% 37,78%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 22 319 24 937 24 532 36 343 45 887 47 321 48 359 197 699 189 654 182 987
Övrig omsättning - - - - - - - 9 379 1 439 3 866
Rörelseresultat (EBIT) 1 363 441 212 -11 185 -6 066 -9 549 1 147 5 140 -14 899 -7 439
Resultat efter finansnetto 20 236 -16 524 -52 996 -44 236 -7 675 17 878 -166 349 -10 304 -14 264 -4 477
Årets resultat 19 456 -10 365 -44 694 -53 099 7 053 6 619 -179 007 17 133 11 783 3 811
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 51 021 127 300 135 943 172 701 302 838 362 086 380 253 553 207 573 215 590 315
Omsättningstillgångar 56 713 37 163 13 195 24 281 77 207 35 563 16 729 41 962 61 629 32 856
Tillgångar 107 734 164 463 149 138 196 982 380 045 397 649 396 982 595 169 634 844 623 171
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 73 658 54 203 42 965 87 659 140 758 164 684 158 065 337 072 319 939 308 156
Obeskattade reserver 0 0 0 0 365 1 229 2 020 2 438 3 396 11 051
Avsättningar (tkr) 387 1 316 2 385 141 200 931 1 300 141 141 141
Långfristiga skulder 0 0 1 320 5 800 25 800 58 500 90 763 93 169 154 743 177 264
Kortfristiga skulder 33 689 108 944 102 468 103 382 212 922 172 305 144 834 162 349 156 625 126 559
Skulder och eget kapital 107 734 164 463 149 138 196 982 380 045 397 649 396 982 595 169 634 844 623 171
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - 2 229 1 785 2 221 2 037 2 006 1 940 1 886 2 228 2 021
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 410 6 612 8 516 10 675 10 329 11 247 11 700 31 175 30 760 33 523
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 224 6 155 5 350 7 658 7 159 7 301 7 145 14 349 14 300 15 199
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 22 319 24 937 24 532 36 343 45 887 47 321 48 359 207 078 191 093 186 853
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 13 14 21 22 25 26 77 77 82
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 232 1 918 1 752 1 731 2 086 1 893 1 860 2 568 2 463 2 232
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 197 1 286 1 085 1 072 927 858 831 638 638 641
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 389 488 622 -10 468 -3 563 -6 640 4 366 9 355 4 237 1 175
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,50% 1,65% -32,50% -20,80% -3,03% -2,15% -75,54% 4,24% 3,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,79% 3,69% -8,16% -18,86% -0,71% 5,62% -40,54% -0,66% -1,42% 0,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 95,54% 24,34% -49,60% -102,20% -5,88% 47,26% -332,77% -1,97% -4,76% 0,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 99,08% 100,00% 100,00% 100,00% 79,17% 79,47% 78,40%
Rörelsekapital/omsättning 103,16% -287,85% -363,90% -217,65% -295,76% -288,97% -264,90% -60,89% -50,09% -51,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,37% 32,96% 28,81% 44,50% 37,11% 41,66% 40,19% 56,94% 50,79% 50,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 168,34% 34,11% 12,88% 23,49% 36,26% 20,64% 11,55% 25,85% 39,35% 25,96%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...