Visa allt om Eskilstuna-Kuriren Aktiebolag

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 6 738 10 328 294 495 303 545 316 418 352 938 385 838 401 212 439 621 465 085
Övrig omsättning 0 0 1 626 5 804 0 56 162 15 287 15 427 25 576 36 779
Rörelseresultat (EBIT) 368 249 8 145 13 261 -24 584 -5 178 -35 499 -83 853 -139 827 24 534
Resultat efter finansnetto 282 -78 16 889 -9 263 -64 768 -9 832 -37 975 -62 756 -143 286 20 638
Årets resultat -416 -1 008 13 601 -13 277 -67 208 -3 624 -29 543 -64 334 -142 002 10 443
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 99 666 103 086 107 534 181 778 193 206 264 398 229 343 299 356 410 354 559 563
Omsättningstillgångar 35 699 33 572 55 865 46 790 48 472 60 987 82 380 79 598 52 875 75 681
Tillgångar 135 365 136 658 163 399 228 568 241 678 325 385 311 723 378 954 463 229 635 244
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 117 077 117 493 118 502 104 901 96 577 163 785 120 109 157 517 221 851 363 853
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 398 3 076 4 746 7 840 9 214 15 972 28 858 18 527
Långfristiga skulder 11 300 12 000 18 300 23 300 32 120 5 800 25 800 58 500 90 763 93 169
Kortfristiga skulder 6 988 7 165 26 199 97 291 108 235 147 960 156 600 146 965 121 757 159 695
Skulder och eget kapital 135 365 136 658 163 399 228 568 241 678 325 385 311 723 378 954 463 229 635 244
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - 3 394 5 158 7 829 8 921 8 902 8 592 6 098
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 50
Löner till övriga anställda 321 2 230 85 420 86 796 93 587 121 584 125 086 129 618 164 596 147 492
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 26 1 472 38 804 40 576 43 872 57 898 57 713 58 680 67 021 62 459
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 738 10 328 296 121 309 349 316 418 409 100 401 125 416 639 465 197 501 864
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 3 163 221 194 290 313 348 398 399
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 3 443 1 807 1 374 1 631 1 217 1 233 1 153 1 105 1 166
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 1 251 779 615 754 666 637 584 601 554
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 094 2 025 14 790 19 825 11 644 36 253 9 251 -52 784 16 173 62 686
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -34,76% -96,49% -2,98% -4,07% -10,35% -8,53% -3,83% -8,74% -5,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,37% 0,27% 10,90% 5,98% -9,92% -1,36% -11,22% -15,59% -30,05% 4,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,47% 3,56% 6,05% 4,50% -7,58% -1,25% -9,06% -14,73% -31,66% 5,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 87,67% 88,17% 88,50% 88,56% 100,00% 100,00% 100,00% 85,97%
Rörelsekapital/omsättning 426,11% 255,68% 10,07% -16,64% -18,89% -24,64% -19,24% -16,79% -15,67% -18,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,49% 85,98% 72,52% 45,89% 39,96% 50,34% 38,53% 41,57% 47,89% 57,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 510,86% 468,56% 213,23% 45,66% 42,59% 39,46% 50,82% 52,22% 40,99% 45,01%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 242 3 771 22 319 24 937 24 532 36 343 45 887 47 321 48 359 197 699
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 379
Rörelseresultat (EBIT) -1 243 -1 227 1 363 441 212 -11 185 -6 066 -9 549 1 147 5 140
Resultat efter finansnetto -1 108 -1 110 20 236 -16 524 -52 996 -44 236 -7 675 17 878 -166 349 -10 304
Årets resultat -366 -773 19 456 -10 365 -44 694 -53 099 7 053 6 619 -179 007 17 133
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 427 48 235 51 021 127 300 135 943 172 701 302 838 362 086 380 253 553 207
Omsättningstillgångar 26 847 26 564 56 713 37 163 13 195 24 281 77 207 35 563 16 729 41 962
Tillgångar 73 274 74 799 107 734 164 463 149 138 196 982 380 045 397 649 396 982 595 169
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 72 519 72 885 73 658 54 203 42 965 87 659 140 758 164 684 158 065 337 072
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 365 1 229 2 020 2 438
Avsättningar (tkr) 0 0 387 1 316 2 385 141 200 931 1 300 141
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 320 5 800 25 800 58 500 90 763 93 169
Kortfristiga skulder 755 1 914 33 689 108 944 102 468 103 382 212 922 172 305 144 834 162 349
Skulder och eget kapital 73 274 74 799 107 734 164 463 149 138 196 982 380 045 397 649 396 982 595 169
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - 2 229 1 785 2 221 2 037 2 006 1 940 1 886
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 321 2 230 7 410 6 612 8 516 10 675 10 329 11 247 11 700 31 175
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 26 1 472 4 224 6 155 5 350 7 658 7 159 7 301 7 145 14 349
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 242 3 771 22 319 24 937 24 532 36 343 45 887 47 321 48 359 207 078
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 3 10 13 14 21 22 25 26 77
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 257 2 232 1 918 1 752 1 731 2 086 1 893 1 860 2 568
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 1 251 1 197 1 286 1 085 1 072 927 858 831 638
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 243 -1 209 1 389 488 622 -10 468 -3 563 -6 640 4 366 9 355
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -93,58% -83,10% -10,50% 1,65% -32,50% -20,80% -3,03% -2,15% -75,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,51% -1,48% 19,79% 3,69% -8,16% -18,86% -0,71% 5,62% -40,54% -0,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -457,85% -29,38% 95,54% 24,34% -49,60% -102,20% -5,88% 47,26% -332,77% -1,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,08% 100,00% 100,00% 100,00% 79,17%
Rörelsekapital/omsättning 10 781,82% 653,67% 103,16% -287,85% -363,90% -217,65% -295,76% -288,97% -264,90% -60,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,97% 97,44% 68,37% 32,96% 28,81% 44,50% 37,11% 41,66% 40,19% 56,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 555,89% 1 387,88% 168,34% 34,11% 12,88% 23,49% 36,26% 20,64% 11,55% 25,85%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!