Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Stadsgården
Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Stadsgården

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 95 907 99 754 64 947 50 628 52 623 50 263 47 727 135 282 174 858 210 948
Övrig omsättning - - - - 82 568 - 299 56 425 7 468 88 663
Rörelseresultat (EBIT) 15 289 25 126 24 646 28 243 115 021 28 895 26 064 56 980 93 600 167 272
Resultat efter finansnetto 139 742 281 981 208 241 202 192 461 294 131 905 126 401 142 500 146 083 133 943
Årets resultat 78 161 161 823 92 811 163 398 452 474 97 649 93 085 102 401 11 282 99 303
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 052 000 2 145 241 1 962 312 1 799 086 1 646 412 1 522 004 1 412 467 1 312 971 1 853 230 1 806 380
Omsättningstillgångar 609 847 150 134 41 633 5 671 130 937 128 307 73 264 362 088 358 339 1 042 952
Tillgångar 1 661 847 2 295 375 2 003 945 1 804 757 1 777 349 1 650 311 1 485 731 1 675 059 2 211 569 2 849 332
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 122 503 1 144 342 1 032 519 1 049 708 1 341 668 1 200 734 1 085 197 1 030 404 1 291 669 1 237 075
Obeskattade reserver 232 183 104 0 0 0 0 0 62 0
Avsättningar (tkr) 236 866 219 617 200 932 185 183 161 353 168 327 127 689 108 037 99 574 87 721
Långfristiga skulder 259 000 259 000 0 259 000 259 000 259 000 259 000 509 117 764 157 799 248
Kortfristiga skulder 43 246 672 233 770 390 310 866 15 329 22 250 13 845 27 501 56 107 725 289
Skulder och eget kapital 1 661 847 2 295 375 2 003 945 1 804 757 1 777 349 1 650 311 1 485 731 1 675 059 2 211 569 2 849 332
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 100 000 50 000 110 000 400 000 265 000 0 0 0 0
Omsättning 95 907 99 754 64 947 50 628 135 191 50 263 48 026 191 707 182 326 299 611
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 992 29 770 29 241 32 798 119 560 33 423 30 565 65 516 103 843 179 728
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,86% 53,59% 28,28% -3,79% 4,70% 5,31% -64,72% -22,63% -17,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,87% 13,48% 12,09% 13,28% 28,15% 10,24% 9,28% 9,63% 8,38% 5,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 171,09% 310,22% 372,97% 473,50% 950,81% 336,31% 288,96% 119,22% 106,05% 80,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,69% 26,07% 37,95% 55,79% 61,67% 57,49% 53,99% 50,04% 49,26% 47,43%
Rörelsekapital/omsättning 590,78% -523,39% -1 122,08% -602,82% 219,69% 211,00% 124,50% 247,33% 172,84% 150,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,56% 49,86% 51,53% 58,16% 75,49% 72,76% 73,04% 61,51% 58,41% 43,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 410,18% 22,33% 5,40% 1,82% 854,18% 576,66% 529,17% 1 316,64% 638,67% 143,80%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...