Visa allt om GKN Aerospace Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 6 716 000 10 793 674 9 221 950 7 754 000 7 429 500 7 329 911 6 147 260 5 410 713 5 833 637 5 146 881
Övrig omsättning 215 000 1 522 905 78 699 85 000 62 574 63 873 53 647 2 116 35 098 603 394
Rörelseresultat (EBIT) 783 000 2 403 612 -512 043 1 821 000 721 244 482 087 -228 319 410 701 -1 154 772 231 882
Resultat efter finansnetto 501 000 2 600 623 -435 299 1 448 000 762 571 428 240 -180 950 290 288 -1 154 319 220 240
Årets resultat 343 000 1 721 219 -547 461 949 000 417 333 46 214 -392 509 277 450 -703 269 156 567
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 501 000 7 310 983 4 101 831 3 994 000 3 090 144 3 035 619 2 908 690 2 737 692 2 964 120 3 232 295
Omsättningstillgångar 6 565 000 7 797 895 8 036 151 6 891 000 5 985 445 5 172 260 4 849 050 4 535 232 3 878 261 4 671 151
Tillgångar 13 065 000 15 108 878 12 137 982 10 885 000 9 075 589 8 207 879 7 757 740 7 272 924 6 842 381 7 903 446
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 145 000 2 801 538 1 080 319 1 628 000 678 359 261 026 214 812 1 323 197 1 045 747 2 309 120
Obeskattade reserver 1 307 000 1 334 347 1 309 432 1 308 000 1 359 116 1 427 508 1 481 085 1 532 534 1 591 575 1 865 300
Avsättningar (tkr) 430 000 767 645 883 001 403 000 262 848 350 971 587 571 647 658 794 174 312 657
Långfristiga skulder 1 297 000 1 841 837 1 796 892 1 322 000 1 275 041 1 302 898 1 034 113 172 735 99 060 25 019
Kortfristiga skulder 6 887 000 8 363 511 7 068 338 6 223 000 5 500 225 4 865 476 4 440 159 3 596 800 3 311 825 3 391 350
Skulder och eget kapital 13 065 000 15 108 878 12 137 982 10 885 000 9 075 589 8 207 879 7 757 740 7 272 924 6 842 381 7 903 446
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 2 000 7 296 8 374 4 000 4 065 4 002 - 12 552 7 915 5 912
Varav tantiem till styrelse & VD - 4 886 - 1 000 897 917 - 1 319 3 749 1 870
Löner till övriga anställda 1 185 000 1 206 550 1 121 204 1 050 000 1 019 691 1 055 368 1 052 972 1 050 480 1 103 077 996 662
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - 0 0 -
Sociala kostnader 554 000 379 255 572 019 538 000 509 637 552 149 485 513 479 771 1 118 321 589 946
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 672 000 0 0
Omsättning 6 931 000 12 316 579 9 300 649 7 839 000 7 492 074 7 393 784 6 200 907 5 412 829 5 868 735 5 750 275
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 066 2 131 2 106 2 012 1 969 2 045 2 024 2 089 2 280 2 187
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 251 5 065 4 379 3 854 3 773 3 584 3 037 2 590 2 559 2 353
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 843 748 808 791 779 788 760 739 978 728
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 128 000 2 658 319 -327 584 2 053 000 940 183 682 565 -12 489 634 323 -920 942 491 604
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -37,78% 17,04% 18,93% 4,37% 1,36% 19,24% 13,61% -7,25% 13,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,75% 17,95% -2,95% 16,59% 9,45% 5,88% -1,01% 5,67% -15,96% 3,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,07% 25,13% -3,88% 23,29% 11,54% 6,59% -1,28% 7,62% -18,72% 5,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,66% 18,68% 5,65% 34,87% 21,02% 17,29% 9,00% 17,59% -0,64% 6,22%
Rörelsekapital/omsättning -4,79% -5,24% 10,49% 8,61% 6,53% 4,19% 6,65% 17,34% 9,71% 24,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,87% 25,43% 17,31% 24,33% 19,16% 16,75% 17,66% 34,63% 32,43% 46,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 75,85% 73,02% 90,27% 79,69% 75,75% 73,20% 72,46% 85,65% 70,25% 88,84%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!