Visa allt om GKN Aerospace Sweden AB
Visa allt om GKN Aerospace Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 7 754 000 7 429 500 7 329 911 6 147 260 5 410 713 5 833 637 5 146 881 5 067 383 4 856 395 4 654 110
Övrig omsättning 85 000 62 574 63 873 53 647 2 116 35 098 603 394 8 042 120 379 9 268
Rörelseresultat (EBIT) 1 821 000 721 244 482 087 -228 319 410 701 -1 154 772 231 882 322 824 297 832 -268 857
Resultat efter finansnetto 1 448 000 762 571 428 240 -180 950 290 288 -1 154 319 220 240 317 952 288 608 -220 986
Årets resultat 949 000 417 333 46 214 -392 509 277 450 -703 269 156 567 189 482 220 920 -553 425
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 994 000 3 090 144 3 035 619 2 908 690 2 737 692 2 964 120 3 232 295 3 123 807 3 091 690 3 163 975
Omsättningstillgångar 6 891 000 5 985 445 5 172 260 4 849 050 4 535 232 3 878 261 4 671 151 4 517 445 4 353 835 5 271 956
Tillgångar 10 885 000 9 075 589 8 207 879 7 757 740 7 272 924 6 842 381 7 903 446 7 641 252 7 445 525 8 435 931
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 628 000 678 359 261 026 214 812 1 323 197 1 045 747 2 309 120 2 129 619 2 099 225 2 937 001
Obeskattade reserver 1 308 000 1 359 116 1 427 508 1 481 085 1 532 534 1 591 575 1 865 300 1 810 445 1 784 334 1 755 173
Avsättningar (tkr) 403 000 262 848 350 971 587 571 647 658 794 174 312 657 150 532 115 025 205 314
Långfristiga skulder 1 322 000 1 275 041 1 302 898 1 034 113 172 735 99 060 25 019 7 490 0 0
Kortfristiga skulder 6 223 000 5 500 225 4 865 476 4 440 159 3 596 800 3 311 825 3 391 350 3 543 166 3 446 941 3 538 443
Skulder och eget kapital 10 885 000 9 075 589 8 207 879 7 757 740 7 272 924 6 842 381 7 903 446 7 641 252 7 445 525 8 435 931
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 4 000 4 065 4 002 - 12 552 7 915 5 912 5 055 4 522 5 656
Varav tantiem till styrelse & VD 1 000 897 917 - 1 319 3 749 1 870 1 208 580 2 123
Löner till övriga anställda 1 050 000 1 019 691 1 055 368 1 052 972 1 050 480 1 103 077 996 662 1 000 428 1 031 658 987 397
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 0 - 15 272 9 149 -
Sociala kostnader 538 000 509 637 552 149 485 513 479 771 1 118 321 589 946 437 544 335 382 441 675
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 672 000 0 0 0 0 1 000 000
Omsättning 7 839 000 7 492 074 7 393 784 6 200 907 5 412 829 5 868 735 5 750 275 5 075 425 4 976 774 4 663 378
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 012 1 969 2 045 2 024 2 089 2 280 2 187 2 116 2 291 2 293
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 854 3 773 3 584 3 037 2 590 2 559 2 353 2 395 2 120 2 030
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 791 779 788 760 739 978 728 682 599 626
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 053 000 940 183 682 565 -12 489 634 323 -920 942 491 604 564 722 568 871 -21 305
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,37% 1,36% 19,24% 13,61% -7,25% 13,34% 1,57% 4,34% 4,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,59% 9,45% 5,88% -1,01% 5,67% -15,96% 3,26% 4,32% 4,11% -2,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,29% 11,54% 6,59% -1,28% 7,62% -18,72% 5,00% 6,51% 6,30% -4,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,87% 21,02% 17,29% 9,00% 17,59% -0,64% 6,22% 20,86% 12,37% 11,10%
Rörelsekapital/omsättning 8,61% 6,53% 4,19% 6,65% 17,34% 9,71% 24,87% 19,23% 18,67% 37,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,33% 19,16% 16,75% 17,66% 34,63% 32,43% 46,61% 45,33% 45,86% 49,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 79,69% 75,75% 73,20% 72,46% 85,65% 70,25% 88,84% 77,93% 79,39% 93,98%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...