Visa allt om AB Alfort & Cronholm
Visa allt om AB Alfort & Cronholm

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 372 385 403 069 411 082 398 520 385 603 401 503 410 311 397 846 397 777 405 353
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 838 17 817 14 773 12 590 7 437 14 272 18 879 14 923 2 725 14 270
Resultat efter finansnetto 12 460 20 614 16 048 13 756 7 820 14 757 19 270 15 463 2 615 14 484
Årets resultat 3 532 3 594 2 505 11 172 6 093 11 170 14 503 11 769 2 291 10 740
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 203 12 388 11 125 11 849 12 709 12 296 9 110 8 506 8 642 9 044
Omsättningstillgångar 148 789 149 115 149 047 137 564 125 973 135 001 140 336 129 102 124 576 126 841
Tillgångar 193 992 161 503 160 172 149 413 138 682 147 297 149 446 137 608 133 218 135 885
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 204 16 672 13 078 10 573 8 517 8 395 8 428 8 406 8 279 8 181
Obeskattade reserver 587 587 587 526 512 487 433 370 403 465
Avsättningar (tkr) 32 703 24 907 24 015 22 673 21 895 21 061 19 571 18 599 17 670 16 612
Långfristiga skulder 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 140 188 119 337 122 492 115 641 107 758 117 354 121 014 110 233 106 866 110 627
Skulder och eget kapital 193 992 161 503 160 172 149 413 138 682 147 297 149 446 137 608 133 218 135 885
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 31 652 29 983 29 816 29 875 32 135 31 221 30 804 29 813 30 442 29 326
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 14 878 13 827 14 123 13 670 14 700 15 224 13 876 13 660 13 413 13 543
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 200 1 300 1 300 1 200 1 200
Omsättning 372 385 403 069 411 082 398 520 385 603 401 503 410 311 397 846 397 777 405 353
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 70 67 70 75 78 78 77 81 80 82
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 320 6 016 5 873 5 314 4 944 5 147 5 329 4 912 4 972 4 943
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 665 654 628 581 600 595 580 537 548 523
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 022 20 090 16 550 14 296 8 909 15 164 19 611 15 642 3 485 14 999
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,61% -1,95% 3,15% 3,35% -3,96% -2,15% 3,13% 0,02% -1,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,01% 13,40% 10,96% 9,95% 6,48% 10,78% 13,66% 11,96% 3,22% 11,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,65% 5,37% 4,27% 3,73% 2,33% 3,95% 4,98% 4,14% 1,08% 3,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,64% 25,84% 25,50% 25,21% 25,84% 26,57% 26,33% 25,13% 23,53% 24,49%
Rörelsekapital/omsättning 2,31% 7,39% 6,46% 5,50% 4,72% 4,40% 4,71% 4,74% 4,45% 4,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,65% 10,61% 8,45% 7,35% 6,41% 5,94% 5,85% 6,31% 6,43% 6,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 52,95% 62,48% 65,11% 58,73% 50,08% 55,71% 57,78% 50,13% 45,73% 50,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...