Visa allt om OK-Q8 AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-02 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02 2016-02 2015-02 2014-02 2013-02 2012-02
Nettoomsättning 18 450 000 24 336 000 23 266 224 19 265 835 16 844 746 32 293 040 22 491 732 22 984 835 21 105 868 15 608 575
Övrig omsättning 1 501 000 1 206 000 1 057 963 928 557 971 042 859 271 802 707 902 787 734 721 798 065
Rörelseresultat (EBIT) 550 000 528 000 495 629 660 179 1 180 545 400 355 413 691 751 448 594 191 752 597
Resultat efter finansnetto 542 000 526 000 499 017 666 200 1 186 128 411 930 420 804 720 249 565 880 734 115
Årets resultat 408 000 398 000 396 784 507 279 960 266 316 841 376 994 558 974 471 257 536 553
Balansräkningar (tkr)
2021-02 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02 2016-02 2015-02 2014-02 2013-02 2012-02
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 862 000 5 153 000 5 137 750 4 927 345 4 762 556 4 540 088 4 247 080 4 030 541 3 855 813 2 099 592
Omsättningstillgångar 7 138 000 6 805 000 7 164 328 6 541 705 6 483 166 5 530 870 6 540 982 6 406 431 6 636 032 5 049 831
Tillgångar 12 000 000 11 958 000 12 302 078 11 469 050 11 245 722 10 070 958 10 788 062 10 436 972 10 491 845 7 149 423
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 774 000 5 778 000 5 632 824 5 460 758 5 136 602 4 255 113 4 249 194 4 059 061 3 694 697 3 148 333
Minoritetsintressen 14 000 17 000 4 991 0 11 704 11 032 12 136 13 435 12 464 6 707
Avsättningar (tkr) 549 000 582 000 562 435 497 386 483 695 471 485 407 738 349 406 297 950 265 397
Långfristiga skulder 636 000 655 000 674 013 680 124 793 970 945 243 1 125 255 1 277 551 1 621 865 627 774
Kortfristiga skulder 5 027 000 4 926 000 5 427 815 4 830 782 4 819 751 4 388 085 4 993 738 4 737 519 4 864 869 3 101 212
Skulder och eget kapital 12 000 000 11 958 000 12 302 078 11 469 050 11 245 722 10 070 958 10 788 062 10 436 972 10 491 845 7 149 423
Löner & utdelning (tkr)
2021-02
2020-02
2019-02
2018-02
2017-02
2016-02
2015-02
2014-02
2013-02
2012-02
Löner till styrelse & VD 12 000 15 000 10 578 15 904 6 791 8 224 7 990 6 084 4 689 4 796
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 745 000 746 000 688 659 646 674 594 436 597 436 590 451 569 702 380 968 172 306
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 224 000 221 000 194 142 173 913 163 688 147 168 130 927 129 446 111 370 88 990
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 19 951 000 25 542 000 24 324 187 20 194 392 17 815 788 33 152 311 23 294 439 23 887 622 21 840 589 16 406 640
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 210 1 207 1 165 1 164 1 140 1 212 1 246 1 239 1 284 437
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 15 248 20 162 19 971 16 551 14 776 26 644 18 051 18 551 16 438 35 718
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 823 849 811 639 636 595 558 549 428 663
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 234 000 1 356 000 1 153 443 1 236 548 1 734 910 911 028 885 641 1 199 340 956 850 1 002 674
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,19% 4,60% 20,76% 14,37% -47,84% 43,58% -2,15% 8,90% 35,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,72% 4,65% 4,27% 5,99% 10,70% 4,31% 4,21% 7,36% 5,85% 10,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,07% 2,28% 2,26% 3,57% 7,14% 1,35% 2,02% 3,34% 2,91% 4,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,66% 14,88% 14,14% 16,00% 20,21% 52,95% 12,27% 12,60% 11,60% 11,06%
Rörelsekapital/omsättning 11,44% 7,72% 7,46% 8,88% 9,87% 3,54% 6,88% 7,26% 8,39% 12,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,12% 48,32% 45,79% 47,61% 45,68% 42,25% 39,39% 38,89% 35,21% 44,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 111,98% 103,78% 96,77% 103,70% 100,67% 101,65% 101,13% 98,96% 101,43% 120,72%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-02 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02 2016-02 2015-02 2014-02 2013-02 2012-02
Nettoomsättning 24 451 000 16 674 000 16 152 859 13 471 765 11 483 242 23 100 180 14 938 740 16 105 087 16 649 392 15 534 995
Övrig omsättning 1 353 000 1 030 000 946 536 730 617 743 410 596 607 548 110 646 664 627 104 704 576
Rörelseresultat (EBIT) 271 000 489 000 516 029 544 221 1 003 014 421 501 466 652 629 586 556 884 725 308
Resultat efter finansnetto 262 000 440 000 482 241 508 278 969 956 397 842 712 359 590 249 519 075 707 033
Årets resultat 219 000 313 000 272 586 342 876 643 152 217 506 535 731 332 179 235 985 358 439
Balansräkningar (tkr)
2021-02 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02 2016-02 2015-02 2014-02 2013-02 2012-02
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 759 000 5 837 000 5 577 615 5 444 802 5 293 031 4 875 396 4 512 292 4 353 143 4 300 355 2 745 404
Omsättningstillgångar 4 870 000 4 557 000 4 792 018 4 418 307 4 313 707 2 296 587 2 970 523 3 487 029 3 777 704 3 546 613
Tillgångar 10 630 000 10 394 000 10 369 633 9 863 109 9 606 738 7 171 983 7 482 815 7 840 172 8 078 059 6 292 017
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 143 000 3 229 000 3 213 314 3 240 728 3 197 852 2 673 217 2 755 712 2 479 980 2 397 802 2 556 501
Obeskattade reserver 1 679 000 1 700 000 1 675 542 1 542 569 1 487 589 1 298 421 1 185 769 1 111 369 968 353 769 501
Avsättningar (tkr) 136 000 141 000 118 888 79 126 79 176 111 193 94 885 78 110 61 912 59 524
Långfristiga skulder 607 000 604 000 666 706 664 835 757 734 926 119 1 077 954 1 232 020 1 587 818 617 886
Kortfristiga skulder 5 065 000 4 720 000 4 695 183 4 335 851 4 084 387 2 163 033 2 368 495 2 938 693 3 062 174 2 288 605
Skulder och eget kapital 10 630 000 10 394 000 10 369 633 9 863 109 9 606 738 7 171 983 7 482 815 7 840 172 8 078 059 6 292 017
Löner & utdelning (tkr)
2021-02
2020-02
2019-02
2018-02
2017-02
2016-02
2015-02
2014-02
2013-02
2012-02
Löner till styrelse & VD 7 000 7 000 5 525 920 120 275 150 150 1 464 1 918
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 227 000 208 000 181 189 158 434 142 375 136 708 149 581 142 134 130 767 123 832
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 141 000 124 000 106 052 99 014 93 763 81 583 70 000 67 334 73 759 66 589
Utdelning till aktieägare 300 000 0 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 0 0 150 000
Omsättning 25 804 000 17 704 000 17 099 395 14 202 382 12 226 652 23 696 787 15 486 850 16 751 751 17 276 496 16 239 571
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 356 318 280 272 253 282 302 297 291 301
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 68 683 52 434 57 689 49 529 45 388 81 916 49 466 54 226 57 214 51 611
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 135 1 214 1 160 1 053 1 039 876 848 793 826 709
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 700 000 1 001 000 893 521 887 486 1 337 591 718 338 731 745 888 500 808 134 963 218
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 46,64% 3,23% 19,90% 17,32% -50,29% 54,63% -7,24% -3,27% 7,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,65% 4,44% 5,06% 5,60% 10,52% 6,12% 10,01% 8,34% 7,63% 12,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,15% 2,76% 3,25% 4,10% 8,80% 1,90% 5,02% 4,06% 3,70% 5,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,15% 11,92% 11,06% 13,30% 18,25% 54,15% 11,27% 10,52% 9,70% 10,38%
Rörelsekapital/omsättning -0,80% -0,98% 0,60% 0,61% 2,00% 0,58% 4,03% 3,40% 4,30% 8,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,89% 43,82% 43,59% 45,06% 45,37% 51,39% 49,19% 42,69% 38,52% 49,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 77,04% 73,39% 74,27% 78,46% 75,95% 73,78% 81,19% 76,00% 81,86% 101,74%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...