Visa allt om OK-Q8 AB
Visa allt om OK-Q8 AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-02 2017-02 2016-02 2015-02 2014-02 2013-02 2012-02 2011-02 2010-02 2009-02
Nettoomsättning 19 265 835 16 844 746 32 293 040 22 491 732 22 984 835 21 105 868 15 608 575 13 607 524 11 702 714 12 150 799
Övrig omsättning 928 557 971 042 859 271 802 707 902 787 734 721 798 065 719 032 829 226 543 407
Rörelseresultat (EBIT) 660 179 1 180 545 400 355 413 691 751 448 594 191 752 597 709 691 581 555 -279 504
Resultat efter finansnetto 666 200 1 186 128 411 930 420 804 720 249 565 880 734 115 697 374 567 054 -261 249
Årets resultat 507 279 960 266 316 841 376 994 558 974 471 257 536 553 509 528 411 434 -189 579
Balansräkningar (tkr)
2018-02 2017-02 2016-02 2015-02 2014-02 2013-02 2012-02 2011-02 2010-02 2009-02
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 927 345 4 762 556 4 540 088 4 247 080 4 030 541 3 855 813 2 099 592 1 998 725 1 911 774 1 951 347
Omsättningstillgångar 6 541 705 6 483 166 5 530 870 6 540 982 6 406 431 6 636 032 5 049 831 4 446 266 3 864 592 3 458 074
Tillgångar 11 469 050 11 245 722 10 070 958 10 788 062 10 436 972 10 491 845 7 149 423 6 444 991 5 776 366 5 409 421
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 460 758 5 136 602 4 255 113 4 249 194 4 059 061 3 694 697 3 148 333 2 609 090 2 092 309 1 680 875
Minoritetsintressen 0 11 704 11 032 12 136 13 435 12 464 6 707 9 263 9 207 9 194
Avsättningar (tkr) 497 386 483 695 471 485 407 738 349 406 297 950 265 397 207 839 89 484 77 780
Långfristiga skulder 680 124 793 970 945 243 1 125 255 1 277 551 1 621 865 627 774 625 732 624 280 621 439
Kortfristiga skulder 4 830 782 4 819 751 4 388 085 4 993 738 4 737 519 4 864 869 3 101 212 2 993 067 2 961 086 3 020 133
Skulder och eget kapital 11 469 050 11 245 722 10 070 958 10 788 062 10 436 972 10 491 845 7 149 423 6 444 991 5 776 366 5 409 421
Löner & utdelning (tkr)
2018-02
2017-02
2016-02
2015-02
2014-02
2013-02
2012-02
2011-02
2010-02
2009-02
Löner till styrelse & VD 15 904 6 791 8 224 7 990 6 084 4 689 4 796 3 716 6 204 6 708
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 646 674 594 436 597 436 590 451 569 702 380 968 172 306 171 003 161 268 156 146
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 173 913 163 688 147 168 130 927 129 446 111 370 88 990 108 471 84 243 89 716
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 194 392 17 815 788 33 152 311 23 294 439 23 887 622 21 840 589 16 406 640 14 326 556 12 531 940 12 694 206
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 164 1 140 1 212 1 246 1 239 1 284 437 437 413 394
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 16 551 14 776 26 644 18 051 18 551 16 438 35 718 31 139 28 336 30 840
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 639 636 595 558 549 428 663 697 679 697
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 236 548 1 734 910 911 028 885 641 1 199 340 956 850 1 002 674 956 576 820 997 -40 911
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,37% -47,84% 43,58% -2,15% 8,90% 35,22% 14,71% 16,28% -3,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,99% 10,70% 4,31% 4,21% 7,36% 5,85% 10,76% 11,13% 10,15% -3,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,57% 7,14% 1,35% 2,02% 3,34% 2,91% 4,93% 5,27% 5,01% -1,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,00% 20,21% 52,95% 12,27% 12,60% 11,60% 11,06% 11,46% 11,23% 9,07%
Rörelsekapital/omsättning 8,88% 9,87% 3,54% 6,88% 7,26% 8,39% 12,48% 10,68% 7,72% 3,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,61% 45,68% 42,25% 39,39% 38,89% 35,21% 44,04% 40,48% 36,22% 31,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 103,70% 100,67% 101,65% 101,13% 98,96% 101,43% 120,72% 111,95% 98,67% 84,21%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-02 2017-02 2016-02 2015-02 2014-02 2013-02 2012-02 2011-02 2010-02 2009-02
Nettoomsättning 13 471 765 11 483 242 23 100 180 14 938 740 16 105 087 16 649 392 15 534 995 13 485 691 11 555 889 11 829 220
Övrig omsättning 730 617 743 410 596 607 548 110 646 664 627 104 704 576 594 772 780 126 531 873
Rörelseresultat (EBIT) 544 221 1 003 014 421 501 466 652 629 586 556 884 725 308 717 534 559 684 -257 003
Resultat efter finansnetto 508 278 969 956 397 842 712 359 590 249 519 075 707 033 724 925 562 181 -289 417
Årets resultat 342 876 643 152 217 506 535 731 332 179 235 985 358 439 217 110 316 706 -177 724
Balansräkningar (tkr)
2018-02 2017-02 2016-02 2015-02 2014-02 2013-02 2012-02 2011-02 2010-02 2009-02
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 444 802 5 293 031 4 875 396 4 512 292 4 353 143 4 300 355 2 745 404 2 646 034 2 257 098 2 296 408
Omsättningstillgångar 4 418 307 4 313 707 2 296 587 2 970 523 3 487 029 3 777 704 3 546 613 3 185 524 3 043 582 2 627 700
Tillgångar 9 863 109 9 606 738 7 171 983 7 482 815 7 840 172 8 078 059 6 292 017 5 831 558 5 300 680 4 924 108
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 240 728 3 197 852 2 673 217 2 755 712 2 479 980 2 397 802 2 556 501 2 198 062 1 984 375 1 666 400
Obeskattade reserver 1 542 569 1 487 589 1 298 421 1 185 769 1 111 369 968 353 769 501 558 440 129 735 0
Avsättningar (tkr) 79 126 79 176 111 193 94 885 78 110 61 912 59 524 58 168 53 754 81 270
Långfristiga skulder 664 835 757 734 926 119 1 077 954 1 232 020 1 587 818 617 886 617 886 602 886 604 886
Kortfristiga skulder 4 335 851 4 084 387 2 163 033 2 368 495 2 938 693 3 062 174 2 288 605 2 399 002 2 529 930 2 571 552
Skulder och eget kapital 9 863 109 9 606 738 7 171 983 7 482 815 7 840 172 8 078 059 6 292 017 5 831 558 5 300 680 4 924 108
Löner & utdelning (tkr)
2018-02
2017-02
2016-02
2015-02
2014-02
2013-02
2012-02
2011-02
2010-02
2009-02
Löner till styrelse & VD 920 120 275 150 150 1 464 1 918 1 758 4 335 4 929
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 158 434 142 375 136 708 149 581 142 134 130 767 123 832 124 675 117 255 110 923
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 99 014 93 763 81 583 70 000 67 334 73 759 66 589 80 496 64 339 64 912
Utdelning till aktieägare 300 000 300 000 300 000 300 000 0 0 150 000 0 0 0
Omsättning 14 202 382 12 226 652 23 696 787 15 486 850 16 751 751 17 276 496 16 239 571 14 080 463 12 336 015 12 361 093
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 272 253 282 302 297 291 301 305 284 268
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 49 529 45 388 81 916 49 466 54 226 57 214 51 611 44 215 40 690 44 139
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 053 1 039 876 848 793 826 709 736 733 741
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 887 486 1 337 591 718 338 731 745 888 500 808 134 963 218 951 651 787 628 -28 532
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,32% -50,29% 54,63% -7,24% -3,27% 7,17% 15,20% 16,70% -2,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,60% 10,52% 6,12% 10,01% 8,34% 7,63% 12,38% 12,80% 11,00% -4,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,10% 8,80% 1,90% 5,02% 4,06% 3,70% 5,01% 5,54% 5,04% -1,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 13,30% 18,25% 54,15% 11,27% 10,52% 9,70% 10,38% 11,08% 10,36% 8,34%
Rörelsekapital/omsättning 0,61% 2,00% 0,58% 4,03% 3,40% 4,30% 8,10% 5,83% 4,44% 0,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,06% 45,37% 51,39% 49,19% 42,69% 38,52% 49,64% 44,75% 39,24% 33,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 78,46% 75,95% 73,78% 81,19% 76,00% 81,86% 101,74% 90,33% 85,90% 69,18%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...