Visa allt om IBM Svenska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 6 399 728 6 612 574 6 744 948 7 602 440 8 253 573 8 220 251 7 973 039 8 056 064 8 076 420 8 433 268
Övrig omsättning 36 549 56 658 114 153 34 814 72 674 4 406 81 006 4 594 31 646 154 869
Rörelseresultat (EBIT) 106 208 239 697 148 044 51 457 411 955 513 064 278 170 298 839 128 081 109 099
Resultat efter finansnetto 67 449 184 975 612 321 80 044 429 791 1 223 830 828 277 1 083 254 543 448 391 867
Årets resultat 45 529 136 787 515 547 26 067 406 244 1 093 709 673 450 957 033 489 251 347 386
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 997 512 1 389 962 879 201 1 684 125 2 145 082 1 849 621 2 105 028 2 413 079 2 379 760 2 833 509
Omsättningstillgångar 6 875 693 6 322 405 5 753 166 4 591 494 5 575 068 5 263 089 10 577 687 10 487 617 10 349 689 9 594 720
Tillgångar 7 873 205 7 712 367 6 632 367 6 275 619 7 720 150 7 112 710 12 682 715 12 900 696 12 729 449 12 428 229
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 371 888 4 326 359 4 189 572 3 561 147 4 877 744 4 423 036 8 469 642 7 926 475 7 651 436 7 142 369
Obeskattade reserver 185 000 185 000 185 000 146 173 121 252 1 332 1 411 1 491 1 570 1 650
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 551
Långfristiga skulder 618 337 458 406 101 741 112 551 106 527 118 379 134 944 171 100 157 655 1 216
Kortfristiga skulder 2 697 980 2 742 602 2 156 054 2 455 748 2 614 627 2 569 963 4 076 718 4 801 630 4 918 788 5 254 443
Skulder och eget kapital 7 873 205 7 712 367 6 632 367 6 275 619 7 720 150 7 112 710 12 682 715 12 900 696 12 729 449 12 428 229
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 7 059 9 399 7 620 4 361 7 010 3 463 5 903 3 710 6 768 7 736
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 280 848 1 308 384 1 369 680 1 397 228 1 430 618 1 572 243 1 626 778 1 640 843 1 657 040 1 771 188
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 696 093 732 655 773 667 726 745 754 204 801 169 851 900 845 334 908 264 922 201
Utdelning till aktieägare 0 0 0 308 000 0 5 362 000 0 0 0 0
Omsättning 6 436 277 6 669 232 6 859 101 7 637 254 8 326 247 8 224 657 8 054 045 8 060 658 8 108 066 8 588 137
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 338 1 575 1 668 1 784 1 992 2 341 2 732 2 807 2 975 3 189
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 783 4 198 4 044 4 261 4 143 3 511 2 918 2 870 2 715 2 644
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 483 1 302 1 290 1 193 1 100 1 015 909 887 865 847
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 106 308 444 286 333 518 151 457 905 246 1 179 923 1 038 232 1 110 737 903 878 904 538
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,22% -1,96% -11,28% -7,89% 0,41% 3,10% -1,03% -0,25% -4,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,67% 3,11% 9,65% 1,47% 5,90% 17,60% 6,99% 8,95% 4,50% 3,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,05% 3,63% 9,49% 1,22% 5,52% 15,23% 11,12% 14,34% 7,09% 5,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,68% 21,48% 20,50% 19,62% 21,30% 23,11% 20,47% 22,69% 18,36% 19,01%
Rörelsekapital/omsättning 65,28% 54,14% 53,33% 28,09% 35,87% 32,76% 81,54% 70,58% 67,24% 51,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,36% 57,97% 65,34% 58,56% 64,41% 62,20% 66,79% 61,45% 60,12% 57,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 254,83% 230,51% 266,78% 186,60% 213,13% 204,62% 259,26% 218,36% 210,33% 182,52%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...