Visa allt om Investmentaktiebolaget Latour
Visa allt om Investmentaktiebolaget Latour

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 9 930 000 8 344 000 7 186 000 7 581 000 6 944 000 6 788 000 7 171 000 5 991 000 5 440 000 7 071 000
Övrig omsättning 141 000 106 000 3 536 000 88 000 107 000 124 000 170 000 101 000 60 000 66 000
Rörelseresultat (EBIT) 1 125 000 1 021 000 4 334 000 746 000 650 000 631 000 883 000 620 000 296 000 671 000
Resultat efter finansnetto 3 069 000 3 754 000 4 299 000 2 064 000 1 658 000 1 493 000 2 230 000 872 000 664 000 1 590 000
Årets resultat 2 788 000 3 670 000 4 069 000 1 874 000 1 483 000 1 347 000 2 048 000 702 000 552 000 1 458 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 399 000 19 837 000 17 030 000 15 929 000 12 535 000 11 464 000 10 405 000 11 707 000 9 939 000 7 950 000
Omsättningstillgångar 4 058 000 4 211 000 4 245 000 3 261 000 2 945 000 2 622 000 3 193 000 3 001 000 2 404 000 2 857 000
Tillgångar 27 457 000 24 048 000 21 275 000 19 190 000 15 480 000 14 086 000 13 598 000 14 708 000 12 343 000 10 807 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 245 000 19 212 000 16 080 000 13 523 000 11 658 000 10 907 000 10 489 000 12 280 000 9 955 000 7 893 000
Minoritetsintressen 102 000 107 000 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000
Avsättningar (tkr) 0 154 000 288 000 0 55 000 35 000 37 000 40 000 258 000 142 000
Långfristiga skulder 986 000 942 000 675 000 1 063 000 593 000 447 000 687 000 436 000 56 000 164 000
Kortfristiga skulder 6 124 000 3 633 000 4 232 000 4 604 000 3 174 000 2 697 000 2 385 000 1 952 000 2 073 000 2 607 000
Skulder och eget kapital 27 457 000 24 048 000 21 275 000 19 190 000 15 480 000 14 086 000 13 598 000 14 708 000 12 343 000 10 807 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 123 000 98 000 102 000 95 000 103 000 92 000 97 000 87 000 79 000 73 000
Varav tantiem till styrelse & VD - 19 000 17 000 13 000 10 000 8 000 14 000 15 000 9 000 15 000
Löner till övriga anställda 1 982 000 1 675 000 1 713 000 1 509 000 1 399 000 1 314 000 1 258 000 1 059 000 1 039 000 1 128 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 644 000 544 000 582 000 523 000 481 000 459 000 446 000 406 000 386 000 450 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 071 000 8 450 000 10 722 000 7 669 000 7 051 000 6 912 000 7 341 000 6 092 000 5 500 000 7 137 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 902 4 244 4 570 4 165 3 909 3 692 3 642 3 057 2 956 3 515
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 026 1 966 1 572 1 820 1 776 1 839 1 969 1 960 1 840 2 012
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 561 546 525 511 507 505 495 508 509 470
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 419 000 1 189 000 4 433 000 902 000 811 000 792 000 1 046 000 777 000 473 000 824 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,01% 16,11% -5,21% 9,17% 2,30% -5,34% 19,70% 10,13% -23,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,94% 16,14% 20,89% 11,56% 11,26% 11,45% 17,55% 7,50% 6,29% 15,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 33,01% 46,51% 61,86% 29,27% 25,10% 23,76% 33,27% 18,41% 14,26% 24,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,74% 41,77% 41,37% 37,25% 36,65% 36,67% 35,31% 34,57% 32,41% 28,52%
Rörelsekapital/omsättning -20,81% 6,93% 0,18% -17,72% -3,30% -1,10% 11,27% 17,51% 6,08% 3,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,73% 79,89% 75,58% 70,47% 75,31% 77,43% 77,14% 83,49% 80,65% 73,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 43,26% 83,87% 75,45% 43,68% 59,14% 60,96% 81,05% 100,92% 72,50% 65,52%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 12 000 - - - 388 000 995 000
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 4 000 0 0 0 388 000 888 000
Resultat efter finansnetto 1 078 000 1 986 000 3 087 000 816 000 805 000 780 000 2 618 000 354 000 380 000 882 000
Årets resultat 1 078 000 1 986 000 3 087 000 816 000 805 000 780 000 2 618 000 354 000 380 000 882 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 108 000 10 304 000 9 510 000 9 858 000 9 241 000 8 530 000 7 992 000 9 872 000 7 861 000 5 910 000
Omsättningstillgångar 2 000 7 000 7 000 18 000 24 000 27 000 276 000 6 000 6 000 6 000
Tillgångar 10 110 000 10 311 000 9 517 000 9 876 000 9 265 000 8 557 000 8 268 000 9 878 000 7 867 000 5 916 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 107 000 10 308 000 9 407 000 8 371 000 8 089 000 7 806 000 7 652 000 9 869 000 7 695 000 5 800 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Långfristiga skulder 0 0 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 5 000 171 000 115 000
Kortfristiga skulder 3 000 3 000 4 000 1 399 000 1 070 000 645 000 510 000 3 000 0 0
Skulder och eget kapital 10 110 000 10 311 000 9 517 000 9 876 000 9 265 000 8 557 000 8 268 000 9 878 000 7 867 000 5 916 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 3 000 1 000 1 000 1 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 1 000 1 000 1 000 0
Utdelning till aktieägare 1 437 400 1 277 000 1 077 000 957 000 876 600 796 300 957 000 4 912 000 360 200 491 300
Omsättning 0 0 0 0 12 000 0 0 0 388 000 995 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 0 0 0 0 4 000 0 0 0 388 000 888 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,97% 99,97% 98,84% 84,76% 87,31% 91,22% 92,55% 99,91% 97,81% 98,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 66,67% 233,33% 175,00% 1,29% 2,24% 4,19% 54,12% 200,00% - -

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...