Visa allt om Bonnierförlagen Aktiebolag

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12
Nettoomsättning 26 447 000 1 247 465
Övrig omsättning 189 000 21 822
Rörelseresultat (EBIT) 824 000 119 768
Resultat efter finansnetto -382 000 102 697
Årets resultat -872 000 -18 935
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 13 504 000 46 300
Omsättningstillgångar 6 521 000 583 315
Tillgångar 20 025 000 629 615
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 549 000 263 653
Minoritetsintressen 0 0
Avsättningar (tkr) 0 48 526
Långfristiga skulder 4 777 000 19 921
Kortfristiga skulder 11 598 000 296 764
Skulder och eget kapital 20 025 000 629 615
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
Löner till styrelse & VD 222 000 3 020
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 4 846 000 142 267
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 1 136 000 67 747
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 26 636 000 1 269 287
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 727 267
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 030 4 672
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 771 827
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 258 000 125 774
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2 020,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,28% 16,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,24% 8,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,80% 50,45%
Rörelsekapital/omsättning -19,20% 22,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,12% 41,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 40,96% 139,72%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 1 221 000 1 247 465 1 148 867 1 046 187 1 036 573 1 105 636 1 129 833 1 272 321 1 346 078 1 375 179
Övrig omsättning 22 000 21 822 15 938 15 208 5 234 1 607 3 546 5 478 - 12 622
Rörelseresultat (EBIT) 105 000 119 768 61 019 52 400 34 144 76 945 44 448 105 103 137 755 110 159
Resultat efter finansnetto 100 000 102 697 64 636 60 680 46 622 87 438 31 534 468 911 153 005 119 618
Årets resultat -5 000 -18 935 -6 877 7 671 5 040 7 850 15 580 442 011 114 131 88 474
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 000 46 300 63 817 98 543 52 974 53 691 56 906 105 755 108 292 78 243
Omsättningstillgångar 453 000 583 315 585 888 826 480 869 323 919 164 914 871 977 730 665 063 654 815
Tillgångar 496 000 629 615 649 705 925 023 922 297 972 854 971 777 1 083 485 773 355 733 058
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 134 000 263 653 282 468 619 799 612 128 607 088 599 238 631 453 278 754 271 691
Obeskattade reserver 1 000 751 2 494 2 494 494 364 647 3 278 5 334 5 140
Avsättningar (tkr) 44 000 48 526 52 465 59 204 63 021 59 614 68 330 69 441 62 476 61 298
Långfristiga skulder 2 000 19 921 19 723 19 248 23 733 22 832 21 251 20 726 19 900 24 940
Kortfristiga skulder 315 000 296 764 292 555 224 278 222 921 282 955 282 311 358 587 406 891 369 989
Skulder och eget kapital 496 000 629 615 649 705 925 023 922 297 972 854 971 777 1 083 485 773 355 733 058
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - 3 347 3 218 2 334 2 937 2 842 2 809 3 079 2 089
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 151 000 - 155 583 143 595 150 197 142 377 144 981 172 598 191 131 196 720
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 81 000 327 76 343 65 116 71 410 58 852 70 712 84 771 85 236 98 557
Utdelning till aktieägare 0 125 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 243 000 1 269 287 1 164 805 1 061 395 1 041 807 1 107 243 1 133 379 1 277 799 1 346 078 1 387 801
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 272 267 277 270 287 303 326 418 476 502
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 489 4 672 4 148 3 875 3 612 3 649 3 466 3 044 2 828 2 739
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 879 827 690 641 637 693 695 644 604 608
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 112 000 125 774 66 041 54 138 35 642 79 418 49 238 113 714 148 772 122 492
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,12% 8,58% 9,81% 0,93% -6,25% -2,14% -11,20% -5,48% -2,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,56% 16,75% 10,45% 6,89% 5,42% 9,45% 6,88% 43,63% 20,42% 16,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,35% 8,46% 5,91% 6,09% 4,82% 8,32% 5,92% 37,16% 11,73% 8,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,66% 50,45% 46,60% 49,92% 48,42% 55,48% 57,90% 65,00% 59,67% 60,14%
Rörelsekapital/omsättning 11,30% 22,97% 25,53% 57,56% 62,36% 57,54% 55,99% 48,66% 19,18% 20,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,17% 41,97% 43,78% 67,21% 66,41% 62,43% 61,71% 58,50% 36,55% 37,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 89,52% 139,72% 150,02% 323,77% 347,80% 297,31% 292,51% 248,54% 119,07% 121,13%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...