Visa allt om BillerudKorsnäs Skog & Industri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 14 187 000 13 156 000 12 390 000 12 044 000 12 098 000 11 569 000 11 407 000 8 567 000 7 945 000 7 933 000
Övrig omsättning 76 000 79 000 94 000 105 000 109 000 63 000 65 000 23 000 75 000 259 000
Rörelseresultat (EBIT) 241 000 126 000 848 000 796 000 779 000 836 000 575 000 762 000 696 000 713 000
Resultat efter finansnetto 6 518 000 135 000 871 000 1 106 000 1 025 000 824 000 516 000 673 000 549 000 638 000
Årets resultat 8 854 000 -2 770 000 2 603 000 -2 476 000 3 680 000 -2 066 000 3 370 000 320 000 383 000 456 000
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 538 000 7 181 000 7 408 000 7 788 000 8 429 000 8 292 000 8 311 000 7 369 000 8 800 000 9 376 000
Omsättningstillgångar 11 846 000 5 875 000 6 755 000 5 306 000 4 175 000 4 792 000 2 821 000 2 906 000 2 992 000 2 582 000
Tillgångar 19 384 000 13 056 000 14 163 000 13 094 000 12 604 000 13 084 000 11 132 000 10 275 000 11 792 000 11 958 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 317 000 3 279 000 6 049 000 3 447 000 5 922 000 3 742 000 5 808 000 1 337 000 1 020 000 983 000
Obeskattade reserver 0 5 645 000 489 000 5 899 000 489 000 5 853 000 489 000 4 279 000 4 004 000 3 995 000
Avsättningar (tkr) 1 973 000 1 276 000 2 019 000 1 285 000 2 074 000 1 094 000 1 691 000 535 000 495 000 513 000
Långfristiga skulder 0 0 1 000 1 000 5 000 152 000 1 207 000 2 660 000 4 364 000 4 487 000
Kortfristiga skulder 5 094 000 2 856 000 5 605 000 2 462 000 4 114 000 2 243 000 1 937 000 1 464 000 1 909 000 1 980 000
Skulder och eget kapital 19 384 000 13 056 000 14 163 000 13 094 000 12 604 000 13 084 000 11 132 000 10 275 000 11 792 000 11 958 000
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 8 773 7 465 7 649
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 942 000 863 000 881 000 879 000 851 000 828 000 815 443 824 888 771 219 760 381
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 436 000 441 000 429 000 406 000 392 000 367 000 380 349 365 295 390 824 327 064
Utdelning till aktieägare 2 000 000 0 0 0 0 1 500 000 0 0 0 0
Omsättning 14 263 000 13 235 000 12 484 000 12 149 000 12 207 000 11 632 000 11 472 000 8 590 000 8 020 000 8 192 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 614 1 573 1 571 1 564 1 527 1 483 1 523 1 514 1 550 1 525
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 790 8 364 7 887 7 701 7 923 7 801 7 490 5 659 5 126 5 202
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 854 842 834 822 814 806 785 793 755 718
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 830 000 798 000 1 567 000 1 510 000 1 464 000 1 497 000 1 282 000 1 430 000 1 385 000 1 371 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,84% 6,18% 2,87% -0,45% 4,57% 1,42% 33,15% 7,83% 0,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,39% 1,13% 6,24% 8,55% 8,24% 6,54% 5,30% 8,62% 6,54% 6,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 46,99% 1,12% 7,13% 9,30% 8,59% 7,40% 5,17% 10,34% 9,70% 9,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,39% 29,13% 36,62% 35,77% 37,39% 35,62% 34,93% 50,62% 12,17% 11,91%
Rörelsekapital/omsättning 47,59% 22,95% 9,28% 23,61% 0,50% 22,03% 7,75% 16,83% 13,63% 7,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,54% 58,84% 45,40% 61,46% 50,01% 63,49% 55,60% 43,70% 33,67% 32,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 198,57% 140,13% 92,27% 147,77% 64,24% 137,00% 62,36% 88,25% 56,42% 56,52%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...