Visa allt om Aktiebolag Impregna
Visa allt om Aktiebolag Impregna

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 105 018 91 771 84 511 83 133 106 955 93 244 87 346 109 196 120 160 105 557
Övrig omsättning 374 1 426 21 7 217 4 132 680 517 678 517
Rörelseresultat (EBIT) 5 591 6 129 6 146 673 1 226 2 795 3 256 4 830 10 237 -54 437
Resultat efter finansnetto 5 579 6 127 6 137 662 1 243 2 868 3 136 3 787 6 546 -57 532
Årets resultat 53 16 0 -640 -1 137 -101 20 53 15 600 107
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 126 26 536 28 388 27 730 29 928 34 262 37 698 40 703 43 128 46 524
Omsättningstillgångar 52 147 59 699 55 613 65 184 65 627 71 237 69 774 73 481 117 879 96 231
Tillgångar 80 273 86 235 84 001 92 914 95 555 105 499 107 472 114 184 161 007 142 755
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 809 3 756 3 740 18 540 19 180 20 317 20 418 20 398 20 345 4 745
Obeskattade reserver 849 849 649 528 568 568 368 368 368 368
Avsättningar (tkr) 57 596 58 051 58 872 58 988 59 203 61 015 65 553 66 890 66 946 61 300
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 36 425 36 735
Kortfristiga skulder 18 019 23 579 20 740 14 858 16 604 23 599 21 133 26 528 36 923 39 607
Skulder och eget kapital 80 273 86 235 84 001 92 914 95 555 105 499 107 472 114 184 161 007 142 755
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 9 401 9 053 8 180 7 005 5 582 5 532 7 198 7 885 8 245 6 911
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 3 477 2 932 2 600 2 093 1 822 2 057 2 596 2 745 3 008 2 779
Utdelning till aktieägare 0 0 0 14 800 0 0 0 0 0 0
Omsättning 105 392 93 197 84 532 83 140 107 172 97 376 88 026 109 713 120 838 106 074
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 24 24 21 17 18 24 25 26 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 201 3 824 3 521 3 959 6 291 5 180 3 639 4 368 4 622 4 398
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 522 515 461 452 454 433 424 441 448 417
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 117 8 598 8 446 2 997 5 570 7 363 7 944 9 433 15 049 -49 064
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,43% 8,59% 1,66% -22,27% 14,70% 6,75% -20,01% -9,12% 13,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,96% 7,12% 7,32% 0,73% 1,32% 2,73% 3,03% 4,23% 6,36% -38,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,32% 6,69% 7,28% 0,82% 1,18% 3,09% 3,73% 4,42% 8,52% -51,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,91% 39,74% 39,19% 41,47% 36,83% 33,39% 50,94% 48,87% 46,38% 34,22%
Rörelsekapital/omsättning 32,50% 39,36% 41,26% 60,54% 45,84% 51,09% 55,69% 43,00% 67,37% 53,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,57% 5,12% 5,05% 20,40% 20,51% 19,65% 19,25% 18,10% 12,80% 3,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,86% 100,87% 102,38% 228,73% 183,44% 135,90% 138,33% 108,96% 178,24% 107,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...