Visa allt om 3M Svenska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 370 875 2 451 195 2 630 735 2 488 135 2 396 701 2 278 092 2 001 017 1 952 043 1 945 558 1 987 125
Övrig omsättning 13 757 1 186 32 040 0 0 0 20 316 597 74
Rörelseresultat (EBIT) 72 998 139 119 145 269 130 916 -17 634 16 311 234 523 -28 129 -14 219 1 987
Resultat efter finansnetto 137 022 144 270 145 168 130 833 -16 143 16 312 238 895 -171 740 -1 139 16 048
Årets resultat 158 963 77 904 84 531 78 706 23 425 15 265 192 563 -206 439 -67 251 -88 096
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 517 669 472 892 644 136 2 263 604 2 220 202 1 439 916 1 472 659 1 406 134 1 707 048 1 889 270
Omsättningstillgångar 727 243 740 137 695 677 533 653 608 961 1 376 889 508 002 462 813 391 567 424 570
Tillgångar 1 244 912 1 213 029 1 339 813 2 797 257 2 829 163 2 816 806 1 980 661 1 868 947 2 098 615 2 313 839
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 623 381 561 824 783 920 2 277 389 2 198 683 2 175 258 1 606 797 1 477 235 1 657 792 1 725 043
Obeskattade reserver 162 468 211 468 174 468 136 468 112 089 173 653 157 515 169 357 234 192 291 131
Avsättningar (tkr) 13 610 14 606 18 499 18 934 30 343 37 523 6 844 4 121 3 383 5 696
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 445 453 425 131 362 926 364 466 488 048 430 372 209 504 218 234 203 248 291 969
Skulder och eget kapital 1 244 912 1 213 029 1 339 813 2 797 257 2 829 163 2 816 806 1 980 661 1 868 947 2 098 615 2 313 839
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 6 443 4 891 9 394 7 713 7 467 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 309 238 321 759 321 159 311 492 311 181 353 309 269 074 255 556 249 431 243 194
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 207 997 196 647 161 810 163 987 161 248 113 258 139 051 126 758 122 869 110 924
Utdelning till aktieägare 300 000 0 0 1 578 000 0 0 0 63 000 0 0
Omsättning 2 384 632 2 452 381 2 662 775 2 488 135 2 396 701 2 278 092 2 001 037 1 952 359 1 946 155 1 987 199
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 597 619 646 638 672 714 601 594 588 588
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 971 3 960 4 072 3 900 3 567 3 191 3 329 3 286 3 309 3 379
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 879 845 786 814 757 747 688 660 641 624
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 121 012 184 320 191 705 210 224 109 373 135 101 277 194 409 858 428 677 450 252
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,28% -6,82% 5,73% 3,81% 5,21% 13,85% 2,51% 0,33% -2,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,01% 11,91% 10,90% 4,68% -0,57% 0,58% 12,07% -9,19% -0,01% 0,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,78% 5,89% 5,55% 5,26% -0,67% 0,72% 11,94% -8,79% -0,01% 0,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,89% 40,28% 41,72% 42,37% 47,54% 43,25% 52,07% 57,50% 57,60% 58,31%
Rörelsekapital/omsättning 11,89% 12,85% 12,65% 6,80% 5,04% 41,55% 14,92% 12,53% 9,68% 6,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,25% 59,91% 68,67% 85,22% 80,81% 82,03% 87,33% 86,11% 87,22% 83,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 131,40% 139,12% 149,12% 105,59% 96,14% 284,81% 189,78% 166,02% 140,86% 108,88%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!