Visa allt om Volvo Construction Equipment AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 38 628 192 46 013 443 47 723 520 39 208 000 26 776 725 25 727 493 23 767 620 23 661 864 24 294 819 23 552 121
Övrig omsättning 324 653 1 163 926 295 662 234 000 175 471 382 494 1 986 879 1 533 060 2 302 748 2 181 655
Rörelseresultat (EBIT) 3 969 849 5 023 401 6 936 926 5 032 000 1 168 917 1 522 406 -745 681 -406 644 2 378 298 1 316 889
Resultat efter finansnetto 6 553 637 6 841 323 7 307 053 5 103 000 567 405 1 164 502 -733 143 -228 819 2 262 667 1 223 994
Årets resultat 5 277 959 292 578 1 870 656 273 000 -517 264 493 278 206 932 452 481 176 896 808 535
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 502 752 6 671 414 6 844 829 3 438 000 3 710 508 4 408 541 3 776 117 3 247 658 3 339 686 3 662 685
Omsättningstillgångar 14 087 391 18 515 050 20 215 998 15 983 000 8 957 071 9 598 101 6 928 350 6 605 476 8 144 241 7 241 099
Tillgångar 21 590 143 25 186 464 27 060 827 19 421 000 12 667 579 14 006 642 10 704 467 9 853 134 11 483 927 10 903 784
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 462 387 6 184 428 5 901 111 2 199 000 1 928 134 2 446 966 1 953 689 1 221 458 768 976 592 081
Obeskattade reserver 626 054 744 096 873 969 961 000 1 067 193 1 159 215 1 259 396 1 309 929 1 397 361 1 545 397
Avsättningar (tkr) 1 437 536 1 329 191 1 613 815 1 459 000 1 421 404 1 257 770 1 681 557 1 659 801 1 603 499 1 504 758
Långfristiga skulder 483 058 429 631 43 807 114 000 122 227 28 930 1 834 2 206 1 223 434
Kortfristiga skulder 7 581 108 16 499 118 18 628 125 14 687 000 8 128 621 9 113 761 5 807 991 5 659 740 7 712 868 7 261 114
Skulder och eget kapital 21 590 143 25 186 464 27 060 827 19 421 000 12 667 579 14 006 642 10 704 467 9 853 134 11 483 927 10 903 784
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 7 399 16 563 21 623 4 000 2 409 3 394 2 297 1 988 1 973 2 264
Varav tantiem till styrelse & VD 8 100 9 002 9 774 0 532 706 508 245 262 602
Löner till övriga anställda 1 949 805 2 202 008 2 015 151 1 902 000 1 701 407 1 754 795 1 746 669 1 764 844 1 775 199 1 845 083
Varav resultatlön till övriga anställda 2 903 49 202 58 208 0 33 291 36 546 - - 22 533 287 598
Sociala kostnader 1 054 559 1 057 113 906 736 868 000 784 795 836 053 706 757 796 230 517 243 53 859
Utdelning till aktieägare 2 990 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 38 952 845 47 177 369 48 019 182 39 442 000 26 952 196 26 109 987 25 754 499 25 194 924 26 597 567 25 733 776
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 066 4 011 3 930 3 529 3 690 3 774 3 972 3 990 4 116 4 579
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 500 11 472 12 143 11 110 7 257 6 817 5 984 5 930 5 903 5 144
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 741 817 749 786 674 687 618 642 557 415
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 276 628 5 333 061 7 270 701 5 318 000 1 743 545 1 917 703 -377 146 -64 077 3 129 129 2 476 367
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,05% -3,58% 21,72% 46,43% 4,08% 8,25% 0,45% -2,61% 3,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,49% 27,57% 27,29% 26,45% 4,50% 8,96% -6,05% -1,85% 20,79% 12,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,04% 15,09% 15,47% 13,10% 2,13% 4,88% -2,73% -0,77% 9,82% 5,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,81% 16,85% 20,34% 20,62% 18,60% 21,30% 8,74% 4,40% 17,31% 15,87%
Rörelsekapital/omsättning 16,84% 4,38% 3,33% 3,31% 3,09% 1,88% 4,71% 4,00% 1,78% -0,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,35% 26,86% 24,33% 15,18% 21,79% 23,93% 27,43% 22,77% 15,66% 15,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 162,83% 102,43% 97,07% 96,69% 92,33% 87,67% 94,22% 80,76% 70,40% 57,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!