Visa allt om Cymus Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 8 923 10 056 16 792 6 446 8 040 2 025 2 833 2 983 9 957 20 432
Övrig omsättning 2 550 - 1 170 616 1 071 475 8 726 12 8 977 57
Rörelseresultat (EBIT) -18 489 1 320 3 411 -11 513 -3 099 -9 623 -10 152 -24 204 -13 826 5 526
Resultat efter finansnetto -18 406 1 345 3 393 -11 515 -3 096 -9 622 -9 959 -27 507 -17 025 -112 374
Årets resultat -4 2 151 12 102 469 7 037 3 360 2 160 -2 561 8 065 -106 881
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 136 191 9 377 21 516 33 606 45 815 57 919 70 031 104 577 132 710
Omsättningstillgångar 11 694 42 148 31 953 9 369 14 732 4 285 242 12 558 2 883 23 881
Tillgångar 11 830 42 339 41 330 30 885 48 338 50 100 58 161 82 589 107 460 156 591
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 720 5 724 3 573 -8 529 -17 498 -27 535 -36 456 -43 616 -61 586 -54 874
Obeskattade reserver 0 0 1 414 13 533 25 652 37 771 49 891 62 010 87 310 117 000
Avsättningar (tkr) 169 14 043 8 575 4 451 2 249 600 209 6 190 212 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 49 011 73 944
Kortfristiga skulder 5 941 22 572 27 767 21 430 37 935 39 264 44 517 58 005 32 514 20 521
Skulder och eget kapital 11 830 42 339 41 330 30 885 48 338 50 100 58 161 82 589 107 460 156 591
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 0 0 290 618
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 - 0 12 134 172
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 473 10 056 17 962 7 062 9 111 2 500 11 559 2 995 18 934 20 489
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -18 489 2 734 15 530 606 9 020 2 496 1 967 1 825 16 177 17 645
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,27% -40,11% 160,50% -19,83% 297,04% -28,52% -5,03% -70,04% -51,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -155,55% 3,17% 8,25% -37,28% -6,40% -19,21% -16,45% -28,62% -13,74% -69,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -206,22% 13,37% 20,31% -178,61% -38,51% -475,16% -337,77% -792,29% -148,29% -530,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 64,47% 194,67% 24,93% -187,11% -288,59% -1 727,36% -1 562,83% -1 523,53% -297,59% 16,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,35% 13,52% 11,31% 6,56% 5,19% 3,85% 0,54% 2,52% 2,57% 20,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 196,84% 186,73% 115,08% 43,72% 38,83% 10,91% 0,54% 21,65% 8,87% 116,37%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...