Visa allt om Indutrade Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 14 847 000 12 955 000 11 881 000 9 746 000 8 831 000 8 384 000 7 994 000 6 745 000 6 271 000 6 778 000
Övrig omsättning 107 000 154 000 117 000 146 000 142 000 69 000 35 000 34 000 24 000 25 000
Rörelseresultat (EBIT) 1 380 000 1 272 000 1 235 000 981 000 856 000 797 000 822 000 614 000 525 000 760 000
Resultat efter finansnetto 1 310 000 1 194 000 1 137 000 895 000 756 000 710 000 729 000 553 000 461 000 692 000
Årets resultat 1 030 000 936 000 894 000 703 000 587 000 565 000 540 000 405 000 341 000 510 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 704 000 5 835 000 4 796 000 4 075 000 3 504 000 3 205 000 2 461 000 2 180 000 1 680 000 1 779 000
Omsättningstillgångar 5 862 000 5 218 000 4 565 000 4 012 000 3 450 000 3 330 000 3 004 000 2 613 000 2 319 000 2 632 000
Tillgångar 12 566 000 11 053 000 9 361 000 8 087 000 6 954 000 6 535 000 5 465 000 4 793 000 3 999 000 4 411 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 168 000 4 389 000 3 703 000 3 160 000 2 623 000 2 290 000 2 064 000 1 744 000 1 644 000 1 597 000
Minoritetsintressen 0 10 000 4 000 2 000 3 000 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 8 000 8 000 9 000 5 000 347 000 0 94 000 0
Långfristiga skulder 2 169 000 2 837 000 1 732 000 1 620 000 2 545 000 1 488 000 745 000 1 170 000 924 000 1 078 000
Kortfristiga skulder 5 229 000 3 817 000 3 914 000 3 297 000 1 774 000 2 752 000 2 309 000 1 879 000 1 337 000 1 736 000
Skulder och eget kapital 12 566 000 11 053 000 9 361 000 8 087 000 6 954 000 6 535 000 5 465 000 4 793 000 3 999 000 4 411 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 305 000 261 000 253 000 201 000 173 000 161 000 136 000 129 000 117 000 101 000
Varav tantiem till styrelse & VD 24 000 - 37 000 28 000 19 000 13 000 20 000 15 000 10 000 15 000
Löner till övriga anställda 2 399 000 2 118 000 1 787 000 1 506 000 1 341 000 1 233 000 1 150 000 959 000 935 000 901 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 702 000 620 000 577 000 488 000 444 000 417 000 376 000 320 000 313 000 312 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 954 000 13 109 000 11 998 000 9 892 000 8 973 000 8 453 000 8 029 000 6 779 000 6 295 000 6 803 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 156 5 495 4 978 4 418 4 151 3 939 3 778 3 420 3 122 2 728
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 412 2 358 2 387 2 206 2 127 2 128 2 116 1 972 2 009 2 485
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 553 546 526 497 472 460 440 412 437 482
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 869 000 1 683 000 1 600 000 1 257 400 1 118 000 1 022 000 1 028 000 801 000 525 158 898 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,60% 9,04% 21,91% 10,36% 5,33% 4,88% 18,52% 7,56% -7,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,39% 12,04% 13,68% 12,33% 12,44% 12,38% 15,26% 13,17% 13,33% 17,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,64% 10,27% 10,78% 10,23% 9,80% 9,65% 10,43% 9,36% 8,50% 11,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,45% 33,56% 33,95% 33,68% 33,95% 33,86% 34,10% 33,58% 32,91% 33,31%
Rörelsekapital/omsättning 4,26% 10,81% 5,48% 7,34% 18,98% 6,89% 8,69% 10,88% 15,66% 13,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,13% 39,71% 39,56% 39,08% 37,72% 35,04% 37,77% 36,39% 41,11% 36,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 63,97% 77,78% 67,30% 72,64% 107,33% 67,51% 72,59% 76,10% 93,87% 82,09%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 5 000 4 000 4 000 4 000 3 000 3 000 4 000 4 000 1 000 1 000
Övrig omsättning - - - 5 000 5 000 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -74 000 -60 000 -51 000 -53 000 -47 000 -47 000 -43 000 -41 000 -34 000 -40 000
Resultat efter finansnetto 666 000 594 000 478 000 524 000 174 000 578 000 685 000 573 000 316 000 391 000
Årets resultat 1 146 000 986 000 824 000 799 000 474 000 468 000 497 000 475 000 289 000 315 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 409 000 4 585 000 4 134 000 3 522 000 2 955 000 2 580 000 2 033 000 1 681 000 1 336 000 1 517 000
Omsättningstillgångar 4 496 000 3 894 000 2 957 000 2 480 000 2 112 000 1 719 000 1 301 000 1 088 000 696 000 633 000
Tillgångar 9 905 000 8 479 000 7 091 000 6 002 000 5 067 000 4 299 000 3 334 000 2 769 000 2 032 000 2 150 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 390 000 3 517 000 2 882 000 2 356 000 1 867 000 1 675 000 1 477 000 1 184 000 881 000 848 000
Obeskattade reserver 589 000 553 000 498 000 388 000 315 000 221 000 160 000 54 000 1 000 14 000
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 59 000 8 000 83 000 199 000
Långfristiga skulder 1 085 000 1 835 000 849 000 820 000 1 879 000 837 000 475 000 475 000 420 000 495 000
Kortfristiga skulder 3 841 000 2 574 000 2 862 000 2 438 000 1 006 000 1 566 000 1 163 000 1 048 000 647 000 594 000
Skulder och eget kapital 9 905 000 8 479 000 7 091 000 6 002 000 5 067 000 4 299 000 3 334 000 2 769 000 2 032 000 2 150 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 18 000 15 000 13 000 12 000 10 000 8 000 8 000 7 000 5 000 7 000
Varav tantiem till styrelse & VD 4 000 - 3 000 3 000 2 000 1 000 2 000 1 000 0 2 000
Löner till övriga anställda 17 000 15 000 12 000 15 000 12 000 10 000 9 000 9 000 5 000 7 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 000 12 000 14 000 14 000 12 000 11 000 11 000 10 000 7 000 8 000
Utdelning till aktieägare 453 000 384 000 360 000 310 000 282 000 282 000 270 000 204 000 172 000 256 000
Omsättning 5 000 4 000 4 000 9 000 8 000 3 000 4 000 4 000 1 000 1 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 11 10 10 10 10 9 9 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 385 364 400 400 300 300 444 444 125 125
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 3 923 3 818 3 900 4 100 3 400 2 900 3 111 2 889 2 125 2 750
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -74 000 -60 000 -51 000 -52 000 -46 000 -47 000 -42 000 -40 000 -34 000 -40 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% -25,00% 0,00% 300,00% 0,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,65% 8,27% 8,14% 10,15% 5,15% 15,12% 22,68% 22,32% 17,91% 20,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15 160,00% 17 525,00% 14 425,00% 15 225,00% 8 700,00% 21 666,67% 18 900,00% 15 450,00% 36 400,00% 44 500,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13 100,00% 33 000,00% 2 375,00% 1 050,00% 36 866,67% 5 100,00% 3 450,00% 1 000,00% 4 900,00% 3 900,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,96% 46,57% 46,12% 44,30% 41,70% 42,75% 47,84% 44,20% 43,39% 39,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,05% 151,28% 103,32% 101,72% 209,94% 109,77% 111,87% 103,82% 107,57% 106,57%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...