Visa allt om Lantmännen Cerealia AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 2 680 383 2 249 185 2 192 220 2 166 067 1 979 205 1 971 272 1 985 966 1 970 339 1 734 014 1 828 358
Övrig omsättning 52 434 18 917 3 276 1 951 2 099 12 224 114 071 6 028 29 755 10 786
Rörelseresultat (EBIT) -70 918 48 367 30 302 -67 613 -77 774 -54 653 64 573 43 992 55 279 50 092
Resultat efter finansnetto -632 548 46 333 37 364 -72 882 -92 870 -51 013 126 364 30 645 41 198 50 474
Årets resultat -591 327 -22 529 -18 777 -15 711 -12 384 54 154 -3 185 -3 153 -2 591 50 110
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 006 279 1 473 305 1 536 033 1 251 299 1 335 285 1 416 267 885 485 854 545 753 995 635 733
Omsättningstillgångar 1 034 619 426 206 448 649 491 779 567 603 512 149 518 955 516 094 379 944 512 595
Tillgångar 2 040 898 1 899 511 1 984 682 1 743 078 1 902 888 1 928 416 1 404 440 1 370 639 1 133 939 1 148 328
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 158 236 399 563 422 084 90 861 106 572 118 956 64 801 67 986 71 139 73 730
Obeskattade reserver 327 807 348 356 158 148 158 148 158 148 158 148 225 052 225 052 225 052 225 052
Avsättningar (tkr) 50 405 8 968 14 218 23 654 7 719 19 430 29 236 6 645 2 131 680
Långfristiga skulder 1 070 000 210 000 1 070 000 1 131 274 267 158 256 149 0 562 000 562 000 582 000
Kortfristiga skulder 434 450 932 624 320 232 339 141 1 363 291 1 375 733 1 085 351 508 956 273 617 266 866
Skulder och eget kapital 2 040 898 1 899 511 1 984 682 1 743 078 1 902 888 1 928 416 1 404 440 1 370 639 1 133 939 1 148 328
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 12 089 4 183 4 704 4 037 3 957 4 313 6 148 5 160 4 845 4 292
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 882
Löner till övriga anställda 288 628 245 439 249 293 244 629 251 653 253 715 238 887 227 865 197 732 197 390
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 124 581 124 882 117 274 116 285 125 034 122 949 113 176 102 790 82 354 84 184
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 732 817 2 268 102 2 195 496 2 168 018 1 981 304 1 983 496 2 100 037 1 976 367 1 763 769 1 839 144
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 527 547 502 496 531 515 396 543 473 473
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 086 4 112 4 367 4 367 3 727 3 828 5 015 3 629 3 666 3 865
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 836 701 754 799 711 772 942 658 633 622
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 44 093 162 237 145 893 48 016 36 272 1 574 194 118 102 538 144 962 140 643
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,17% 2,60% 1,21% 9,44% 0,40% -0,74% 0,79% 13,63% -5,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,15% 3,56% 2,91% -2,73% -3,02% -1,77% 9,97% 3,58% 5,43% 9,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,40% 3,01% 2,64% -2,20% -2,91% -1,74% 7,05% 2,49% 3,55% 5,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,23% 45,10% 45,23% 42,24% 43,56% 43,09% 44,90% 43,10% 45,27% 43,81%
Rörelsekapital/omsättning 22,39% -22,52% 5,86% 7,05% -40,20% -43,81% -28,52% 0,36% 6,13% 13,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,28% 35,34% 27,48% 12,29% 12,08% 12,57% 17,11% 17,77% 21,75% 21,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 187,46% 27,06% 88,66% 98,76% 28,68% 25,20% 31,20% 63,08% 70,69% 133,89%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!