Visa allt om Aktiebolaget Nittsjö Keramik
Visa allt om Aktiebolaget Nittsjö Keramik

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 413 4 795 4 924 5 125 4 992 5 561 5 577 5 388 4 725 4 987
Övrig omsättning 341 356 311 316 354 281 285 295 239 262
Rörelseresultat (EBIT) 223 -140 64 -205 -148 249 338 124 70 -73
Resultat efter finansnetto 160 -196 -3 -278 -130 192 306 88 -7 -185
Årets resultat 160 -195 -3 -278 -1 101 161 62 0 5
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 504 555 537 610 670 744 650 660 726 515
Omsättningstillgångar 3 165 3 002 2 879 2 931 3 250 4 172 3 136 3 358 3 376 3 278
Tillgångar 3 669 3 557 3 416 3 540 3 920 4 916 3 786 4 018 4 102 3 792
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 949 789 984 987 1 266 1 883 1 781 2 053 1 990 1 991
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 131 81 0 0 14
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 767 1 867 1 450 1 550 1 325 1 425 725 825 925 550
Kortfristiga skulder 954 902 981 1 003 1 330 1 477 1 198 1 140 1 186 1 238
Skulder och eget kapital 3 669 3 557 3 416 3 540 3 920 4 916 3 786 4 018 4 102 3 792
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 362 487 426 562 573 487
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 306 2 322 2 262 1 642 2 516 1 766 1 758 1 451 1 490
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 838 795 749 676 977 759 854 807 757
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 432 0 0
Omsättning 5 754 5 151 5 235 5 441 5 346 5 842 5 862 5 683 4 964 5 249
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 15 14 13 12 17 14 15 13 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 338 320 352 394 416 327 398 359 363 356
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 199 210 223 233 226 236 214 216 221 204
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 274 -78 137 -130 -74 312 394 190 152 5
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,89% -2,62% -3,92% 2,66% -10,23% -0,29% 3,51% 14,03% -5,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,11% -3,94% 1,90% -5,76% -1,43% 5,11% 9,01% 3,14% 1,88% -1,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,14% -2,92% 1,32% -3,98% -1,12% 4,51% 6,11% 2,34% 1,63% -1,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,71% 78,48% 82,29% 78,05% 80,91% 68,85% 80,29% 81,90% 84,51% 77,74%
Rörelsekapital/omsättning 40,85% 43,80% 38,55% 37,62% 38,46% 48,46% 34,75% 41,17% 46,35% 40,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,87% 22,18% 28,81% 27,88% 32,30% 40,27% 48,62% 51,10% 48,51% 52,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,05% 87,92% 75,94% 92,52% 58,72% 56,67% 84,72% 104,21% 112,98% 85,54%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...