Visa allt om Atlas Copco Aktiebolag
Visa allt om Atlas Copco Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 116 421 000 101 356 000 102 161 000 93 721 000 83 888 000 90 533 000 81 203 000 69 875 000 63 762 000 74 177 000
Övrig omsättning 1 088 000 764 000 473 000 580 000 521 000 476 000 299 000 205 000 260 000 254 000
Rörelseresultat (EBIT) 24 200 000 19 798 000 19 728 000 17 015 000 17 056 000 19 228 000 17 560 000 13 915 000 9 090 000 13 792 000
Resultat efter finansnetto 23 129 000 18 805 000 18 823 000 16 091 000 16 266 000 18 538 000 17 276 000 13 495 000 8 271 000 13 112 000
Årets resultat 16 693 000 13 785 000 11 723 000 12 175 000 12 082 000 13 914 000 12 988 000 9 944 000 6 276 000 10 157 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 51 222 000 54 891 000 49 671 000 49 337 000 30 007 000 28 591 000 27 990 000 25 132 000 27 302 000 29 528 000
Omsättningstillgångar 74 516 000 61 001 000 53 339 000 55 944 000 57 884 000 52 558 000 47 119 000 46 490 000 40 572 000 45 866 000
Tillgångar 125 738 000 115 892 000 103 010 000 105 281 000 87 891 000 81 149 000 75 109 000 71 622 000 67 874 000 75 394 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 60 639 000 53 105 000 46 591 000 50 575 000 39 647 000 35 078 000 28 776 000 29 141 000 25 509 000 23 627 000
Minoritetsintressen 84 000 72 000 159 000 178 000 147 000 54 000 63 000 180 000 162 000 141 000
Avsättningar (tkr) 0 2 125 000 3 711 000 888 000 0 751 000 1 877 000 2 130 000 1 861 000 0
Långfristiga skulder 28 844 000 27 547 000 24 967 000 26 910 000 23 512 000 23 769 000 20 275 000 22 547 000 23 447 000 29 734 000
Kortfristiga skulder 36 171 000 33 043 000 27 582 000 26 730 000 24 585 000 21 497 000 24 118 000 17 624 000 16 895 000 21 892 000
Skulder och eget kapital 125 738 000 115 892 000 103 010 000 105 281 000 87 891 000 81 149 000 75 109 000 71 622 000 67 874 000 75 394 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - 7 713 000 89 767 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 21 601 000 21 187 000 19 140 000 16 679 000 6 852 000 14 329 233 12 610 000 11 759 000 10 281 000 11 572 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 5 260 000 4 859 000 4 715 000 4 147 000 3 723 000 3 706 000 3 300 000 2 940 000 3 058 000 2 983 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 117 509 000 102 120 000 102 634 000 94 301 000 84 409 000 91 009 000 81 502 000 70 080 000 64 022 000 74 431 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 45 986 42 749 43 588 43 645 40 159 39 113 35 131 31 214 31 085 34 119
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 532 2 371 2 344 2 147 2 089 2 315 2 311 2 239 2 051 2 174
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 584 609 547 477 455 463 453 471 429 427
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 24 200 000 23 960 000 21 076 000 18 299 000 17 869 000 21 892 000 20 563 000 16 339 000 11 560 000 15 872 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,86% -0,79% 9,01% 11,72% -7,34% 11,49% 16,21% 9,59% -14,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,49% 17,34% 19,58% 16,46% 19,85% 24,20% 24,42% 20,42% 15,38% 21,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,05% 19,83% 19,74% 18,49% 20,80% 21,69% 22,58% 20,93% 16,38% 22,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,50% 39,58% 39,28% 37,40% 38,29% 38,39% 38,36% 37,79% 33,14% 35,58%
Rörelsekapital/omsättning 32,94% 27,58% 25,21% 31,17% 39,69% 34,31% 28,33% 41,31% 37,13% 32,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,23% 45,82% 45,23% 48,04% 45,11% 43,23% 38,31% 40,69% 37,58% 31,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 155,10% 133,43% 132,09% 140,59% 167,00% 162,37% 122,48% 190,37% 172,80% 131,37%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 157 000 171 000 142 000 193 000 337 000 218 000 181 000 147 000 146 000 223 000
Rörelseresultat (EBIT) -877 000 -448 000 -424 000 -278 000 -42 000 -236 000 -219 000 -256 000 -184 000 -64 000
Resultat efter finansnetto 42 287 000 4 771 000 7 777 000 729 000 9 060 000 -768 000 9 154 000 6 767 000 10 656 000 4 550 000
Årets resultat 48 085 000 9 232 000 11 737 000 3 792 000 13 275 000 3 024 000 8 208 000 5 988 000 10 562 000 6 081 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 150 823 000 110 912 000 111 026 000 94 316 000 93 770 000 93 359 000 92 190 000 91 156 000 93 880 000 93 055 000
Omsättningstillgångar 27 167 000 12 186 000 7 331 000 8 462 000 20 126 000 15 382 000 12 025 000 17 635 000 14 657 000 15 654 000
Tillgångar 177 990 000 123 098 000 118 357 000 102 778 000 113 896 000 108 741 000 104 215 000 108 791 000 108 537 000 108 709 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 80 962 000 41 363 000 40 253 000 43 300 000 46 979 000 41 237 000 43 295 000 46 907 000 41 268 000 33 260 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 1 255 000 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 702 000 413 000 267 000 353 000 797 000 1 056 000 977 000 1 034 000 202 000 95 000
Långfristiga skulder 55 540 000 53 200 000 49 198 000 48 510 000 39 456 000 48 945 000 49 578 000 48 389 000 53 059 000 52 287 000
Kortfristiga skulder 40 786 000 28 122 000 28 639 000 10 615 000 26 664 000 16 248 000 10 365 000 12 461 000 14 008 000 23 067 000
Skulder och eget kapital 177 990 000 123 098 000 118 357 000 102 778 000 113 896 000 108 741 000 104 215 000 108 791 000 108 537 000 108 709 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 143 000 106 000 61 000 69 000 42 000 58 000 44 000 69 000 53 000 46 000
Varav tantiem till styrelse & VD 18 000 22 000 20 000 14 000 7 000 12 000 12 000 32 000 21 000 15 000
Löner till övriga anställda 106 000 103 000 118 000 106 000 87 000 101 000 77 000 79 000 73 000 60 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader 127 000 108 000 87 000 105 000 104 000 113 000 74 000 90 000 80 000 81 000
Utdelning till aktieägare 8 496 000 8 258 376 7 661 406 7 308 000 6 674 541 6 674 000 6 058 070 4 873 505 3 647 729 3 647 729
Omsättning 157 000 171 000 142 000 193 000 337 000 218 000 181 000 147 000 146 000 223 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 101 106 118 117 109 109 68 56 96 96
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 3 723 2 991 2 254 2 393 2 138 2 495 2 868 4 250 2 146 1 948
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -872 000 -438 000 -413 000 -264 000 -29 000 -223 000 -212 000 -248 000 -177 000 -61 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,49% 33,60% 34,01% 42,13% 41,25% 38,77% 41,54% 43,12% 38,02% 30,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 66,61% 43,33% 25,60% 79,72% 75,48% 94,67% 116,02% 141,52% 104,63% 67,86%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...