Visa allt om Atlas Copco Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 141 325 000 110 912 000 99 787 000 103 756 000 95 363 000 116 421 000 101 356 000 102 161 000 93 721 000 83 888 000
Övrig omsättning 565 000 817 000 303 000 313 000 510 000 1 088 000 764 000 473 000 580 000 521 000
Rörelseresultat (EBIT) 30 216 000 23 559 000 19 146 000 21 897 000 21 187 000 24 200 000 19 798 000 19 728 000 17 015 000 17 056 000
Resultat efter finansnetto 30 044 000 23 410 000 18 825 000 21 572 000 20 844 000 23 129 000 18 805 000 18 823 000 16 091 000 16 266 000
Årets resultat 23 482 000 18 134 000 14 783 000 16 543 000 16 336 000 16 693 000 13 785 000 11 723 000 12 175 000 12 082 000
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 92 089 000 68 677 000 62 421 000 54 229 000 42 932 000 51 222 000 54 891 000 49 671 000 49 337 000 30 007 000
Omsättningstillgångar 80 212 000 68 006 000 50 945 000 57 493 000 53 738 000 74 516 000 61 001 000 53 339 000 55 944 000 57 884 000
Tillgångar 172 301 000 136 683 000 113 366 000 111 722 000 96 670 000 125 738 000 115 892 000 103 010 000 105 281 000 87 891 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 79 976 000 67 633 000 53 215 000 53 231 000 42 425 000 60 639 000 53 105 000 46 591 000 50 575 000 39 647 000
Minoritetsintressen 50 000 1 000 319 000 59 000 47 000 84 000 72 000 159 000 178 000 147 000
Avsättningar (tkr) 3 230 000 1 686 000 3 128 000 0 0 0 2 125 000 3 711 000 888 000 0
Långfristiga skulder 29 340 000 26 560 000 27 171 000 26 000 000 19 153 000 28 844 000 27 547 000 24 967 000 26 910 000 23 512 000
Kortfristiga skulder 59 705 000 40 803 000 29 533 000 32 432 000 35 045 000 36 171 000 33 043 000 27 582 000 26 730 000 24 585 000
Skulder och eget kapital 172 301 000 136 683 000 113 366 000 111 722 000 96 670 000 125 738 000 115 892 000 103 010 000 105 281 000 87 891 000
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 5 000 16 500 000 - 14 000 000 38 000 - - - - 7 713 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 22 000 30 843 000 20 657 000 20 370 000 17 766 000 21 601 000 21 187 000 19 140 000 16 679 000 6 852 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 6 000 56 571 000 4 925 000 9 791 000 4 325 000 5 260 000 4 859 000 4 715 000 4 147 000 3 723 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 141 890 000 111 729 000 100 090 000 104 069 000 95 873 000 117 509 000 102 120 000 102 634 000 94 301 000 84 409 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 45 781 41 272 39 606 37 805 6 874 45 986 42 749 43 588 43 645 40 159
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 087 2 687 2 519 2 745 13 873 2 532 2 371 2 344 2 147 2 089
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 2 518 646 1 168 3 219 584 609 547 477 455
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 31 048 000 23 559 000 21 122 000 22 383 000 22 538 000 24 200 000 23 960 000 21 076 000 18 299 000 17 869 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,42% 11,15% -3,83% 8,80% -18,09% 14,86% -0,79% 9,01% 11,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,74% 17,41% 17,03% 19,74% 22,48% 19,49% 17,34% 19,58% 16,46% 19,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,62% 21,46% 19,35% 21,26% 22,79% 21,05% 19,83% 19,74% 18,49% 20,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,02% 41,95% 41,27% 43,11% 43,23% 41,50% 39,58% 39,28% 37,40% 38,29%
Rörelsekapital/omsättning 14,51% 24,53% 21,46% 24,15% 19,60% 32,94% 27,58% 25,21% 31,17% 39,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,42% 49,48% 46,94% 47,65% 43,89% 48,23% 45,82% 45,23% 48,04% 45,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,76% 123,04% 126,96% 132,56% 117,05% 155,10% 133,43% 132,09% 140,59% 167,00%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 278 000 121 000 105 000 109 000 110 000 157 000 171 000 142 000 193 000 337 000
Rörelseresultat (EBIT) -464 000 -644 000 -529 000 -642 000 -411 000 -877 000 -448 000 -424 000 -278 000 -42 000
Resultat efter finansnetto 29 807 000 2 820 000 10 952 000 9 444 000 129 379 000 42 287 000 4 771 000 7 777 000 729 000 9 060 000
Årets resultat 32 433 000 5 176 000 11 111 000 11 341 000 132 847 000 48 085 000 9 232 000 11 737 000 3 792 000 13 275 000
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 179 842 000 163 902 000 161 665 000 158 584 000 208 920 000 150 823 000 110 912 000 111 026 000 94 316 000 93 770 000
Omsättningstillgångar 4 932 000 9 957 000 16 926 000 16 339 000 19 588 000 27 167 000 12 186 000 7 331 000 8 462 000 20 126 000
Tillgångar 184 774 000 173 859 000 178 591 000 174 923 000 228 508 000 177 990 000 123 098 000 118 357 000 102 778 000 113 896 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 162 302 000 149 376 000 152 289 000 150 000 000 145 306 000 80 962 000 41 363 000 40 253 000 43 300 000 46 979 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 704 000 1 018 000 666 000 624 000 354 000 702 000 413 000 267 000 353 000 797 000
Långfristiga skulder 18 532 000 22 195 000 23 007 000 18 888 000 17 025 000 55 540 000 53 200 000 49 198 000 48 510 000 39 456 000
Kortfristiga skulder 3 236 000 1 270 000 2 629 000 5 411 000 65 823 000 40 786 000 28 122 000 28 639 000 10 615 000 26 664 000
Skulder och eget kapital 184 774 000 173 859 000 178 591 000 174 923 000 228 508 000 177 990 000 123 098 000 118 357 000 102 778 000 113 896 000
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 61 000 87 000 77 000 107 000 33 000 143 000 106 000 61 000 69 000 42 000
Varav tantiem till styrelse & VD 23 000 20 000 10 000 18 000 16 000 18 000 22 000 20 000 14 000 7 000
Löner till övriga anställda 123 000 107 000 100 000 159 000 95 000 106 000 103 000 118 000 106 000 87 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 101 000 114 000 101 000 135 000 77 000 127 000 108 000 87 000 105 000 104 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 8 519 324 0 8 496 000 8 258 376 7 661 406 7 308 000 6 674 541
Omsättning 278 000 121 000 105 000 109 000 110 000 157 000 171 000 142 000 193 000 337 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 110 107 107 102 99 101 106 118 117 109
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 591 2 879 2 598 3 931 2 071 3 723 2 991 2 254 2 393 2 138
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -452 000 -633 000 -519 000 -630 000 -411 000 -872 000 -438 000 -413 000 -264 000 -29 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,84% 85,92% 85,27% 85,75% 63,59% 45,49% 33,60% 34,01% 42,13% 41,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 152,41% 784,02% 643,82% 301,96% 29,76% 66,61% 43,33% 25,60% 79,72% 75,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!