Visa allt om Vida Borgstena AB
Visa allt om Vida Borgstena AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 591 063 589 363 588 819 515 305 512 077 563 284 587 464 513 557 534 887 924 795
Övrig omsättning 344 521 459 202 532 1 114 2 021 573 543 1 306
Rörelseresultat (EBIT) 22 015 42 188 46 178 18 094 2 450 6 789 54 367 31 556 44 930 209 674
Resultat efter finansnetto 19 816 40 253 42 736 15 010 -1 767 3 398 53 471 30 153 48 111 215 197
Årets resultat 12 11 -88 22 737 1 573 -4 926 40 127 26 039 38 295 146 613
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 163 797 147 624 131 235 129 140 121 850 130 757 105 952 89 020 84 308 70 207
Omsättningstillgångar 114 122 107 489 118 015 103 964 103 297 134 135 147 277 155 436 140 496 206 722
Tillgångar 277 919 255 113 249 250 233 104 225 147 264 892 253 229 244 456 224 804 276 929
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 940 15 928 15 917 16 006 16 279 17 315 17 966 15 426 13 708 102 621
Obeskattade reserver 74 436 65 323 60 102 52 985 67 209 71 480 61 625 63 075 68 900 74 720
Avsättningar (tkr) 1 288 1 261 1 226 1 198 1 173 1 159 1 167 828 124 0
Långfristiga skulder 3 360 3 840 4 320 41 046 39 818 35 793 6 240 6 720 7 200 7 680
Kortfristiga skulder 182 895 168 761 167 685 121 869 100 668 139 145 166 231 158 407 134 872 91 908
Skulder och eget kapital 277 919 255 113 249 250 233 104 225 147 264 892 253 229 244 456 224 804 276 929
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 204 1 230 961 938 944 930 903 900 900 1 230
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 42 443 42 118 46 621 45 202 44 348 42 394 42 081 42 968 45 444 67 686
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 17 476 17 047 16 127 17 057 16 869 15 665 16 164 16 715 17 702 26 790
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 000
Omsättning 591 407 589 884 589 278 515 507 512 609 564 398 589 485 514 130 535 430 926 101
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 111 105 124 118 116 122 113 112 120 123
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 325 5 613 4 749 4 367 4 414 4 617 5 199 4 585 4 457 7 519
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 555 581 515 538 541 489 499 544 541 785
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 40 836 60 580 63 879 35 537 19 989 22 607 66 762 43 372 54 652 223 305
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,29% 0,09% 14,27% 0,63% -9,09% -4,12% 14,39% -3,99% -42,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,93% 16,55% 18,54% 7,77% 1,09% 2,83% 21,78% 13,05% 22,23% 78,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,73% 7,16% 7,85% 3,52% 0,48% 1,33% 9,39% 6,21% 9,34% 23,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,79% 33,53% 32,64% 30,14% 28,65% 31,93% 35,72% 39,07% 43,58% 49,20%
Rörelsekapital/omsättning -11,64% -10,40% -8,44% -3,47% 0,51% -0,89% -3,23% -0,58% 1,05% 12,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,63% 26,22% 25,19% 24,60% 29,23% 26,42% 25,03% 25,33% 28,16% 56,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 35,07% 31,84% 35,06% 35,99% 52,45% 50,45% 45,00% 65,58% 64,30% 149,47%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...