Visa allt om LKAB Mekaniska AB
Visa allt om LKAB Mekaniska AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 179 291 224 232 186 591 136 983 143 481 177 628 174 077 132 797 112 562 157 744
Övrig omsättning - - - - - 729 761 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 15 234 17 294 14 841 3 465 7 902 4 052 6 930 86 3 904 14 161
Resultat efter finansnetto 15 277 17 288 14 764 3 449 7 770 3 504 7 343 20 3 895 14 076
Årets resultat -70 -53 -10 -16 6 626 2 519 6 351 122 3 179 7 581
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 292 7 189 7 974 9 542 12 272 10 481 7 015 7 168 7 645 9 728
Omsättningstillgångar 100 474 92 384 75 142 59 011 56 875 51 599 54 628 46 487 50 157 50 309
Tillgångar 106 766 99 573 83 116 68 552 69 148 62 080 61 643 53 655 57 802 60 037
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 76 228 64 346 51 902 41 112 36 574 29 949 27 430 21 079 20 956 24 224
Obeskattade reserver 4 222 5 013 4 213 3 694 7 106 7 872 7 547 9 068 9 217 9 935
Avsättningar (tkr) 70 339 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 26 246 29 875 27 001 23 746 25 467 24 259 26 667 23 508 27 629 25 878
Skulder och eget kapital 106 766 99 573 83 116 68 552 69 148 62 080 61 643 53 655 57 802 60 037
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 227 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 32 535 29 322 29 826 30 332 26 575 28 804 28 716 27 146 25 766 27 983
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 1 847 - 2 276 1 817 2 874
Sociala kostnader 12 164 12 303 11 496 10 847 10 117 10 014 10 273 9 589 8 943 9 964
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500
Omsättning 179 291 224 232 186 591 136 983 143 481 178 357 174 838 132 797 112 562 157 744
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 72 66 75 65 63 65 71 69 74 77
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 490 3 397 2 488 2 107 2 277 2 733 2 452 1 925 1 521 2 049
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 621 631 551 634 602 597 549 532 469 493
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 130 19 439 17 220 6 204 10 528 6 931 9 725 3 181 7 057 17 237
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,04% 20,17% 36,21% -4,53% -19,22% 2,04% 31,09% 17,98% -28,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,32% 17,38% 17,86% 5,25% 11,50% 6,55% 12,11% 0,22% 6,82% 23,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,53% 7,72% 7,95% 2,63% 5,54% 2,29% 4,29% 0,09% 3,50% 9,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 14,56% 12,46% 13,32% 9,88% 12,05% 6,56% 7,90% 4,21% 8,27% 12,39%
Rörelsekapital/omsättning 41,40% 27,88% 25,80% 25,74% 21,89% 15,39% 16,06% 17,30% 20,01% 15,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,48% 68,55% 66,40% 64,18% 60,91% 57,59% 53,52% 51,74% 48,01% 52,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 330,62% 272,30% 238,38% 188,07% 163,47% 66,75% 106,68% 116,81% 127,95% 135,68%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...