Visa allt om Aktiebolaget Administrator

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 19 500 18 607 19 022 18 422 16 259 11 673 2 422 834 5 750 9 134
Övrig omsättning - 473 1 184 14 10 10 10 6 - 431
Rörelseresultat (EBIT) 11 576 13 196 14 325 13 064 5 627 -942 -27 464 -44 755 -10 200 3 828
Resultat efter finansnetto 10 487 11 718 12 833 11 481 2 998 -3 731 -30 088 -46 273 -10 153 4 139
Årets resultat 1 336 604 609 653 634 -2 905 -22 169 -34 097 -7 486 2 932
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 133 066 134 863 136 660 138 457 140 254 142 370 140 547 105 797 50 827 35 083
Omsättningstillgångar 2 781 4 264 3 153 2 389 3 640 4 802 4 498 9 291 4 780 18 226
Tillgångar 135 847 139 127 139 813 140 846 143 894 147 172 145 045 115 088 55 607 53 309
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 45 009 43 779 43 281 42 778 42 231 42 022 41 188 41 132 41 064 40 991
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 8 385 8 840 8 724 8 608 8 493 8 377 8 163 8 157 8 174 8 192
Långfristiga skulder 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050
Kortfristiga skulder 81 403 85 458 86 758 88 410 92 120 95 723 94 644 64 749 5 319 3 076
Skulder och eget kapital 135 847 139 127 139 813 140 846 143 894 147 172 145 045 115 088 55 607 53 309
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 19 500 19 080 20 206 18 436 16 269 11 683 2 432 840 5 750 9 565
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - - 0 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 576 14 849 15 978 14 717 7 280 205 -27 297 -44 678 -10 123 3 905
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,80% -2,18% 3,26% 13,30% 39,29% 381,96% 190,41% -85,50% -37,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,53% 9,50% 10,27% 9,28% 3,92% -0,63% -18,93% -38,87% -18,23% 7,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 59,45% 71,04% 75,47% 70,96% 34,66% -7,96% -1 133,40% -5 363,91% -176,26% 46,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,51% 68,38% 69,08% 79,81% 34,55% 100,00% -1 134,27% -4 565,35% -139,55% 37,23%
Rörelsekapital/omsättning -403,19% -436,36% -439,52% -466,95% -544,19% -778,90% -3 721,97% -6 649,64% -9,37% 165,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,13% 31,47% 30,96% 30,37% 29,35% 28,55% 28,40% 35,74% 73,85% 76,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3,42% 4,99% 3,63% 2,70% 3,95% 5,02% 4,75% 14,35% 89,87% 592,52%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...