Visa allt om Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 17 995 000 17 025 000 16 545 000 15 679 000 14 748 000 13 970 000 13 243 000 12 907 000 12 166 000 11 469 000
Övrig omsättning 3 977 000 3 739 000 3 804 000 3 590 000 3 179 000 3 076 000 3 082 000 3 030 000 2 784 000 2 655 000
Rörelseresultat (EBIT) 1 106 000 627 000 648 000 563 000 361 000 525 000 626 000 786 000 436 000 -9 000
Resultat efter finansnetto 563 000 479 000 215 000 86 000 -250 000 -75 000 -21 000 55 000 -156 000 -420 000
Årets resultat 563 000 479 000 215 000 86 000 -250 000 -75 000 -21 000 55 000 -156 000 -420 000
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 561 000 56 549 000 56 706 000 54 543 000 51 788 000 48 318 000 42 854 000 38 997 000 36 829 000 33 815 000
Omsättningstillgångar 3 360 000 3 604 000 3 595 000 5 059 000 5 312 000 2 485 000 2 042 000 2 048 000 2 264 000 1 967 000
Tillgångar 61 921 000 60 153 000 60 301 000 59 602 000 57 100 000 50 803 000 44 896 000 41 045 000 39 093 000 35 782 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 341 000 7 779 000 7 300 000 7 085 000 6 769 000 6 944 000 6 927 000 6 948 000 6 667 000 6 403 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000
Avsättningar (tkr) 1 017 000 974 000 653 000 630 000 761 000 850 000 862 000 984 000 1 067 000 1 132 000
Långfristiga skulder 42 365 000 42 157 000 44 546 000 45 785 000 42 632 000 39 050 000 33 683 000 29 378 000 28 151 000 25 004 000
Kortfristiga skulder 10 198 000 9 243 000 7 802 000 6 102 000 6 938 000 3 959 000 3 424 000 3 730 000 3 203 000 3 238 000
Skulder och eget kapital 61 921 000 60 153 000 60 301 000 59 602 000 57 100 000 50 803 000 44 896 000 41 045 000 39 093 000 35 782 000
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 - 2 000 3 500 3 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 - 0 4 000 261 000 293 700 317 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 32 000 - 19 000 4 000 28 000 0 5 000 166 000 208 000 144 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 21 972 000 20 764 000 20 349 000 19 269 000 17 927 000 17 046 000 16 325 000 15 937 000 14 950 000 14 124 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 - - 0 - 0 5 577 613 697
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 285 357 - - - - - 2 648 600 22 369 19 847 16 455
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 286 - - - - - 2 600 783 856 697
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 181 000 3 647 000 3 596 000 3 338 000 2 820 000 2 657 000 2 598 000 2 676 000 604 800 1 581 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,70% 2,90% 5,52% 6,31% 5,57% 5,49% 2,60% 6,09% 6,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,89% 1,72% 1,27% 1,08% 0,84% 1,16% 2,86% 2,05% 1,24% 0,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,50% 6,06% 4,64% 4,11% 3,26% 4,22% 9,71% 6,52% 3,99% 2,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,70% 27,18% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -38,00% -33,12% -25,43% -6,65% -11,03% -10,55% -10,44% -13,03% -7,72% -11,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,47% 12,93% 12,11% 11,89% 11,85% 13,67% 15,43% 16,93% 17,05% 17,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 32,27% 38,25% 45,07% 81,33% 75,24% 60,02% 55,96% 43,86% 64,47% 55,25%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 17 752 000 17 025 000 16 545 000 15 679 000 14 748 000 13 970 000 13 243 000 12 907 000 12 166 000 11 469 000
Övrig omsättning 2 814 000 2 573 000 2 474 000 2 429 000 1 751 000 1 912 000 1 913 000 1 686 000 1 422 000 1 304 000
Rörelseresultat (EBIT) 594 000 86 000 153 000 100 000 -180 000 -78 000 -22 000 -22 000 -252 000 -665 000
Resultat efter finansnetto 38 000 -457 000 -385 000 -488 000 -871 000 -647 000 -640 000 -475 000 -571 000 -897 000
Årets resultat 468 000 383 000 82 000 -73 000 -365 000 -146 000 -640 000 -475 000 -571 000 -897 000
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 51 646 000 49 452 000 42 542 000 41 218 000 39 316 000 35 243 000 29 437 000 26 508 000 24 827 000 21 761 000
Omsättningstillgångar 5 174 000 5 712 000 10 587 000 10 808 000 9 517 000 5 613 000 4 652 000 3 076 000 2 126 000 1 869 000
Tillgångar 56 820 000 55 164 000 53 129 000 52 026 000 48 833 000 40 856 000 34 089 000 29 584 000 26 953 000 23 630 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 829 000 6 360 000 5 944 000 5 862 000 5 688 000 5 978 000 6 034 000 6 247 000 6 058 000 5 877 000
Obeskattade reserver 1 936 000 1 936 000 1 923 000 1 923 000 1 923 000 1 923 000 1 923 000 1 923 000 1 923 000 1 923 000
Avsättningar (tkr) 1 109 000 1 074 000 653 000 630 000 761 000 850 000 861 000 984 000 1 020 000 1 075 000
Långfristiga skulder 37 141 000 36 696 000 37 538 000 38 045 000 33 589 000 28 538 000 22 673 000 17 477 000 15 584 000 12 138 000
Kortfristiga skulder 9 805 000 9 098 000 7 071 000 5 566 000 6 872 000 3 567 000 2 598 000 2 953 000 2 368 000 2 617 000
Skulder och eget kapital 56 820 000 55 164 000 53 129 000 52 026 000 48 833 000 40 856 000 34 089 000 29 584 000 26 953 000 23 630 000
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 0 - 2 000 3 500 2 700
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - - 0 3 000 257 000 287 300 300 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 32 000 15 000 19 000 4 000 28 000 0 5 000 164 000 208 000 137 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 566 000 19 598 000 19 019 000 18 108 000 16 499 000 15 882 000 15 156 000 14 593 000 13 588 000 12 773 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - 0 - 0 4 569 573 650
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 3 310 750 22 684 21 232 17 645
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 3 000 784 913 709
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 029 000 2 472 000 2 232 000 2 036 000 1 486 000 1 277 000 1 212 000 1 170 000 750 000 232 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,27% 2,90% 5,52% 6,31% 5,57% 5,49% 2,60% 6,09% 6,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,14% 0,23% 0,41% 0,25% -0,32% -0,13% -0,50% 0,01% -0,85% -1,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,65% 0,74% 1,32% 0,83% -1,05% -0,39% -1,28% 0,03% -1,89% -3,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -26,09% -19,89% 21,25% 33,43% 17,93% 14,65% 15,51% 0,95% -1,99% -6,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,68% 14,27% 14,01% 14,15% 14,72% 18,30% 22,10% 25,91% 27,73% 30,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 52,08% 62,02% 148,61% 192,45% 137,08% 154,14% 170,28% 89,81% 81,38% 64,58%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...