Visa allt om Hufvudstaden AB
Visa allt om Hufvudstaden AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 840 500 1 790 000 1 689 000 1 665 300 1 572 700 1 541 700 1 437 300 1 392 100 1 371 700 1 347 600
Övrig omsättning 2 909 800 4 206 000 3 438 300 1 708 600 1 417 500 620 600 1 244 900 1 541 700 - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 030 600 5 425 000 4 571 600 2 650 400 2 534 400 1 646 300 2 078 600 2 454 600 -350 000 -881 100
Resultat efter finansnetto 3 894 900 5 284 000 4 448 600 2 520 500 2 406 600 1 485 600 1 956 300 2 351 900 -478 100 -1 025 400
Årets resultat 3 035 000 4 120 000 3 470 100 2 001 300 1 876 100 1 939 400 1 435 300 1 733 300 -357 500 -449 200
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 750 300 36 536 000 31 758 200 27 832 800 25 918 200 23 068 500 22 262 900 20 160 600 18 138 800 19 094 800
Omsättningstillgångar 544 600 1 173 000 564 400 582 500 557 500 584 600 432 100 378 500 461 200 489 200
Tillgångar 40 294 900 37 709 000 32 322 600 28 415 300 26 475 700 23 653 100 22 695 000 20 539 100 18 600 000 19 584 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 401 700 23 047 000 19 566 700 16 694 800 15 260 700 13 920 900 12 486 900 11 526 000 10 225 900 10 949 700
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 6 242 100 10 600 8 800 8 400 7 700 7 400 6 300 5 000
Långfristiga skulder 11 713 100 11 362 000 4 807 600 10 174 900 9 498 100 7 725 800 9 484 300 7 526 000 7 373 900 8 154 800
Kortfristiga skulder 3 180 100 3 300 000 1 706 200 1 535 000 1 708 100 1 998 000 716 100 1 479 700 993 900 474 500
Skulder och eget kapital 40 294 900 37 709 000 32 322 600 28 415 300 26 475 700 23 653 100 22 695 000 20 539 100 18 600 000 19 584 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 18 212 000 6 916 000 6 734 14 946 15 855 8 974 5 934 13 079 12 550 3 396
Varav tantiem till styrelse & VD 418 930 545 000 545 - 0 0 0 987 395 257
Löner till övriga anställda 63 290 000 77 570 000 65 550 44 731 43 621 51 631 46 605 37 721 34 065 41 155
Varav resultatlön till övriga anställda 3 785 000 5 353 000 4 800 - 0 0 0 1 559 296 2 227
Sociala kostnader 30 174 000 45 238 000 40 050 34 609 29 200 27 730 25 512 24 443 22 578 23 480
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 750 300 5 996 000 5 127 300 3 373 900 2 990 200 2 162 300 2 682 200 2 933 800 1 371 700 1 347 600
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 115 113 105 100 96 94 93 92 86 87
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 16 004 15 841 16 086 16 653 16 382 16 401 15 455 15 132 15 950 15 490
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 971 096 1 148 000 1 070 943 924 940 839 818 805 782
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 033 500 5 428 000 4 574 900 2 653 500 2 536 900 1 649 100 2 081 900 2 458 300 -346 600 -877 700
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,82% 5,98% 1,42% 5,89% 2,01% 7,26% 3,25% 1,49% 1,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,00% 14,39% 14,15% 9,34% 9,60% 6,98% 9,22% 12,04% -1,87% -4,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 219,00% 303,07% 270,74% 159,37% 161,69% 107,06% 145,52% 177,60% -25,30% -64,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,67% 70,50% 69,40% 69,89% 73,29% 70,39% 67,11% 67,80% 68,81% 67,30%
Rörelsekapital/omsättning -143,19% -118,83% -67,60% -57,20% -73,16% -91,68% -19,76% -79,10% -38,84% 1,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,04% 61,12% 60,54% 58,75% 57,64% 58,85% 55,02% 56,12% 54,98% 55,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 17,13% 35,55% 33,08% 37,95% 32,64% 29,26% 60,34% 25,58% 46,40% 103,10%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 145 900 1 104 000 1 038 400 1 031 300 987 900 890 900 828 100 790 700 796 000 789 100
Övrig omsättning 61 600 45 000 11 800 - 59 600 - - 51 400 - -
Rörelseresultat (EBIT) 521 400 377 000 295 900 308 600 581 900 415 900 210 800 356 400 277 800 242 900
Resultat efter finansnetto 385 700 236 000 172 900 179 200 454 000 258 100 166 200 253 300 869 200 98 600
Årets resultat 615 300 584 000 395 200 363 100 550 000 588 500 357 400 259 300 900 900 69 100
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 922 800 10 989 000 10 913 400 10 934 700 10 727 300 9 453 200 9 471 200 9 075 700 8 794 500 8 801 100
Omsättningstillgångar 890 600 1 550 000 900 500 949 300 1 216 700 1 250 400 1 109 300 837 200 943 000 472 800
Tillgångar 11 813 400 12 539 000 11 813 900 11 884 000 11 944 000 10 703 600 10 580 500 9 912 900 9 737 500 9 273 900
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 678 000 3 743 000 3 799 200 4 002 200 4 165 100 4 151 400 4 068 200 4 185 200 4 112 300 3 353 200
Obeskattade reserver 516 200 665 000 821 600 823 300 714 600 609 400 584 500 556 000 654 100 757 200
Avsättningar (tkr) 935 000 916 000 900 800 892 800 961 800 945 600 1 086 400 1 125 500 1 109 600 1 105 100
Långfristiga skulder 3 752 000 4 103 000 4 804 000 4 818 200 4 566 900 3 185 000 4 313 500 2 737 700 3 038 500 3 548 500
Kortfristiga skulder 2 932 200 3 112 000 1 488 300 1 347 500 1 535 600 1 812 200 527 900 1 308 500 823 000 509 900
Skulder och eget kapital 11 813 400 12 539 000 11 813 900 11 884 000 11 944 000 10 703 600 10 580 500 9 912 900 9 737 500 9 273 900
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 7 194 6 891 000 6 709 14 921 15 830 5 754 5 414 13 059 12 530 3 396
Varav tantiem till styrelse & VD 418 545 000 545 - - - - 987 395 257
Löner till övriga anställda 73 003 76 284 000 64 154 43 536 42 289 50 533 45 556 36 548 32 881 39 942
Varav resultatlön till övriga anställda 4 672 5 309 000 - - - - - - 227 2 193
Sociala kostnader 48 983 43 746 000 39 533 34 153 28 735 27 342 25 129 24 048 22 188 23 267
Utdelning till aktieägare 721 931 681 000 639 424 598 171 567 231 536 300 505 352 474 412 433 158 391 905
Omsättning 1 207 500 1 149 000 1 050 200 1 031 300 1 047 500 890 900 828 100 842 100 796 000 789 100
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 113 110 97 97 93 92 91 88 84 82
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 141 10 036 10 705 10 632 10 623 9 684 9 100 8 985 9 476 9 623
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 143 1 153 827 1 138 955 934 909 836 837 805 812
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 678 500 523 000 436 800 415 300 675 300 502 000 213 300 409 300 336 800 297 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,80% 6,32% 0,69% 4,39% 10,89% 7,58% 4,73% -0,67% 0,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,41% 3,01% 2,51% 2,63% 4,94% 3,92% 2,85% 3,77% 10,26% 2,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 45,51% 34,15% 28,61% 30,26% 59,74% 47,12% 36,41% 47,29% 125,46% 32,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,73% 33,88% 31,10% 51,45% 56,48% 53,36% 43,04% 42,49% 41,78% 50,88%
Rörelsekapital/omsättning -178,17% -141,49% -56,61% -38,61% -32,28% -63,06% 70,21% -59,61% 15,08% -4,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,54% 33,99% 37,58% 39,08% 39,54% 42,98% 42,52% 46,35% 47,18% 42,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 30,37% 49,81% 60,51% 70,45% 79,23% 69,00% 210,13% 63,98% 114,58% 92,72%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...