Visa allt om Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
Visa allt om Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 16 664 000 117 314 000 115 316 000 104 054 000 89 019 000 85 408 000 81 337 000 109 142 000 110 857 000 110 449 000
Övrig omsättning 1 604 000 152 000 199 000 113 000 206 000 159 000 83 000 111 000 35 000 25 000
Rörelseresultat (EBIT) 2 511 000 11 279 000 10 947 000 10 449 000 8 683 000 6 012 000 2 299 000 8 677 000 8 190 000 8 554 000
Resultat efter finansnetto 2 418 000 10 360 000 9 992 000 9 488 000 7 683 000 4 748 000 974 000 7 561 000 6 546 000 6 237 000
Årets resultat 1 874 000 6 012 000 7 452 000 7 068 000 5 564 000 4 497 000 -293 000 5 592 000 4 830 000 5 598 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 49 707 000 124 745 000 111 242 000 115 485 000 108 482 000 98 870 000 85 511 000 108 909 000 113 807 000 116 365 000
Omsättningstillgångar 7 004 000 41 003 000 41 130 000 39 251 000 33 790 000 32 661 000 53 493 000 34 069 000 36 052 000 42 603 000
Tillgångar 56 711 000 165 748 000 152 372 000 154 736 000 142 272 000 131 531 000 139 004 000 142 978 000 149 859 000 158 968 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 36 751 000 73 142 000 70 401 000 67 622 000 63 271 000 60 164 000 61 291 000 67 255 000 67 156 000 66 450 000
Minoritetsintressen 2 000 6 377 000 5 290 000 5 250 000 3 033 000 0 0 0 750 000 802 000
Avsättningar (tkr) 398 000 2 860 000 4 662 000 5 100 000 2 546 000 5 675 000 12 661 000 13 908 000 13 351 000 14 149 000
Långfristiga skulder 12 159 000 48 861 000 32 809 000 35 247 000 39 462 000 33 065 000 28 558 000 24 816 000 31 005 000 38 859 000
Kortfristiga skulder 7 401 000 34 508 000 39 210 000 41 517 000 33 960 000 32 627 000 36 494 000 36 999 000 37 597 000 38 708 000
Skulder och eget kapital 56 711 000 165 748 000 152 372 000 154 736 000 142 272 000 131 531 000 139 004 000 142 978 000 149 859 000 158 968 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 148 000 169 000 - 149 000 140 000 106 000 5 000 5 000 68 000
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 14 387 000 13 641 000 12 648 000 11 618 000 11 225 000 14 940 000 15 649 000 16 591 000 15 074 000
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 4 749 000 4 649 000 4 108 000 3 803 000 3 446 000 4 082 000 4 297 000 4 874 000 4 073 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 18 268 000 117 466 000 115 515 000 104 167 000 89 225 000 85 567 000 81 420 000 109 253 000 110 892 000 110 474 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 127 46 171 30 218 44 247 34 004 33 775 43 697 45 341 49 531 51 999
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 038 2 541 3 816 2 352 2 618 2 529 1 861 2 407 2 238 2 124
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 669 418 611 379 458 439 438 440 433 370
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 648 000 12 073 000 16 908 000 16 057 000 13 772 000 11 561 000 8 226 000 15 001 000 15 018 000 14 753 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -85,80% 1,73% 10,82% 16,89% 4,23% 5,01% -25,48% -1,55% 0,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,48% 6,90% 7,33% 7,03% 6,32% 4,64% 1,75% 6,18% 5,59% 5,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,24% 9,75% 9,68% 10,45% 10,10% 7,15% 2,99% 8,09% 7,56% 7,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,29% 26,48% 25,88% 25,50% 24,73% 24,54% 24,14% 22,56% 23,56% 18,80%
Rörelsekapital/omsättning -2,38% 5,54% 1,66% -2,18% -0,19% 0,04% 20,90% -2,68% -1,39% 3,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,80% 44,13% 46,20% 43,70% 44,47% 45,74% 44,09% 47,04% 44,81% 41,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 47,89% 77,25% 67,51% 61,32% 63,95% 65,58% 116,41% 58,27% 65,41% 74,00%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 225 000 539 000 430 000 414 000 457 000 98 000 174 000 185 000 196 000 126 000
Rörelseresultat (EBIT) -588 000 -492 000 -879 000 -528 000 -593 000 -490 000 -627 000 -471 000 -437 000 -461 000
Resultat efter finansnetto -575 000 42 902 000 10 097 000 4 116 000 5 870 000 4 291 000 2 128 000 1 164 000 33 351 000 -539 000
Årets resultat -281 000 42 545 000 9 732 000 4 168 000 5 825 000 4 053 000 2 288 000 1 671 000 33 774 000 261 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 260 000 88 151 000 148 388 000 142 228 000 137 296 000 131 529 000 134 008 000 131 046 000 130 765 000 68 868 000
Omsättningstillgångar 15 546 000 61 147 000 2 430 000 3 759 000 1 895 000 3 480 000 1 512 000 6 119 000 2 422 000 1 731 000
Tillgångar 28 806 000 149 298 000 150 818 000 145 987 000 139 191 000 135 009 000 135 520 000 137 165 000 133 187 000 70 599 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 547 000 98 386 000 59 879 000 53 834 000 53 002 000 50 338 000 49 234 000 49 755 000 49 855 000 18 237 000
Obeskattade reserver 0 242 000 230 000 213 000 197 000 181 000 169 000 156 000 147 000 136 000
Avsättningar (tkr) 1 606 000 1 330 000 1 674 000 1 231 000 1 280 000 1 194 000 915 000 1 050 000 628 000 580 000
Långfristiga skulder 3 600 000 2 272 000 16 556 000 21 216 000 21 367 000 15 593 000 15 811 000 9 256 000 7 566 000 0
Kortfristiga skulder 5 053 000 47 068 000 72 479 000 69 493 000 63 345 000 67 703 000 69 391 000 76 948 000 74 991 000 51 646 000
Skulder och eget kapital 28 806 000 149 298 000 150 818 000 145 987 000 139 191 000 135 009 000 135 520 000 137 165 000 133 187 000 70 599 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 56 000 73 000 85 000 76 000 72 000 70 000 60 000 59 000 50 000 30 000
Varav tantiem till styrelse & VD 16 000 31 000 25 000 32 000 30 000 30 000 - 15 000 19 000 1 000
Löner till övriga anställda 0 129 000 149 000 121 000 116 000 99 000 101 000 110 000 105 000 82 000
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - 0 - - - -
Sociala kostnader 26 000 299 000 272 000 150 000 194 000 143 000 148 000 184 000 96 000 115 000
Utdelning till aktieägare 1 053 519 4 214 055 4 038 469 3 687 298 3 336 127 3 160 541 2 949 838 2 809 370 2 598 667 2 458 199
Omsättning 225 000 539 000 430 000 414 000 457 000 98 000 174 000 185 000 196 000 126 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 120 118 117 108 108 105 100 105 108
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 10 375 4 175 4 288 2 966 3 537 2 889 2 943 3 530 2 390 2 102
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -513 000 -408 000 -811 000 -464 000 -531 000 -432 000 -574 000 -422 000 -390 000 -414 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,39% 66,03% 39,82% 36,99% 38,19% 37,38% 36,42% 36,36% 37,51% 25,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 307,66% 129,91% 3,35% 5,41% 2,99% 5,14% 2,18% 7,95% 3,23% 3,35%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...